Vláda Slovenskej repubilky vyhlásila núdzový stav!

Vláda Slovenskej republiky 15. marca 2020 vyhlásila s účinnosťou od 16. marca 2020 6.00 hod. núdzový stav.

Vláda postupuje podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Podstatou tohto predpisu je úprava postupu orgánov verejnej moci za kritických situácií - vypovedať vojnu alebo vyhlásiť vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav možno len za podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone. Ústavný zákon pri každom z ďalej uvedených prípadov upravuje základné podmienky a rozsah obmedzení, ktoré môžu orgány verejnej moci zaviesť.

Ústavný zákon rozlišuje štyri prípady:

 • vojna - vypovie ju prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky  len za podmienky, že Slovenská republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,
 • vojnový stav -  situácia kedy bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny;
 • výnimočný stav -  ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojím rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov;
 • núdzový stav - vláda vyhlási za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

 • obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
 • uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
 • obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
 • obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
 • obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
 • obmedziť doručovanie poštových zásielok,
 • obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
 • obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
 • obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
 • zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
 • zakázať uplatňovanie práva na štrajk,
 • vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády:

 • nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 •  povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Vláda pri núdzovom stave:

 • organizuje prípravu krajov a prípravu okresov v územnom obvode okresného úradu,
 • prijíma opatrenia na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných následkov
 • na návrh Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky určuje výšku zásob základných komodít na zachovanie bezpečnosti a obrany štátu a spôsob finančného zabezpečenia plnenia úloh súvisiacich s núdzovým stavom

Rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu v sa bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie a ich vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

V aktuálnom prípade sa núdzový stav vyhlasuje na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.  Núdzový stav sa týka týchto poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti:

 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Národný ústav detských chorôb Bratislava
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
 • Národný onkologický ústav Bratislava
 • Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Fakultná nemocnica Nitra
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 • Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
 • Nemocnica Poprad, a. s.
 • Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Detská fakultná nemocnica Košice
 • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
 • Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

Uznesenie vlády o vyhlásení núdzového stavu nájdete TU.

Pripomíname, že v núdzový stav bol vyhlásený aj v roku 2011, kedy hrozili masové výpovede lekárov – uznesenie nájdete TU.


Spracoval: Šaňo Brostl ml.

Ilustarčné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať