Civilný sporový poriadok

§ 160 (Všeobecná poučovacia povinnosť)

§ 160

Všeobecná poučovacia povinnosť

(1) Súd poskytuje stranám poučenia o ich procesných právach a povinnostiach v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

(2) Súd vždy poučí strany o ich práve zvoliť si advokáta a o možnosti obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

(3) Poučovaciu povinnosť podľa odsekov 1 a 2 súd nemá, ak je

a) stranou štát, štátny orgán alebo právnická osoba a osoba, ktorá za ňu koná, alebo jej zamestnanec, alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,

b) strana zastúpená advokátom, právnickou osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, odborovou organizáciou alebo fyzickou osobu, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Všeobecná úprava manudukčnej povinnosti súdu vychádza z doterajšej koncepcie poučovania, avšak so zásadnými modifikáciami. Poučenie o procesných právach a povinnostiach je jednou zo záruk zákonnosti a naplnením práva na prístup k súdu.

Osobitne sa zvýrazňuje poučovacia povinnosť vo vzťahu k právu na právnu pomoc prostredníctvom advokáta alebo centra právnej pomoci (§ 6a zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 332/2011 Z. z.). Osobitné ustanovenia o poučovacej povinnosti v sporoch so slabšou stranou tým nie sú dotknuté a spravujú sa vzťahom generality a špeciality právnych noriem v CSP v tom zmysle, že § 156 tvorí generálnu procesnú normu poučovacej povinnosti, pričom sa aplikuje subsidiárne (len vtedy, ak osobitná procesná norma CSP nestanovuje inak, napr. § 285).

Manudukčnú povinnosť súd nemá v prípadoch podľa odseku 3, čo je odôvodnené kritériom povahy veci podľa písm. a) a b).

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať