Posledná novela Občianskeho súdneho poriadku?

Je vysoko pravdepodobné, že viacerých noviel sa dosluhujúci procesný kódex už nemusí dožiť.

Predmetom ostatnej alebo poslednej, každopádne najnovšej, sú dva okruhy zmien – úprava procesných súvislosti zmenky/šeku a pokuta v dovolacom konaní.

Vo vzťahu k prvému okruhu predkladateľ zákona uvádza, že cieľom je  zvýšiť ochranu spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi  - má sa zamedziť, aby ďalej dochádzalo k zneužitiu niektorých právnych inštitútov proti spotrebiteľom a zabezpečiť, aby nedochádzalo k vydávaniu rozsudkov, ktoré potvrdzujú nároky veriteľov dosahujúce príslušenstvo vo výške dosahujúcej úžeru.

K proklamovanému cieľu má prispieť zmena § 79 OSP vymedzujúceho náležitosti žaloby. Dávame v plnom znení: „Ak ide o žalobu, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, žalobca je povinný opísať aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu so žalovaným, a ak ide o žalobcu, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov, skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu jeho právnych predchodcov so žalovaným. K žalobe sa pripojí zmenka alebo šek a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva z nich. Ak zmenka alebo šek boli vystavené na zabezpečenie záväzkov z písomnej zmluvy, pripojí sa k žalobe aj táto zmluva.“ Súčasne sa upravuje domnienka, že kým nie je preukázaný opak platí, že nárok zo zmenky/šeku proti žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, čo prenáša dôkazné bremeno na majiteľa zmenka.

Javí sa to tak, že OSP  so sebou berie do hrobu aj inštitút zmenky  – má tiež platiť, že ak ide o vec týkajúcu sa uplatňovania  nároku zo zmenky alebo šeku, ktorá vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, súd žalovaného poučí aj o možnosti uplatňovania zmenkových námietok podľa zmenkového a šekového zákona.

Posledným klincom do rakvy je to, čo je už avizované na školeniach k Civilnému sporovému poriadku – lúčime sa  so zmenkovým/šekovým platobným rozkazom. To pritom (prekvapivo) platí absolútne, nie iba vo vzťahu ku „spotrebiteľským“ zmenkám.

Aby existovala možnosť napraviť aj staršie skrivodlivosti (citujeme dôvodovú správu: "Vzhľadom na veľké množstvo exekučných vecí, ktoré  prebiehajú na podklade exekučného titulu vydanom v konaní, v ktorom nebola účastníkovi poskytnutá primeraná ochrana, je nevyhnutné vyporiadať sa s otázkou ochrany spotrebiteľa aj v týchto exekučných konaniach"), platí, že ak pôjde o rozsudok vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na jeho podklade sa zamietla alebo exekúcia vykonávaná na jeho podklade bolo zastavená, pretože vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na

1. neprijateľné zmluvné podmienky,

2. obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo

3.  rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.

bude daný dôvod na podanie návrhu na obnovu  konania a to bez pojednávania.

Novela v zásade nadobúda účinnosť vyhlásením a vzťahuje sa aj na prebiehajúce konania - ak však bol zmenkový/šekový platobný rozkaz  doručený do dňa jej účinnosti, súd postupuje podľa doterajších predpisov. Zmenkový/šekový platobný rozkaz , ktorý nebol doručený niektorému z odporcov do dňa účinnosti tohto zákona, súd vo vzťahu k tomuto odporcovi zruší a nariadi pojednávanie.

Zmena týkajúca sa dovolacieho konania spočíva v tom, že ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní v obdobnej veci, aká už bola v počte väčšom ako päť predmetom konania pred dovolacím súdom na základe skoršieho dovolania podaného tým istým dovolateľom, a odmieta dovolanie ako neprípustné alebo zamieta ako nedôvodné, môže uložiť advokátovi, ktorý dovolateľa zastupoval, pokutu do 500 eur (autori nových kódexov, odkiaľ bolo takéto ustanovenie prebraté, ohlasujú návrat k tradičnej tzv. pokute pre súdivosť). Advokát má proti dovolateľovi postih, ak dovolanie podal na jeho osobitný písomný príkaz. Ide tak o ďalší prostriedok ako minimalizovať nápad masových a neopodstatnených dovolaní. Prechodné ustanovenie normuje, že možnosť uloženia pokuty sa vzťahuje len na dovolania podané po účinnosti novely.

Uzavrime, že novelou sú dotknuté aj ďalšie právne predpisy:

  • zákon zmenkový a šekový (upravuje sa neplatnosť zmenkových/šekových prejavov urobených v rozpore so zákazom použitia zmenky na zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy a ex offo prihliadanie na skutočnosti odôvodňujúce námietky, ak zmenka vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou),
  • Občiansky zákonník (rozšírenie tzv. neprijateľných podmienok v spotrebiteľskej zmluve, úprava nových povinností pre dodávateľa, úpravy postúpenia pohľadávky),
  • zákon o súdnych poplatkoch (minimálny poplatok za odvolanie 5 eur a za dovolanie 10 eur – v prípadoch kedy nie je ustanovené inak),
  • Exekučný poriadok (implementovanie obdoby pravidiel týkajúcich sa zmeniek pre základné konania do exekučného konania),
  • zákon o spotrebiteľských úveroch (viacero zmien poskytovania spotrebiteľských úverov),
  • zákon o verejnom obstarávaní (zmena v súvislosti s investičnou pomocou).

Finálne znenie novely a materiály z leg-procesu nájdete TU.

Šaňo Bröstl ml.

ilustračné foto: redakcia

 
Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať