Dotácia na nájomné za obdobie pandémie COVID - 19

Národná rada Slovenskej republiky 9. júna 2020 schválila  zákon ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona  č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

fifty.jpgzdroj: pixabay.com

Ide o dlho očakávanú právnu normu, upravujúcu okrem iného vysporiadanie nájomného pri niektorých druhoch nájomných vzťahov počas obdobia pandémie COVID – 19.

Právnym predpisom, do ktorého bolo vtelená je zákon o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, keďže forma, ktorou štát vstupuje do tejto problematiky je dotácia na nájomné.

 

Základné predpoklady pre uplatnenie dotácie

Dotácia sa vzťahuje na nájomné a podnájomné vzťahy, ak je predmetom nájmu:

a) miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, 

b) trhové miesto.

Dotáciu možno uplatniť na nájomné, ktorým sa v tomto prípade  rozumie  plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu.

Zároveň musí platiť, že užívanie predmetu bolo sťažené, čo podľa znenia zákona znamená, že jeho užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.  Dotácia na nájomné sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ku ktorým došlo po 12. marci 2020 sa na účely dotácie na nájomné neprihliada.

Úmysel zákonodarcu jasne potvrdzuje dôvodová správa: „Podpora sa týka podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Dotáciu možno poskytnúť aj na tie predmety nájmu, ktorých užívanie na dohodnutý účel bolo znemožnené prerušením vyučovania  na školách a školských zariadeniach. Dotknutý predmet nájmu môže okrem vnútorných priestorov zahŕňať aj súvisiace obslužné priestory, napr. parkoviská. Dotáciu možno poskytnúť taktiež na trhové miesta spĺňajúce vyššie uvedené podmienky.“

 

Žiadateľ a žiadosť o dotáciu

O dotáciu žiada prenajímateľ, ktorým môže byť fyzická/právnická osoba a to bez ohľadu na to či je podnikateľom alebo nepodnikateľom.

Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca je ex lege zaviazaný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na účel poskytnutia dotácie.

Presné náležitosti dotácie sú zadefinované  v § 13c ods  9. novelizovaného zákona. Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. Formulár obsahujúci podpisy prenajímateľa a nájomcu autorizované podľa osobitného predpisu má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa.

Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky prenajímateľovi a nájomcovi

Ak požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje hodnotu 100 000 eur žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.

 

Výška dotácie

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania, čo platí aj pre verejnoprávne inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu.

Zákon presne definuje, čo sa rozumie nájomným:  nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Výslovne sa ustanovuje, že ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Pri platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

 

MODELOVÉ SITUÁCIE

Zákonodarca zaviedol aj rozdelenie dlžného nájomného do splátok a v tejto súvislosti nezabudol na nájomcov, ktorým prenajímateľ neposkytol zľavu resp. ktorí nájomné uhrádzali priebežne počas pandémie COVID – 19.

 

Počas obdobia sťaženého užívania som platil nájomné, mám nárok na dotáciu a splátky?

Ak nájomca počas celého alebo časti obdobia sťaženého užívania nájomné prenajímateľovi uhrádzal platí, že dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Fakticky to znamená, že z poskytnutia dotácie nie sú vylúčení nájomcovia, ktorí si povinnosť úhradzať nájomné plnili a to za predpokladu, že dôjde k dohode zľave.

Pre túto kategóriu prípadov ďalej platí, že nájomca môže uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.  Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020. Aj tu zákonodarca docielil to, aby nájomcovia, ktorí si riadne plnili svoje povinnosti neboli znevýhodnení.

 

Prenajímateľ mi dal zľavu, môžem zostávajúce nájomné uhradiť v splátkach?

Pre prípady kedy nebolo nájomné uhradené vôbec alebo len čiastočne platí,  že zákon nájomcovi umožňuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Aj v týchto prípadoch zákon splatenie takéhoto dlhu  umožňuje rozdeliť   do najviac 48 rovnakých mesačných splátok, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.  Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020.

 

Nedostal som zľavu, je možné platiť nájomné v splátkach?

V prípadoch kedy nedošlo k dohode o poskytnutí zľavy nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.  Rovnako aj v tomto prípade platí pravidlo uvedené vyššie o jednostrannom zvyšovaní nájomného.

Zákon zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou a teda ani zverejnený v Zbierke zákonov. 

Podklady z legislatívneho procesu nájdete TU


 

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať