Konferencia: Medzigeneračné nástupníctvo podnikateľa

Deviaty ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností opäť zvýrazňuje súvislosti práva obchodných spoločností, resp. obchodného práva s inými právnymi odvetviami.

smolenice2023.jpgzdroj: prospekt konferencie

Pre tento rok sme vybrali aktuálnu problematiku v prieniku dedičského a obchodného práva, ktorej sa nedostáva veľa akademickej pozornosti, zohráva však zásadnú úlohu v podnikaní: Medzigeneračné nástupníctvo podnikateľa.

Aj v tomto roku očakávame zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe nielen zo Slovenska a Česka a inšpiratívnu diskusiu v príjemnom prostredí.

Termín a miesto konferencie: Smolenice 25.-26.  september 2023

Predpokladaný program:

I.blok: Odovzdávanie podnikateľského žezla (moderuje: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.)

 • Medzigeneračné majetkové nástupníctvo podnikateľov: úvodný pohľad a spoločné európske tendencie (Inter-generational property succession of entrepreneurs: common European tendencies - introductory, comparative view). Univ.-Prof. Dr. Martin Schauer (Masarykova univerzita, Brno, ČR)
 • Mezigenerační předávání majetku v České republice 10 let po rekodifikaci: Na čom záleží? Sofistikovaná správa rodinného majetku a trh právnych foriem. Prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ústavný súd ČR, Brno, ČR)
 • Desať rokov českých nadačných a zvereneckých fondov využívaných pre účely správy rodinného majetku, fondy ako spoločníci rodinnej obchodnej spoločnosti. JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)
 • Hybridní model právnických osôb a ich význam pri generačnej výměně. Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR)
 • Medzigeneračné odovzdávanie podnikania na Slovensku: priblíženie stavu, variantných riešení a otvorených problémov. Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (Trnavská univerzita v Trnave, SR)

II. blok: „Rodinná” obchodná spoločnosť a jej správa (moderuje: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.)

 • Členovia rodiny ako spoločníci obchodnej spoločnosti. Doc. JUDr. Ivana Štenglová (CEVRO institut, Praha, ČR)
 • Členovia rodiny ako členovia orgánov. JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha, ČR)
 • Preferencia rodiny pri správe obchodnej spoločnosti. Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, SR)
 • Formalizovaná vôľa rodiny a korporačné dokumenty. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, SR)

III. blok: Dedičské právo ako “ohrozenie” integrity a funkčnosti obchodnej spoločnosti a podniku (moderuje: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.)

 • Dedenie účasti na spoločnosti a plánovanie neodvratného. JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR) Doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha, ČR)
 • Dedenie podniku fyzickej osoby. JUDr. Andrej Majerník (Súdna rada SR, advokát)
 • Procesnoprávne aspekty dedenia účasti na spoločnosti a podniku. JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (Najvyšší súd SR)
 • Dedenie podniku a účasti na spoločnosti z pohľadu notára. JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. (notárka, SR)

IV. blok: New developments in succession planning (moderuje: prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.)

 • New regulation of family foundations in Poland and their usefulness in intergenerational estate planning. Prof. Dr. Anna Moszyńska (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poľsko)
 • The position of the trustee in the administration of a trust and its resistance to "external influences". Mgr. Adam Holubář a Mgr. Mirek Gruna (Masarykova univerzita, Brno, ČR)
 • Czech Trust as an Italian "trust interni“. Massimiliano Pastore (Masarykova univerzita, Brno, ČR)

V. blok: Dedičské právo ako “ohrozenie” integrity a funkčnosti obchodnej spoločnosti a podniku II (moderuje: JUDr. Viliam Janáč, PhD.)

 • Dedenie obchodných podielov v poľskej spoločnosti s ručením obmedzeným Dr. Mateusz Żaba (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poľsko)
 • Neopomenuteľní dediči pri dedení podielu na obchodnej spoločnosti a podniku fyzickej osoby Mgr. Jakub Slavík (Masarykova univerzita, Brno, ČR)
 • Právnická osoba ako dedič. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, ČR)
 • Procesnoprávne aspekty dedenia účasti na spoločnosti a podniku JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno, ČR)
 • Postavenie beneficientov, ich úloha pri správe a rozhodovaní nadácií, fondov a nimi spravovaných obchodných spoločností, práva na plnenie Mgr. Mirek Gruna (Masarykova univerzita, Brno, ČR)
 • Využiteľnosť zahraničných právnych nástrojů generačného nástupníctva na Slovensku: pohľad MPS. JUDr. Ľuboslav Sisák, PhD. (advokát, SR)

Podrobné informácie vrátane odkazu na prihlásenie nájdete TU.

Zdroj: webové sídlo Právnickej fakulty Trnavskej univerzity


Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať