Správny súdny poriadok

§ 6 (Právomoc - pozitívne vymedzenie)

DRUHÁ HLAVA

PRÁVOMOC A PRÍSLUŠNOSŤ SPRÁVNYCH SÚDOV

Právomoc
§ 6

(1) Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.

(2) Správne súdy rozhodujú v konaniach o

a) správnych žalobách,

b) správnych žalobách vo veciach správneho trestania,

c) správnych žalobách v sociálnych veciach,

d) správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,

e) žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,

f) žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,

g) žalobách vo volebných veciach,

h) žalobách vo veciach územnej samosprávy,

i) žalobách vo veciach politických práv,

j) kompetenčných žalobách,

k) návrhoch v iných veciach.

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z.z.:

Právna úprava právomoci súdov v správnom súdnictve vyplýva z čl. 142 ústavy.

K odseku 1
V tomto ustanovení je definovaný rozsah právomoci správneho súdnictva, ktorá obdobne ako v civilnom konaní sporovom i mimosporovom je súhrnom oprávnení a povinností súdu tzv. decíznej (rozhodovacej) povahy na základe princípov taxatívnej enumerácie vo vzťahu k jednotlivým druhom konaní. V čl. 46 ods. 2 ústava vymedzuje právo na ochranu pre každého, kto tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach rozhodnutím orgánu verejnej správy. Takejto ochrany sa môže domáhať každý prostredníctvom správneho súdu za zákonom vymedzených podmienok. Súdy v správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí, opatrení a postupov orgánov verejnej správy bez rozdielu, či boli vydané v oblasti verejnej správy, alebo aj v oblasti súkromnoprávnych vzťahov (veci súkromnoprávnej povahy) – tento model prieskumu sa v praxi správnych súdov osvedčil. Ďalej poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených zákonom - to vykonateľnosti rozhodnutí cudzích správnych orgánov verejnej správy a o vydaní súhlasu s inšpekciou. 
Podľa čl. 46 ods. 2 veta druhá ústavy z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. Podmienkou domáhania sa ochrany v správnom súdnictve, pokiaľ zákon neustanoví inak, bude podanie žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v konaní pred orgánom verejnej správy.

K odseku 2
Predkladateľ z dôvodu prehľadnosti uprednostnil vymedzenie právomoci odvíjajúce sa od typu konania. V nadväznosti na typ konania je možné nepochybne zistiť, čo je predmetom prieskumu a rozhodovania zo strany správneho súdu.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať