Pripravovaná legislatíva o súkromných nadáciách

      Poznáte to z amerických filmov: Notár v drahom obleku číta dedičom ako poručiteľ v poslednej vôli rozdelil svoj majetok, konkrétnu vec konkrétnemu dedičovi. Slovenskí diváci neraz prichádzajú s rovnakou požiadavkou, dostáva sa im však odpovede vzdialenej od predstáv získaných z filmového plátna. Vyrieši tento požiadaviek pripravovaná legislatíva o súkromných nadáciách?

nadacia.jpgzdroj: pixabay.com

      Zbežné surfovanie po weboch o zahraničných modeloch súkromných nadácií (kultovka sú lichtenštajnské súkromné nadácie, ktoré sú veľmi populárne) vás privedie k ich všade uvádzaných trom základným výhodám:

 • efektívna správa súkromného majetku,
 • možnosť usporiadať vzťahy k majetku aj pre prípad smrti,
 • daňová optimalizácia v súvislosti so správou majetku.


Východiská autorov novely

      Základné pohnútky pre prijatie novej právnej úpravy dôvodová správa vysvetľuje veľmi podobne: „V platnom právnom poriadku vo všeobecnosti absentuje právny nástoj pre správu majetku, ktorý by mohol byť zriadený na podporu súkromného účelu. V zahraničí ide typicky o zverenecké fondy („trusty“) či súkromné nadačné fondy. Chýba teda nástroj pre efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov majetkov. Uvedený nedostatok limituje slovenské rodiny, ako aj nezosobášené páry a taktiež negatívne vplýva na ekonomiku Slovenska.“ Dôvodová správa tiež konštatuje:  „Pokiaľ je cieľom zabezpečiť kontinuitu správy majetku, jeho ovládanie, využívanie jeho výnosov na podporu pokrvnej rodiny, slovenský občan nemá v súčasnosti príliš veľa právnych možností s výnimkou závetu so všetkými jeho limitmi, rizikami a s tým súvisiacimi spormi.“ 

      Tvorcovia novely poukazujú aj na to, že s problémami pri odovzdaní majetku sa stretávajú aj rodiny a slovenskí podnikatelia, najmä rodinné podniky, ktoré nemôžu zabezpečiť vhodnú správu majetku (napr. pre prípad neočakávaných okolností) a preto potom buď nerealizujú žiadne riešenia, alebo dokonca majetok odovzdajú do správy zahraničným právnym formám (zverenecké fondy („trusty“), súkromné nadačné fondy či zahraničné akciové spoločnosti), čím ho ale nechcene vyvádzajú zo Slovenskej republiky do zahraničia. 

      Pripravovaná legislatíva má tiež pomôcť nezosobášeným parom rozdielnych a rovnakých pohlaví, pretože v súčasnosti nemajú k dispozícii žiadny efektívny nástroj na správu svojho majetku.

      Benefit novej právnej úpravy vidí dôvodová správa aj v tom, že môže odľahčiť notárov od komplikovaných a neprehľadných dedičstiev a taktiež by sa mala eliminovať časť sporov o dedičstvo.

      Spôsob, ktorým sa zákonodarca rozhodol riešiť je zavedenie súkromných nadácií a to v rámci právnej úpravy súčasného zákona o nadáciách. Dôvodová správa sa pritom hlási k zahraničným právnym úpravám: „Pri realizácii legislatívneho zámeru sa vychádza jednak z právnej úpravy nadácie a nadačných fondov Českej republiky a tiež podľa vzoru práva krajín, ktoré nadácie za súkromným účelom zavedené majú napr. rakúskeho.“

       Novela ba mala zmeniť aj zákon o dani z príjmov, filozofia je podľa dôvodovej správy takáto: „Navrhuje sa, aby súkromná nadácia mala obdobný daňový režim ako bežný daňovník dane z príjmov právnickej osoby. To znamená, že príspevky a dary do súkromnej nadácie nebudú podliehať zdaneniu na úrovni súkromnej nadácie, príjmy súkromnej nadácie budú zdaňované ako u bežných daňovníkov, a príjem z plnenia zo súkromnej nadácie bude u jeho príjemcu (beneficienta) zdaňovaný podľa druhu tohto príjmu, ale obdobne, ako by tomu bolo pri príjme napr. z obchodnej spoločnosti alebo družstva.


Postavenie súkromnej nadácie, jej založenie a vznik

       V prípade, ak bude navrhovaná legislatíva prijatá bude sa rozlišovať medzi dvoma nadáciami – nadáciou pre podporu verejného účelu, ktorá bude označovaná ako nadácia a nadáciu na podporu súkromného účelu, ktorá sa povinne bude označovať s dovetkom „súkromná nadácia“.

       Od 1. januára 2024 (navrhovaný termín účinnosti) by malo byť možné zriadiť nadácie na súkromný účel, ktorým sa rozumie najmä zabezpečovanie vlastných potrieb zakladateľa, jeho rodiny, blízkych osôb a dôverníkov, úhrada nákladov na výchovu, vzdelávanie, liečenie, vybavenie alebo podporu týchto osôb, prenechanie majetku súkromnej nadácie do užívania, ako aj podpora iných záujmov zakladateľa slúžiacich verejnoprospešnému účelu. Súkromný účel nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pri vymedzení súkromného účelu sa autori novely priklonili k liberálnejším koncepciám nadačného práva (najmä lichtenštajnského a rakúskeho), podľa ktorých je na plnej vôli zakladateľa, ako si súkromný účel vymedzí. Pre postavenie nadácie sa inak primerane použijú ustanovenia všeobecných častí zákona o nadáciách.

        Súkromnú nadáciu môže založiť výlučne fyzická osoba. Súkromná nadácia sa zakladá nadačnou listinou, ktorá má formu notárskej zápisnice. Ak založí súkromnú nadáciu viac osôb, považujú sa za jedného zakladateľa; práva prislúchajúce zakladateľovi môžu vykonávať iba spoločne. Práva zakladateľa sú nescudziteľné a neprechádzajú na právneho nástupcu zakladateľa.

       Nadačná listina súkromnej nadácie musí popri všeobecných identifikátorov obsahovať okrem iného aj:

 • súkromný účel, ktorý bude súkromná nadácia podporovať,
 • hodnotu príspevku, ktorú každý zakladateľ vložil pri založení súkromnej nadácie, vrátane spôsobu a lehoty splatenia príspevku, a ak ide o nepeňažné príspevky, aj ich predmet,
 • určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú plnenia zo súkromnej nadácie, alebo určenie, že túto náležitosť upravia stanovy,
 • podmienky poskytovania plnení zo súkromnej nadácie, alebo určenie, že túto náležitosť upravia stanovy,

      Ak súkromná nadácia vydá pri svojom založení stanovy, musia byť podpísané všetkými zakladateľmi (pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená). Ak to nevylučuje nadačná listina, na úpravu vnútorných pomerov a štruktúry súkromnej nadácie sa môžu vydať stanovy. Ak zakladateľ nevydá stanovy súkromnej nadácie spoločne s nadačnou listinou, najneskôr však do jedného mesiaca od vzniku súkromnej nadácie, vydá ich po predchádzajúcom súhlase dozornej rady(revízora) správna rada. V prípade rozporu stanov s nadačnou listinou má prednosť nadačná listina.

      K návrhu na zápis súkromnej nadácie do registra musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, stanovy, ak boli vydané, písomné vyhlásenie správcu súkromnej nadácie o splatení príspevku zakladateľom, písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa osobitného predpisu. Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu súkromnej nadácie do registra, do piatich dní od začatia konania vykoná zápis súkromnej nadácie do registra a v tejto lehote zašle správcovi súkromnej nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu súkromnej nadácie do registra.


Organizačná štruktúra súkromnej nadácie

      Orgánmi súkromnej nadácie sú:

 • správna rada, ak tak ustanoví nadačná listina alebo stanovy, ktorá je defacto najvyšším orgánom nadácie,
 • správca súkromnej nadácie, ktorý je výkonným orgánom súkromnej nadácie,
 • dozorná rada alebo revízor,
 • iný orgán, ak tak ustanoví nadačná listina alebo stanovy.

       Členovia orgánov súkromnej nadácie sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy súkromnej nadácie a musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony. Ak je členom orgánu súkromnej nadácie právnická osoba, musí podmienku bezúhonnosti spĺňať tak právnická osoba, ako aj fyzická osoba splnomocnená na konanie za právnickú osobu ako člen orgánu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

Majetok súkromnej nadácie a dispozície s ním

        Z hľadiska majetkového substrátu má platiť, že súkromná nadácia nevytvára nadačné imanie a jej majetok tvorí nadačný fond a ostatný majetok súkromnej nadácie. Nadačný fond súkromnej nadácie tvoria veci, práva a iné majetkové hodnoty, pokiaľ to ich povaha pripúšťa, ktoré nie sú súčasťou ostatného majetku súkromnej nadácie; ostatný majetok súkromnej nadácie tvoria veci, práva a iné majetkové hodnoty, pokiaľ to ich povaha pripúšťa. Nadačný fond sa vytvára rozhodnutím zakladateľa, správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou. 

       Majetok súkromnej nadácie sa môže použiť a zhodnocovať len v súlade so súkromným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a stanovách a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu súkromnej nadácie. Súkromná nadácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a nemôže majetok súkromnej nadácie zaťažiť, ani použiť na zabezpečenie záväzkov súkromnej nadácie alebo tretích osôb ani ručiť svojím majetkom, ibaže nadačná listina alebo stanovy ustanovujú inak. Bez ohľadu na uvedené, súkromná nadácia nemôže byť neobmedzene ručiacim spoločníkom obchodnej spoločnosti, ani byť tichým spoločníkom podnikateľa.

        Zakladateľ poskytuje do súkromnej nadácie pri jej založení alebo po jej vzniku príspevky bezodplatne. Hodnota príspevku zakladateľa pri založení súkromnej nadácie musí byť aspoň 1 euro. Do súkromnej nadácie môžu po jej vzniku poskytovať dary aj tretie osoby odlišné od zakladateľa na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi súkromnou nadáciou a treťou osobou. Ak tretia osoba vymedzí v takejto zmluve účel použitia daru, musí byť tento účel v súlade s účelom vymedzeným v nadačnej listine, pričom súkromná nadácia je oprávnená použiť dar na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom osoby poskytujúcej dar (darcu). Poskytnutie daru je bezodplatné a tretia osoba tým nezískava postavenie zakladateľa.

        Súkromná nadácia môže poskytnúť plnenie z majetku súkromnej nadácie akejkoľvek fyzickej osobe alebo právnickej osobe v súlade s účelom súkromnej nadácie, nadačnou listinou a stanovami. Súkromná nadácia poskytuje plnenie na základe zmluvy v súlade s účelom súkromnej nadácie, nadačnou listinou a stanovami. Plnenie z podielov na zisku (dividend), z likvidačného zostatku, z vyrovnacieho podielu, z príjmu z prevodu obchodného podielu alebo cenných papierov, okrem cenných papierov, príjem z predaja ktorých by bol u fyzickej osoby oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu sa poskytuje na základe rozhodnutia správcu súkromnej nadácie osobe z určeného okruhu osôb, ktorým sa poskytujú plnenia zo súkromnej nadácie v súlade s účelom súkromnej nadácie, nadačnou listinou a stanovami. 

        Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej súkromná nadácia poskytla plnenie, je povinná ho použiť v súlade s dohodnutými podmienkami a na dohodnutý účel a na požiadanie preukázať súkromnej nadácii, ako plnenie použila. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplní takúto povinnosť je povinná poskytnuté plnenie bezodkladne vrátiť súkromnej nadácii ako bezdôvodné obohatenie a rovnako fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli plnenia zo súkromnej nadácie poskytnuté v rozpore so zákonom, nadačnou listinou alebo stanovami, je povinná tieto plnenia vrátiť.

         V tejto chvíli ešte samozrejme nie je jasné, či bude návrh zákona schválený a v akej podobe, rozhodne však môže priniesť zaujímavý právny nástroj, ktorý je v zahraničí veľmi využívaný, no  ktorý si isto vyžiada určitý čas, kým ho prax prebáda a naučí sa s ním pracovať.

       Legislatívne podklady k novele zákona o nadáciách nájdete TU.

       Do pozornosti dávame kritickú pripomienku z legislatívneho procesu, ktorú nájde TU.

      Nedávnu tlačovú správu ministerstva spravodlivosti nájdete TU.


Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať