Konferencia: „Korporačné spory“

Ôsmy ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností zvýrazňuje procesné rámce sporov v rámci obchodných spoločností. Po viacerých ročníkoch, na ktorých sme sa venovali primárne hmotnoprávnym otázkam, je čas venovať sa aj presadzovaniu práv a povinností subjektov korporačného práva. Aj v tomto roku sa očakávajú zaujímavé príspevky predstaviteľov teórie a praxe nielen zo Slovenska a Česka a inšpiratívna diskusia v príjemnom prostredí. 

Smolenice2022.jpgzdroj:

Termín konferencie: 20. - 21. september 2022

Miesto konferencie: Kongresové centrum SAV Smolenice

Plánovaný program:

I. blok: Všeobecné a prierezové otázky, moderuje: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

 • Formalizované riešenie korporátnych sporov z komparatívneho pohľadu: sporové vs. mimosporové konania, príslušnosť súdov a korporačné senáty, osobitné procesné pravidlá týkajúce sa korporačných sporov. JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (Najvyšší súd SR)
 • Formalizované riešenie korporátnych sporov z komparatívneho pohľadu: sporové vs. mimosporové konania, príslušnosť súdov a korporačné senáty, osobitné procesné pravidlá týkajúce sa korporačných sporov. doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D (KU Praha)
 • Korporačné spory v súvislostiach obchodného registra. doc. Dr. Iur. Angelika Mašurová, MLE (UK Bratislava, WU Wien)

 

II. blok: Zodpovednostné spory, moderuje: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

 • Aktívna legitimácia na uplatnenie nároku na náhradu škody voči členovi orgánu, problém viacerých žalobcov, resp. zástupcov, aktvna legitimácia pri orgánových žalobách, oprávnenie dozornej rady a actio pro socio, povinnosti žalobcu / zástupcu pri vedení sporu, zmena vpostavení spoločníka. JUDr. Zuzana Klincová, PhD. (UK Bratislava)
 • Rozloženie dôkazného bremena, presun dôkazného bremena zo zákona a na základe rozhodnutia súdu, dôkazné zjednodušenia, prístup k dokumentom spoločnosti zo strany žalobcu a žalovaného, rozdiely pri rozložení dôkazného bremena pri actio pro socio a uplatňovaní priamej škody. JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., Tereza Mrázková (KU Praha, AK Wolf Theiss)
 • Právo statutára shromažďovat dokumenty společnosti (důkazní prostředky) při výkonu funkce zákonný rámec a možnosti smluvní limitace. doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. (KU Praha)

 

III. blok: Zodpovednostné spory: pokračovanie, moderuje: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

 • Vzťah medzi hmotnoprávnymi a procesnými obmedzeniami dohôd o zodpovednosti za škodu, zmier a dispozičné úkony žalobcu smerujúce k obmedzeniu zodpovednosti žalobcu (späťvzatie žaloby, slabá litigačná stratégia). JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M. (TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o)
 • Uplatňovanie nárokov voči členom orgánov v prípade ich nečinnosti (neposkytnutie informácie, nezvolanie valného zhromaždenia, nedoplnenie programu), procesné osobitosti, vzťah medzi neodkladnými opatreniami a meritórnou ochranou, aktívna legitimácia, pasívna legitimácia. JUDr. Viliam Janáč, PhD. (ÚŠaP SAV)
 • Žaloba o poskytnutí informace společníku SRO/poskytnutí vysvětlení akcionáři (Aktivní legitimace, formulace petitu, výkon rozhodnutí, vliv zahájení insolvenčního řízení, vztah k řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady pro neposkytnutí informace/vysvětlení). Mgr. Jan Flídr, Ph.D. (KU Praha)
 • Žaloba na doplnění pasiv podle § 66 ZOK a její problematické aspekty. Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D., Mgr. Tereza Pondikasová, Ph.D. (MU Brno)

 

IV. blok: Spory so spoločníkmi a medzi spoločníkmi, moderuje: JUDr. Viliam Janáč, Ph.D.

 • Vybrané poznámky k poľskej úprave inštitútov vylúčenia spoločníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným a vyradenia člena z družstva. Dr. Mateusz Żaba (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Uplatňovanie nárokov spoločníkov voči ostatným spoločníkom z dôvodu porušenia ich povinností (porušenie lojality, škodlivé hlasovanie, poškodzovanie práv) - priame žaloby medzi spoločníkmi a ich vzťah k žalobám spoločnosti. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. (UK Bratislava)
 • Uplatňovanie nárokov spoločníkov voči ostatným spoločníkom z dôvodu porušenia ich povinností (porušenie lojality, škodlivé hlasovanie, poškodzovanie práv) - priame žaloby medzi spoločníkmi a ich vzťah k žalobám spoločnosti. JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (ÚSaP AV, AK KŠB Praha), Mgr. Jana Guričová (AK KŠB Praha)

 

V. blok: Spory o rozhodnutiach orgánov obchodných spoločností 1: Nedostatky rozhodnutí, moderuje: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

 • Dôvody neplatnosti, zrušiteľnosti či neexistencie rozhodnutí orgánov obchodnej spoločnosti (aprávnickej osoby všeobecne), súbeh dôvodov a následkov nedostatkov, odpadnutie dôvodov. Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš (TrUni, ÚSaP AV ČR, PRK Partners)
 • Neexistencia, neplatnosť a zrušiteľnosť (napadnuteľnosť) rozhodnutí orgánov obchodnej spoločnosti - typy žalôb a formulácie petitu, posudzovanie platnosti či existencie rozhodnutí orgánov spoločnosti ako predbežná otázka v inom konaní. JUDr. Milan Hlušák, PhD. (TrUni Trnava)
 • Non-existence resolutions of the shareholders' meeting in Polish case-law. Prof. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

VI. blok: Spory o rozhodnutiach orgánov obchodných spoločností 2: Preskúmateľné rozhodnutia, moderuje doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

 • Prieskum rozhodnutí iných orgánov obchodnej spoločnosti, než je valné zhromaždenie. JUDr. Juraj Valentovič (TrUni Trnava)
 • Rozhodnutia osobných obchodných spoločností a ich súdny prieskum. JUDr. Dominika Cukerová, PhD. (UPJŠ Košice)
 • K otázce přezkumu rozhodnutí nejvyšších orgánů profesních komor. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph. D. (MU Brno)

 

VII. blok: Spory o rozhodnutiach orgánov obchodných spoločností 3: Procesné osobitosti, moderuje: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

 • Aktívna legitimácia, viacerí žalobcovia (rôzne záujmy, rôzne petity?), súbežné konania,orgánové žaloby a žaloby spoločníkov. JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL (UPJŠ Košice)
 • Pozitivní "určovací" návrh na vyslovení platnosti rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze. Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (MU Brno)
 • Účinky meritórneho súdneho rozhodnutia (o platnosti, existencii či neexistencii rozhodnutia orgánu) a ochrana tretích osôb pri rozhodovaní o zrušení či neexistencii rozhodnutia. JUDr. Klára Hurychová, Ph. D. (KU Praha, EY Law advokátní kancelář)
 • Konflikty záujmov a ich prejavy v korporačných sporoch a pri zastupovaní právnickej osoby, nemožnosť zastupovania právnickej osoby, kolízny opatrovník právnickej osoby. doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. (UK Bratislava)
 • Znášanie trov konania, rozdelenie trov a mechanizmy náhrady nákladov uplatnenia práva podľa procesného a hmotného práva v zodpovednostných sporoch a sporoch o rozhodnutia orgánov spoločnosti. JUDr. Jozef Zámožík, PhD. (TrUni Trnava)

 

Konferenčný poplatok: 110 EUR (pokrýva stravu a účasť na recepcii)

Ďalšie informácie: prospekt konferencie k stiahnutiu TU

Prihlasovací a evidenčný formulár nájdete TU 


Zdroj: Právnická fakulta TRUNI

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať