Exekučný poriadok

Autor: Martin Serfözö
§ 223 (Začatie disciplinárneho konania)

§ 223

(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Návrh sa podáva komore. Konanie je začaté dňom, keď bol návrh doručený komore. Ak vec komore postúpil súd alebo odovzdal orgán činný v trestnom konaní, komora predloží vec bezodkladne ministerstvu, ktoré posúdi, či vec spĺňa znaky disciplinárneho previnenia;18) to neplatí, ak je vec už predmetom začatého disciplinárneho konania. Ak ministerstvo dospeje k záveru, že vec spĺňa znaky disciplinárneho previnenia, oznámi túto skutočnosť komore; v tomto prípade sa konanie považuje za začaté dňom, keď bola vec postúpená alebo odovzdaná komore.

(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu, prezident komory a predseda kontrolnej komisie (ďalej len „navrhovateľ“) do 12 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa exekútor dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieťahy v exekučnom konaní, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu. Ak podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predchádzajúce preverenie veci, oznámi predseda súdu skutočnosti rozhodujúce pre začatie disciplinárneho konania ministrovi.

(3) Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať označenie účastníkov disciplinárneho konania, opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, uvedenie zákonného ustanovenia, ktoré exekútor porušil, označenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera, a návrh na uloženie konkrétneho disciplinárneho opatrenia. K návrhu navrhovateľ pripojí dôkazy, ktoré má dispozícii a ktoré preukazujú v návrhu uvádzané skutočnosti, najmä, že návrh je podaný v lehote podľa odseku 2.

(4) Ak návrh na začatie disciplinárneho konania nemá náležitosti podľa odseku 3, predseda disciplinárneho senátu vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu v lehote 15 dní a poučí navrhovateľa, že ak nedostatky návrhu v uvedenej lehote neodstráni, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví.

(5) Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. Ak podajú návrh na začatie disciplinárneho konania v tej istej veci viacerí navrhovatelia, disciplinárne previnenie sa prejedná na návrh, ktorý bol podaný ako prvý v poradí; neskôr podané návrhy majú účinok pristúpenia do konania na stranu navrhovateľa.

(6) Navrhovatelia, ktorí podľa odseku 5 pristúpili do disciplinárneho konania, majú v disciplinárnom konaní rovnaké postavenie ako navrhovateľ, na návrh ktorého sa začalo disciplinárne konanie.

 

18) § 214 ods. 1, § 244 ods. 1 písm. b), § 280 ods. 2 a § 320 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.

Začatie disciplinárneho konania

Disciplinárne konanie je konaním návrhovým. Začína sa dňom, v ktorom bol komore doručený návrh (hoc aj imperfektný) na začatie disciplinárneho konania. Jeho obligatórnymi obsahovými náležitosťami sú:

 

 • označenie účastníkov disciplinárneho konania (navrhovateľ a exekútor, proti ktorému návrh na začatie disciplinárneho konania smeruje),
 • opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania (presný popis konania súdneho exekútora, ktoré odôvodňuje podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia),
 • uvedenie zákonného ustanovenia, ktoré exekútor porušil (v nadväznosti na znenie ust. § 3 EP môže ísť aj o právnu normu obsiahnutú mimo EP),
 • označenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera (akékoľvek prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový stav, a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. V zmysle ust. § 227 EP pôjde najmä o listiny, návrh na výsluch svedkov alebo návrh na vykonanie znaleckého úkonu). Všetky, dôkazné prostriedky, ktoré má navrhovateľ k dispozícii musia byť pripojené k návrhu,
 • návrh na uloženie konkrétneho disciplinárneho opatrenia v zmysle ust. § 221 EP.

 

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania je imperfektný, predseda disciplinárneho senátu vyzve navrhovateľa na odstránenie jeho nedostatkov (absenciu niektorej príp. viacerých obligatórnych náležitostí) s určením lehoty (najmenej 15 dní) a poučením o následkoch nedoplnenia návrhu (zastavenie disciplinárneho konania).

 

Aktívne legitimovaným na podanie návrhu je:

 • minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
 • predseda súdu (je však otázne, do akej miery patrí do právomoci predsedu súdu ako orgánu riadenia a správy súdu preverovať podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia súdnym exekútorom a na základe zistení iniciovať disciplinárne konanie, ktorého predseda súdu bude účastníkom). Pokiaľ je potrebné predchádzajúce preverenie veci (zrejme predbežné posúdenie otázky, či konaním exekútora mohli byť naplnené znaky skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia), oznámi predseda súdu skutočnosti rozhodujúce pre začatie disciplinárneho konania ministrovi, ktorý rozhodne, či podá návrh na začatie disciplinárneho konania,
 • prezident Slovenskej komory exekútorov,
 • predseda kontrolnej komisie v zmysle ust. § 218e ods. 1 EP.

 

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania podá iný subjekt, spravidla účastník konania, bude na mieste toto podanie vyhodnotiť ako sťažnosť v zmysle ust. § 218a EP.

 

Osobitným spôsobom začatia disciplinárneho konania je postúpenie alebo odovzdanie veci Slovenskej komore exekútorov orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom (v zmysle ust. § 10 ods. 1 Trestného poriadku ide o prokurátora a policajta) v prípade, ak

 

 • výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania vykonaného v rámci prípravného konania vedeného podľa Trestného poriadku preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť disciplinárnym previnením súdneho exekútora,
 • po podaní obžaloby prokurátorom súd v trestnom konaní pri predbežnom prejednaní obžaloby zistí, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť disciplinárnym previnením súdneho exekútora,
 • súd v trestnom konaní na hlavnom pojednávaní zistí, že skutok nie je trestným činom, pritom by ale mohlo ísť o disciplinárne previnenie súdneho exekútora,
 • odvolací súd v trestnom konaní zistí, že súd prvého stupňa nepostupoval zákonne, keďže o veci nemal meritórne rozhodnúť ale mal vec postúpiť z dôvodu, že skutok nie je trestným činom, pritom by ale mohlo ísť o disciplinárne previnenie súdneho exekútora.

 

V týchto prípadoch Slovenská komora exekútorov vec bezodkladne postúpi Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré, ak dospeje k záveru, že mohli byť naplnené znaky skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, oznámi túto skutočnosť komore a konanie sa považuje za začaté ku dňu, kedy postúpenú vec komora obdržala (teda nie dňom oznámenia ministerstva).

 

EP podmieňuje podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania dodržaním lehôt, a to: 

 • 12 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení (subjektívna lehota),
 • najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu (objektívna lehota),
 • ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa exekútor dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok (bezdôvodné) prieťahy v exekučnom konaní, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu (objektívna lehota).

 

Dodržanie subjektívnej lehoty musí byť tvrdené a preukázané už v návrhu na začatie konania (odsek 3 komentovaného ustanovenia). Zmeškanie objektívnej alebo subjektívnej lehoty má za následok zastavenie disciplinárneho konania (ust. § 228a EP).

 

Prekážka litispendencie je v ods. 5 a 6 komentovaného ustanovenia vyriešená tak, že ak pre ten istý skutok bol podaný neskorší návrh na začatie konania, má „len“ účinok pristúpenia navrhovateľa do skôr začatého konania, a to na stranu navrhovateľa (teda nezačne nové konanie).

Znenie ustanovenia od novely zákonom č. 299/2013 Z.z. (účinnosť tohto znenia od 1.novembra 2013):
§ 223
Začatie disciplinárneho konania
(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Návrh sa podáva komore. Konanie je začaté dňom, keď bol návrh doručený komore. Ak vec komore postúpil súd alebo odovzdal orgán činný v trestnom konaní, komora predloží vec bezodkladne ministerstvu, ktoré posúdi, či vec spĺňa znaky disciplinárneho previnenia;18) to neplatí, ak je vec už predmetom začatého disciplinárneho konania. Ak ministerstvo dospeje k záveru, že vec spĺňa znaky disciplinárneho previnenia, oznámi túto skutočnosť komore; v tomto prípade sa konanie považuje za začaté dňom, keď bola vec postúpená alebo odovzdaná komore.
(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu, prezident komory a predseda kontrolnej komisie (ďalej len „navrhovateľ“) do 12 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa exekútor dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieťahy v exekučnom konaní, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu. Ak podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predchádzajúce preverenie veci, oznámi predseda súdu skutočnosti rozhodujúce pre začatie disciplinárneho konania ministrovi.
(3) Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať označenie účastníkov disciplinárneho konania, opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, uvedenie zákonného ustanovenia, ktoré exekútor porušil, označenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera, a návrh na uloženie konkrétneho disciplinárneho opatrenia. K návrhu navrhovateľ pripojí dôkazy, ktoré má dispozícii a ktoré preukazujú v návrhu uvádzané skutočnosti, najmä, že návrh je podaný v lehote podľa odseku 2.
(4) Ak návrh na začatie disciplinárneho konania nemá náležitosti podľa odseku 3, predseda disciplinárneho senátu vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu v lehote 15 dní a poučí navrhovateľa, že ak nedostatky návrhu v uvedenej lehote neodstráni, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví.
(5) Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. Ak podajú návrh na začatie disciplinárneho konania v tej istej veci viacerí navrhovatelia, disciplinárne previnenie sa prejedná na návrh, ktorý bol podaný ako prvý v poradí; neskôr podané návrhy majú účinok pristúpenia do konania na stranu navrhovateľa.
(6) Navrhovatelia, ktorí podľa odseku 5 pristúpili do disciplinárneho konania, majú v disciplinárnom konaní rovnaké postavenie ako navrhovateľ, na návrh ktorého sa začalo disciplinárne konanie.
 
18) § 214 ods. 1, § 244 ods. 1 písm. b), § 280 ods. 2 a § 320 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
 
 
 
Znenie ustanovenia od novely zákonom č. 280/1999 Z.z. (účinnosť tohto znenia od 9.novembra 1999):
§ 223
(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Bez návrhu možno disciplinárne konanie začať len v prípade, ak vec disciplinárnej komisii postúpil orgán činný v trestnom konaní.18)
(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu a prezident komory (ďalej len „navrhovateľ“) do troch mesiacov do jedného roka odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu.
 
 
 
Pôvodné znenie:
§ 223
(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Bez návrhu možno disciplinárne konanie začať len v prípade, ak vec disciplinárnej komisii postúpil orgán činný v trestnom konaní.18)
(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu a prezident komory (ďalej len „navrhovateľ“) do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 233/1995 Z.z.:

Disciplinárne konanie začína na návrh ministra, predsedu súdu alebo prezidenta komory v lehote ustanovenej týmto zákonom. Bez návrhu môže toto konanie začať len vtedy, keď vec disciplinárnej komisii postúpi orgán činný v trestnom konaní.

 

Z dôvodovej správy k zákonu č. 280/1999 Z.z.:

Subjektívna 3-mesačná lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania nie je dostatočná na podanie takého návrhu. Pre jej zmeškanie nezačalo disciplinárne konanie na základe viacerých sťažností na činnosť súdnych exekútorov. Určená lehota sa preto nahrádza jednoročnou lehotou.
 
 
 
Z dôvodovej správy k zákonu č. 299/2013 Z.z.:
 
Ustanovenia nanovo podrobne upravujú disciplinárne konanie, vychádzajúc z potreby presnej a jednoznačnej právnej úpravy disciplinárneho procesu v prameni práva so silou zákona.
Právna úprava disciplinárneho konania sa formuje nanovo vo všetkých jeho fázach. Východiskovým je začatie disciplinárneho konania, ktoré začína na návrh.  Návrh sa podáva komore, pričom konanie je začaté dňom, keď bol návrh doručený komore. Ak vec komore postúpil súd alebo odovzdal orgán činný v trestnom konaní, komora predloží vec bezodkladne ministerstvu, ktoré posúdi, či vec spĺňa znaky disciplinárneho previnenia, ibaže vec už je predmetom začatého disciplinárneho konania. Uvedené ustanovenie je odklonom od automatického začatia disciplinárneho konania, keďže sa ustanovuje, že ministerstvo posúdi otázku spôsobilosti podnetu iného orgánu vyvolať disciplinárne konanie. Ak ministerstvo dospeje k záveru, že vec spĺňa znaky disciplinárneho previnenia, oznámi túto skutočnosť komore; v tomto prípade sa konanie považuje za začaté dňom, keď bola vec postúpená alebo odovzdaná komore.
Z pohľadu okruhu oprávnených subjektov, návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu, prezident komory a  predseda kontrolnej komisie v lehote do 12 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa exekútor dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieťahy v exekučnom konaní, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu. Ak podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predchádzajúce preverenie veci, oznámi predseda súdu skutočnosti rozhodujúce pre začatie disciplinárneho konania ministrovi.
Ďalšie ustanovenia vymedzujú návrh na začatie disciplinárneho konania, režim odstránenia nedostatkov a vád návrhu, prekážku litispendencie, avšak s odklonom spočívajúcim v pristúpení do už začatého disciplinárneho konania. Osobitosť pristúpenia do konania však nezakladá intervenciu v konaní, ale zakladá kvázi nepriame účastníctvo s rovnocenným právnym statusom.
Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať