Civilný sporový poriadok

§ 161 (Skúmanie procesných podmienok)

§ 161

Skúmanie procesných podmienok

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať a rozhodnúť (ďalej len „procesné podmienky“).

(2) Ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

(3) Ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý možno odstrániť, súd urobí vhodné opatrenia na jeho odstránenie. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok procesnej podmienky odstrániť, súd konanie zastaví.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Doterajšie aplikačné skúsenosti so skúmaním procesných podmienok, teda podmienok, za ktorých môže súd konať a rozhodnúť, nevykazujú žiadne zásadné defekty, preto predkladateľ v navrhovanej právnej úprave vychádza z doterajšej koncepcie § 103 OSP.

Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201107.06.2024 o 08:03:30Reagovať
Krajský súd zastavil súdne konanie, hoci disponoval informáciou o zaplatení súdneho poplatku na ním samým označený účet v ním samým určenej lehote. Napriek tomuto poznatku došlo k zastaveniu konania len z dôvodu zjavného omylu sťažovateľky pri určení variabilného symbolu. Výsledkom chyby krajského súdu pri uplatňovaní relevantných pravidiel zákona o súdnych poplatkoch je odopretie súdnej ochrany sťažovateľke ako žalobcovi, ktorý sa domáhal rozhodnutia o uplatnenom práve. (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 333/2023 z 24.10.2023)
Právnik od roku Reagovať