Správny súdny poriadok

§ 10 (Vecná príslušnosť krajských súdov)

Vecná príslušnosť

§ 10

Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z.z.:

Ak tento zákon neustanovuje inak, je na konanie (v prvej a jedinej inštancii ) vecne príslušný krajský súd.

V nadväznosti na toto ustanovenie bude potrebné zmeniť doterajšiu vecnú príslušnosť okresných súdov podľa § 93 ods. 3 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ako aj vecnú príslušnosť najvyššieho súdu ako súdu prvej a jedinej inštancie, taktiež doteraz stanovenú v osobitných zákonoch.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať