Civilný mimosporový poriadok

Čl. 9 (Princíp verejnosti)

Čl. 9

Pojednávanie prebieha zásadne verejne, ak zákon neustanovuje inak; verejnosť môže byť z konania vylúčená len zo závažných dôvodov ustanovených zákonom.

Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015 Z.z.:

Navrhovaný princíp zohľadňuje verejnú kontrolu súdnej moci. Verejnosť môže byť z prejednávania a rozhodovania sporu vylúčená len v taxatívne ustanovených prípadoch.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať