LEGISLATÍVNE ZMENY: Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov čakajú zmeny

Do medzirezortného pripomienkovania sme predložili novelu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom. 

​Pre súdy, orgány činné v trestnom konaní, alebo ďalšie orgány verejnej moci, ktoré využívajú služby znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov, zavádzame novú informačnú povinnosť. V prípade podozrenia, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ bezdôvodne odmietol vykonať činnosť, spôsobil prieťahy alebo odborne pochybil, budú povinné o tom informovať ministerstvo spravodlivosti. Zavedenie takejto povinnosti môže prispieť k tomu, aby sme získavali potrebné informácie o pochybeniach znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov a mohli tak okamžite konať.

Rozhodnutia ministerstva o potrestaní znalca, tlmočníka, či prekladateľa ako aj informácie o uložení sankcie budú zverejňované na webe ministerstva.

Zavádzame možnosť prerušenia výkonu činnosti na vlastnú žiadosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. Požiadať o prerušenie výkonu činnosti bude možné najviac trikrát, maximálna dĺžka jedného prerušenia bude predstavovať dva roky.

V návrhu precizujeme aj úpravu vzdelania, ako podmienky na zápis do zoznamu znalcov.  V zákone presne určujeme, čo možno považovať za vzdelanie potrebné na výkon znaleckej činnosti. Potrebným vzdelaním bude po novom iba vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ak je ho možné v danom odbore dosiahnuť. Prípadne najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore.

V návrhu zákona reagujeme aj na podnety od znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí vykonávajú činnosť na základe ustanovenia súdom, pričom poukazujú na to, že znalečné alebo tlmočné je im uhrádzané so značným časovým odstupom niekoľkých mesiacov, často až rokov. Navrhujeme preto 30-dňovú lehotu na úhradu zloženého preddavku za znalečné a tlmočné na účet znalca, či tlmočníka.

Ďalšou novinkou je, že znalci budú môcť použiť informácie získané pri svojej činnosti na vedecké, výskumné alebo vzdelávacie účely. Pre takéto prípady odstraňujeme povinnosť zachovávať mlčanlivosť, čo môže pomôcť ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu znalcov.

V návrhu precizujeme aj to, čo všetko má obsahovať a ako má vyzerať znalecký posudok, či preklad, aby už viac nedochádzalo k rôznym interpretáciám.

Pripomienkovať predložený návrh je možné do 4. októbra 2017. Samotné zmeny by v zmysle návrhu mohli byť účinné od 1.marca 2018.

 


Zdroj: www.justice.gov.sk

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať