Civilný sporový poriadok

§ 162 (Obligatórne prerušenie konania)

Prerušenie konania

§ 162

(1) Súd konanie preruší, ak

a) rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť,

b) pred rozhodnutím vo veci dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov; v tom prípade podá Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) návrh na začatie konania,

c) podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti.

(2) Súd konanie preruší aj bez návrhu; v takom prípade pred vydaním uznesenia o prerušení konania upovedomí strany a dá im možnosť vyjadriť sa k dôvodom prerušenia konania.

(3) O zamietnutí návrhu na prerušenie konania súd rozhodne spolu s rozhodnutím vo veci samej.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Navrhovaná koncepcia prerušenia konania vychádza z doterajšej aplikačnej bezproblémovosti tohto inštitútu. Navrhuje sa zotrvať na rozlišovaní obligatórneho (§ 158 a osobitný prípad § 159) a fakultatívneho prerušenia konania (§ 160).

Fakultatívne prerušenie konania je konštruované ako pravidlo a obligatórne prerušenie ako reštriktívna výnimka, čo je plne v súlade s princípom arbitrárneho poriadku, ktorý je jedným z nosných princípov CSP.

Formou procesnej sankcie za pasivitu v spore je i obligatórne prerušenie konania najmenej na tri mesiace v prípade, ak strany zhodne navrhnú odročenie pojednávania (§ 159), čo možno odôvodnene považovať za procesnú pasivitu predovšetkým na strane žalobcu, ktorý v kontradiktórnom spore má mať v prvom rade záujem na pokračovaní v konaní, nie na jeho odročovaní, čím vznikajú ďalšie zbytočné prieťahy.

Prejavom princípu arbitrárneho poriadku je i navrhované ustanovenie § 161 odsek 1.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať