Memorandum SAK a PF UPJŠ o spolupráci pre lepšie vzdelávanie budúcich právnikov

Slovenská advokátska komora a Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dohodli na spolupráci pri napĺňaní  potreby  rozvoja a modernizácie právnického vzdelávania na Slovensku.  Zástupcovia oboch strán sa zhodli na potrebe prepojenia vzdelávania poskytovaného študentom na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami, ktorú je možné rozvíjať práve prostredníctvom spolupráce s najväčšou stavovskou právnickou organizáciou.

Predmetom dohody podpísanej 25. apríla 2019 na pôde UPJŠ v Košiciach je spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva na ich povolanie a rozvoj klinického právneho vzdelávania, v rámci ktorého študenti právnickej fakulty budú realizovať pod odborným dohľadom vybrané právno-aplikačné aktivity.

Miroslav Štrkolec, dekan Právnickej fakulty UPJŠ: „Spoločným záujmom fakulty a SAK je kvalitný a zodpovedne pripravený absolvent, ktorý má nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti potrebné pri výkone právnických povolaní, vrátane advokácie. Dohodli sme sa na vzájomnej  spolupráci v oblasti vzdelávania študentov a advokátskych koncipientov, tiež pri realizácii právnych kliník, ale aj pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

Tomáš Borec, predseda SAK: „Teší nás záujem vysokých škôl o spoluprácu pri vzdelávaní budúcich právnikov. Téma kvality právnického vzdelávania sa pre nás stala naliehavejšou po prijatí zmien zákona o advokácii, ktorým sa skrátila prax advokátskych koncipientov, teda máme menej času na prípravu budúcich advokátov do praxe.“

Na otázku portálu ulpianus.sk čo od uvedenej spolupráce očakáva, podpredseda SAK JUDr. Tomáš Illeš uviedol: „Nižšiu kvalitu znalosti základných právnických zručnosti  a úroveň odborno- etickej integrity absolventov práva považujem v súčasnosti za jeden zo základných problémov pri uplatnení absolventov práva na trhu prace. Pevne verím, že vzájomná spolupráca SAK a Právnickej fakulty UPJŠ prispeje aj  k lepšej pripravenosti absolventov práva na výkon  právnických profesií."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj: www.sak.sk, doplnené redakciou
Foto: SAK

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať