Civilný mimosporový poriadok

§ 1 (Predmet zákona)
PRVÁ ČASŤ
 
VŠEOBECNÁ ČASŤ
 
PRVÁ HLAVA
 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 
Prvý diel
 
Predmet zákona
 
§ 1
 
Podľa tohto zákona súdy prejednávajú a rozhodujú veci ustanovené v tomto zákone.

Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015 Z.z.:

V navrhovanom znení sa premieta ustanovenie tzv. taxatívne výlučnej právomoci súdov v mimosporovej agende. CMP sa ako procesný kódex uplatní výlučne v právnych veciach ustanovených v samotnom CMP.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať