Zmena evidenčného čísla vozidla a jej vplyv na existenciu diaľničnej známky

Splnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky nie je dotknuté neskoršou zmenou evidenčného čísla osobného motorového vozidla počas platnosti diaľničnej známky Z povahy správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 v spojení s § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. vyplýva, že objektom skutkovej podstaty správneho deliktu, teda spoločensky chráneným záujmom, je fiškálny záujem štátu manifestovaný v povinnosti prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Objekt skutkovej podstaty tohto správneho deliktu preto nie je naplnený, keďže sankcionované nie je porušenie povinnosti prevádzkovateľa vozidla vyplývajúcej z Všeobecných obchodných podmienok správcu výberu úhrady diaľničnej známky (zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky), ale sankcionované je užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady diaľničnej známky.

(rozsudok Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 6S/44/2020 z 19. januára 2023)

car-471979_640.jpgzdroj: pixabay.com

Z odôvodnenia:

I. Zhrnutie napadnutého rozhodnutia žalovaného

Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný ako odvolací orgán podľa § 10a ods. 6 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z.z.) a ako odvolací orgán v zmysle § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) o odvolaní A. B. – HERSS, IČO: 30235537 (prevádzkovateľ motorového vozidla, účastník konania, žalobca) proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu rozhodol tak, že podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2019/049929-8 zo dňa 04.12.2019 o uložení pokuty A. B. – HERSS, IČO: 30235537 ako prevádzkovateľovi vozidla, kat. N1G, ev.č. C., vo výške 150,- eur v súlade s § 10a ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. za to, že nezabezpečil, aby pri užívaní vymedzeného úseku cesty R2, 119,7 km, smer ZV vozidlom alebo jazdnou súpravou dňa 03.07.2017 v čase o 09:58:22 hod. bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky, čím sa dopustil správneho deliktu v zmysle ust. § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. potvrdil a odvolanie zo dňa 27.12.2019 zamietol.

V odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia žalovaný konštatoval, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS, a.s.) v Zázname (č. 7641945, dátum a čas vyhotovenia 04.07.2017, 02:17:20) o vykonaní kontroly dodržiavania povinnosti úhrady diaľničnej známky podľa zákona č. 488/2013 Z.z. uviedla, že prevádzkovateľ motorového vozidla do 3,5 t, ev. č. C., nemal na vozidlo zakúpenú platnú diaľničnú známku, čím porušil povinnosť zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzeného úseku cesty vozidlom bola uhradená diaľničná známka, a tým sa dopustil správneho deliktu.

Podľa záznamu č. 7641945 k porušeniu vyššie uvedenej povinnosti došlo dňa 03.07.2017 (dátum porušenia povinnosti - tzn. dátum zaznamenania prejazdu vozidla kontrolným zariadením) v čase o 09:58:22 hod. (čas porušenia povinnosti - tzn. čas zaznamenania prejazdu vozidla kontrolným zariadením) na ceste R2, 119,7 km, smer ZV. V predmetnom zázname sa pri výsledku vykonanej kontroly uvádza: „Platná diaľničná známka (*): Vozidlo porušilo povinnosť“, pričom (*) znamená: výsledok previerky vozidla v evidencii úhrad diaľničných známok platný k dátumu a času zaznamenania prejazdu vozidla kontrolným zariadením. Súčasťou predmetného záznamu o vykonaní kontroly je plnoformátová prehľadová fotografia vozidla a plnoformátová fotografia evidenčného čísla vozidla. Číslo kontrolného zariadenia, ktoré zaznamenalo prejazd vozidla, je 56. Miesto a dátum vyhotovenia fotografií sa zhodujú s vyššie uvedenými údajmi.

Následne žalovaný citoval ustanovenia § 8 ods.1, § 9 ods.10, ods.11, ods.12 a § 11 ods.1 zákona č. 488/2013 Z.z. a konštatoval, že prvostupňový orgán rozkazom č. OU-PO-OCDPK-2019/049929 zo dňa 08.10.2019 uložil A. B., IČO: 30235537, Slánska 12779/42, 080 06 Prešov pokutu vo výške 150,- eur za to, že ako prevádzkovateľ vozidla (kat. N1G, motorové vozidlo do 3,5 t, ev. č. C.) „sa dopustil spáchania správneho deliktu podľa ustanovenia § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. tým, že dňa 03.07.2017 v čase o 09:58:22 h užíval vymedzený úsek cesty R2, 119,7 km, smer ZV, vozidlom bez úhrady diaľničnej známky.“ V odôvodnení predmetného rozkazu prvostupňový orgán uviedol: „Pri rozhodovaní správny orgán vychádzal zo získaného dôkazu porušenia povinnosti, ktorým je záznam o vykonaní kontroly č. 7641945 a fotografia, vyhotovené dňa 04.07.2017, v čase o 02:17:20 h.“

Proti rozkazu č. OU-PO-OCDPK-2019/049929 zo dňa 08.10.2019 podal prevádzkovateľ motorového vozidla v zákonom stanovenej lehote odpor zo dňa 30.10.2019, v rámci ktorého uviedol, že pre vozidlo EČ: C. bola diaľničná známka uhradená. Počas platnosti ročnej diaľničnej známky došlo iba k zmene evidenčného čísla toho istého vozidla s VIN číslom: D. z EČ: P0363C0 na EČ: C..

Zároveň účastník konania zastúpený advokátom JUDr. Vladimírom Milasom predložil správnemu orgánu vo fotokópii doklad - Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky (zjednodušená faktúra č.: 1710273009) číslo dokladu 1710273009 pre motorové vozidlo evidenčné č. vozidla P0363C0. Platnosť diaľničnej známky od 25.01.2017 do 31.01.2018, pričom uviedol, že sa jedná o ročnú diaľničnú známku. V odpore účastník konania zdôraznil, že k správnemu deliktu malo dôjsť dňa 03.07.2017,teda v období platnosti tejto ročnej diaľničnej známky, platnej od 25.01.2017 do 31.01.2018. Tiež predložil správnemu orgánu vo fotokópii doklad - Osvedčenie o evidencii časť II (Technicky preukaz), kde účastník konania ako vlastník E. B., IČO:0030235537, Prešov, Slánska č. 42/ je vlastníkom vozidla EČ:P0363C0 s VIN číslom:D.. Zároveň predložil vo fotokópii doklad - Osvedčenie o evidencii časť II (Technicky preukaz), kde účastník konania ako vlastník E. B., IČO:30235537, Prešov, Slánska č. 42/ je vlastníkom vozidla EČ:C. s VIN číslom: D.. Poukázal na to, že sa jedná o identické vozidlo/rovnaké VIN číslo/pri ktorom došlo iba k zmene evidenčného čísla vozidla z P0363C0 na C. XXXGC počas platnosti ročnej diaľničnej známky uvedenej v odseku I. Uviedol, že vozidlo EČ: C. (predtým C.) malo dňa 03.07.2017 platnú ročnú diaľničnú známku.

Žalovaný poukázal, že podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z.z. včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.

Následne konštatoval, že listom zo dňa 06.11.2019 prvostupňový orgán požiadal Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (správca výberu úhrady diaľničnej známky) o vyjadrenie sa k predloženým listinám v podanom odpore účastníka konania.

Listom zo dňa 13.11.2019 podala Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vyjadrenie, v ktorom uviedla, že pre vozidlo s EČV P0363C0 bola zakúpená ročná elektronická diaľničná známka pre obdobie 25.01.2017-31.01.2018. Kontrolou v rámci Centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok Služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky sa zistilo, že Poskytovateľ služby neeviduje žiadosť o Zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky, preregistráciu z EČV C. na EČV C.. Národná diaľničná spoločnosť a.s. uviedla, že systém kontroly úhrady diaľničných známok vykazoval bez včasného nahlásenia zmeny vozidlo s EČV C. v čase kontroly 03.07.2017 o 09:58:22hod. ako vozidlo bez úhrady diaľničnej známky. Pre úplnosť NDS, a.s. dodala, že v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 488/2013 Z.z. je prevádzkovateľ vozidla povinný do systému správne a úplne zadať evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla.

Žalovaný tiež uviedol, že v zmysle ustanovení § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 Správneho poriadku dal prvostupňový orgán listom č. OU-PO-OCDPK-2019/049929-006 zo dňa 25.11.2019 účastníkovi konania možnosť vyjadriť sa v určenej lehote pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Dňa 04.12.2019 bolo prvostupňovému správnemu orgánu doručené vyjadrenie účastníka konania zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom Milasom, v ktorom uviedol, že na podanom odpore trvá. Navrhol konanie zastaviť podľa § 13 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z.z.. Odvolával sa na obsah odporu a na listiny, ktoré predložil správnemu orgánu spolu s odporom. Uviedol, že povinnosť uhradiť diaľničnú známku vzťahujúca sa na vozidlo EČ: C. bola riadne splnená a diaľničná známka bola uhradená. Argumentoval, že počas platnosti ročnej diaľničnej známky došlo iba k zmene evidenčného čísla toho istého vozidla s VIN číslom: D. z EČ: P0363C0 na EČ: C.. Zároveň uviedol, že pokuta mu bola uložená po márnom uplynutí dvojročnej lehoty.

Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. OU-PO-OCDPK-2019/049929-8 zo dňa 04.12.2019 uložil Kamilovi Špcsovi-HERSS, IČO:30235537, miesto podnikania Slánska 12779/42, 080 06 Prešov ako prevádzkovateľovi vozidla, kat. N1G, motorové vozidlo do 3,5 t, ev. č. C., pokutu vo výške 150,- eur „za to, že sa dopustil spáchania správneho deliktu podľa ustanovenia § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. tým, že dňa 03.07.2017 v čase o 09:58:22 h. nezabezpečil, aby pri užívaní vymedzeného úseku cesty R2, 119,7 km, smer ZV, vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.“

V odôvodnení predmetného rozhodnutia prvostupňový správny orgán uviedol, že: Úhradu diaľničnej známky definuje § 5 zákona č. 488/2013 Z.z.. Úhrada diaľničnej známky je v zmysle uvedeného ustanovenia podmienená splnením podmienok podľa § 5 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z.. a následne citoval:

Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 488/2013 Z.z.,pri úhrade diaľničnej známky sa do elektronického systému správne a úplne zadá údaj o evidenčnom čísle vozidla.

Podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 488/2013 Z.z., podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky.

Podľa článku V. bodu 2) písm. b) Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (VOPS): Za účelom úhrady Diaľničnej známky je Zákazník povinný poskytnúť Poskytovateľovi služby údaj o evidenčnom čísle vozidla.

Podľa článku V. bodu 4) VOPS: Za správnosť údajov poskytnutých podľa bodu 2) a 3) tohto článku podmienok je zodpovedný výlučne Zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je Zákazník povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby.

Podľa článku V. bodu 5) VOPS: V súlade s vyššie uvedeným bodom 4) tohto článku Podmienok je Zákazník zodpovedný za realizáciu práve jednej úhrady Diaľničnej známky, evidovanej v rámci evidencie úhrad Diaľničných známok k jednému a jedinečnému evidenčnému číslu vozidla/prípojného vozidla a práve pre jednu platnosť úhrady Diaľničnej známky.

Podľa článku VI. Bodu 2) VOPS: Žiadosť o zmenu v evidencii úhrady Diaľničnej známky je možné podať prostredníctvom Internetového portálu a prostredníctvom vybraných Obchodných miest, ktorých zoznam je uverejnený na Internetovom portáli, pričom zmenu údajov v evidencii úhrady Diaľničnej známky je možné vykonať výlučne v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla a/ alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo, a ani typ a platnosť Diaľničnej známky).

Podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.“

Prvostupňový správny orgán ďalej v rozhodnutí uviedol, že prevádzkovateľ vozidla po zmene EČV bez vykonania zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky nespĺňal podmienky úhrady diaľničnej známky v zmysle § 5 zákona č. 488/2013 Z.z., resp. v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Správcu (VOPS) výberu úhrady diaľničnej známky.

Samotný dôkaz porušenia povinnosti prevádzkovateľa vozidla - Záznam o vykonaní kontroly č. 7641945, uvádza skutkový stav zistený vykonaním kontroly: Prevádzkovateľ vozidla/jazdnej súpravy nemal na vozidlo s ev. č. C. zakúpenú platnú diaľničnú známku, čo správny orgán po preverení aj potvrdil.

Na vozidlo s ev. č. C. nebola pri jeho zachytení stacionárnym kontrolným systémom na vymedzenom úseku cesty R2, 119,7 km, smer Zvolen, dňa 03.07.2017, uhradená platná diaľničná známka.

Pri úhrade elektronickej diaľničnej známky nie je rozhodujúcim identifikátorom vozidla VIN číslo vozidla, diaľničná známka sa uhrádza na evidenčné číslo vozidla, ktoré musí byť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zadané správne a úplne. Prvostupňový správny orgán zároveň argumentoval, že potvrdenie o úhrade diaľničnej známky vydávané v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z.z. neobsahuje údaj o VIN čísle vozidla, ale údaj o evidenčnom čísle vozidla. Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, ktoré predložil účastník konania nepreukazuje úhradu diaľničnej známky na vozidlo s ev.č. C.. Prvostupňový správny orgán tiež uviedol, že o porušení predmetnej povinnosti prevádzkovateľa vozidla sa dozvedel dňa 23.09.2019, kedy mu bol doručený Záznam o vykonaní kontroly č. XXXXXXX, čo je zaznamenané aj v Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave (JISCD) v zmysle zákona č. 387/2015 Z.z..

Na základe tejto skutočnosti konštatoval, že nedošlo k uplynutiu lehôt pre uloženie pokuty. Správny orgán nezistil dôvody pre zastavenie konania. Proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu č. OU-PO-OCDPK-2019/049929-8 zo dňa 04.12.2019 podal účastník konania v zákonom stanovenej lehote odvolanie zo dňa 27.12.2019, v ktorom uviedol, že povinnosť úhrady diaľničnej známky pri užívaní vymedzeného úseku cesty dňa 03.07.2017 v čase o 09:58:22 hod. vozidlom evidenčného čísla C., kategórie N1G (do 3,5 t) vlastníka A. B. - HERSS, IČO:302 35 537, Prešov, ul. Slanská č. 12779/42, PSČ: 080 01, SR bola riadne splnená a diaľničná známka bola pre toto jedno konkrétne vozidlo riadne uhradená. Argumentoval, že počas platnosti ročnej diaľničnej známky došlo iba k zmene evidenčného čísla toho istého vozidla s VIN číslom: D. z EČ: C. na EČ: C..

Odvolateľ uviedol, že neporušil povinnosť uloženú mu ust. § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z.. Zdôraznil, že zmena evidenčného čísla neznamená zánik platnosti diaľničnej známky a neznamená vznik povinnosti uhradiť novú diaľničnú známku a neukladá povinnosť ohlásiť zmenu evidenčného čísla, lebo inak skôr riadne zakúpená diaľničná známka stratí platnosť. Poukázal na ust. § 3 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., podľa ktorého diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Odvolateľ konštatoval, že iné obmedzenie platnosti ročnej diaľničnej známky zákon nepozná.

Namietal, že neohlásenie zmeny evidenčného čísla vozidla počas platnosti riadne (v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z.) zakúpenej diaľničnej známky neoznačuje zákon za správny delikt, resp. za priestupok a z tohto dôvodu zákon č. 488/2013 Z.z. nemá sankciu pre prípad, že u vozidla dôjde počas platnosti riadne zakúpenej diaľničnej známky k zmene evidenčného čísla. Pri úhrade diaľničnej známky boli údaje zadané riadne. Počas jej platnosti došlo k ich zmene. Odvolateľ dodal, že povinnosť hlásiť ich zmenu mu zo zákona nevyplýva.

Podľa odvolateľa zákon neukladá povinnosť dbať o to, aby počas celej doby platnosti diaľničnej známky boli pri úhrade zadané údaje nezmenené. Podčiarkol, že preto nemožno podľa zákona a ani rozumne a spravodlivo tvrdiť, že vozidlo so zmeneným evidenčným číslom užívalo vymedzený úsek cesty bez zaplatenia diaľničnej známky. Diaľničná známka zaplatená bola len nebola hlásená zmena evidenčného čísla.

Argumentoval, že podľa čl. 13 Ústavy SR povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Povinnosť musí byť určená v uznanom prameni práva. Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky zverejnené na internete podľa odvolateľa takýmto prameňom práva nie sú. Uviedol, že sa nejedná o podzákonný vykonávací právny predpis, ktorého znalosť sa prezumuje fikciou „neznalosť zákona neospravedlňuje“ podľa ust. § 15 zákona č. 400/2015 Z.z..

Podľa názoru odvolateľa všeobecné podmienky, ktoré správca výberu úhrady diaľničnej známky podľa odvolateľa mätúco označuje ako všeobecné obchodné podmienky nemôžu platne a záväzne rozširovať zákonom uloženú povinnosť prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky o ďalšie zo zákona nevyplývajúce povinnosti a pridávať prevádzkovateľovi ďalšie povinnosti, o ktorých sa zákon č. 488/2013 Z.z. nezmieňuje a o ktorých sa zo zbierky zákonov SR nemôže prevádzkovateľ dozvedieť.

Odvolateľ uviedol, že predpoklad všeobecnej znalosti všeobecných obchodných podmienok vzhľadom na absenciu ich uverejnenia v Zbierke zákonov SR neexistuje a neexistuje ani odkaz na nich pri kúpe diaľničnej známky na potvrdení o úhrade diaľničnej známky, preto nemožno tvrdiť, že prevádzkovateľ by mal mať o nich vedomosť a preto za ich nedodržanie mu patrí sankcia.

Vykonávací podzákonný predpis (čo podľa odvolateľa Všeobecné obchodné podmienky v žiadnom prípade nie sú) môže byť vydaný iba na základe zákona a v jeho medziach. Zákon č. 488/2013 Z.z. sa v citovanom ustanovení § 5 ods. 4 zákona č. 488/2013 Z.z. nezmieňuje o tom, že by ďalšie povinnosti Prevádzkovateľa vozidla boli upravené správcom výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky, alebo že ďalšie povinnosti Prevádzkovateľa vozidla upraví správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky. Uvedené by podľa odvolateľa takouto zaužívané používanou formou zákonného odkazu na podzákonné právne akty o ďalších povinnostiach vzbudilo záujem pátrať po všeobecných podmienkach. Pokiaľ sa ale nepoužíva výraz „všeobecne záväzný“ alebo „povinnosť vyplývajúca zo zákona“ niet dôvod po ich obsahu pátrať, pokiaľ zákon výslovne neukladá povinnosť ohlásiť zmenu evidenčného čísla vozidla pod následkom neplatnosti diaľničnej známky s následkom sankcie za zneplatnenú diaľničnú známku alebo za porušenie povinnosti hlásiť zmenu do príslušnej evidencie.

V závere odvolania odvolateľ uviedol, že trvá aj na námietke premlčania tak, ako na ňu skôr poukázal a žiadal odvolaním napadnuté rozhodnutie zrušiť.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sprievodným listom č. OUPO-OCDPK-2020/006871 -10-Šr zo dňa 22.01.2020 predložil v zákonom stanovenej lehote predmetné odvolanie spolu s predkladacou správou zo dňa 22.01.2020 a so spisovým materiálom Okresnému úradu Prešov, odboru opravných prostriedkov ako odvolaciemu orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.

V predkladacej správe zo dňa 22.01.2020 prvostupňový orgán uviedol, že v prípade zmeny evidenčného čísla vozidla počas obdobia, na ktoré bola diaľničná známka uhradená, dochádza v zmysle zákona č. 488/2013 Z.z. k zániku platnosti diaľničnej známky tým, že úhrada diaľničnej známky je podmienená správnym a úplným zadaním evidenčného čísla vozidla, resp. viazaná na konkrétne ev. číslo vozidla, čo v tomto zmysle vyhodnocuje aj stacionárny kontrolný systém Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Žalovaný ako odvolací orgán v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia citoval nasledujúce ustanovenia:

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., pri úhrade diaľničnej známky sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje a) krajina registrácie vozidla b) evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie 01 a 02, c) typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo d) platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti

Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 488/2013 Z.z., podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky.

Podľa Článku VI. Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktorý upravuje Zmenu údajov v evidencii úhrady Diaľničnej známky je diaľničná známka medzi vozidlami alebo prípojnými vozidlami neprenosná. Žiadosť o zmenu v evidencii úhrady Diaľničnej známky je možné podať prostredníctvom Internetového portálu a prostredníctvom vybraných Obchodných miest, ktorých zoznam je uverejnený na Internetovom portáli, pričom zmenu údajov v evidencii úhrady Diaľničnej známky je možné vykonať výlučne v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla a/alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo, a ani typ a platnosť Diaľničnej známky). Za účelom zmeny registrácie vozidla/prípojného vozidla je Zákazník povinný predložiť, v prípade Internetového portálu predložiť elektronicky, príslušné Potvrdenie a relevantný doklad preukazujúci dôvod na realizáciu požadovanej zmeny. Konkrétne doklady, prostredníctvom ktorých je možné preukázať dôvod na realizáciu vyššie požadovanej zmeny, sú uverejnené na Internetovom portáli. Poskytovateľ služby, na základe realizovaných zmien údajov v evidencii úhrady Diaľničných známok, vystaví Zákazníkovi Potvrdenie o zmene údajov.

Odvolací orgán konštatoval, že odvolateľ uhradil diaľničnú známku - platnosť predmetnej diaľničnej známky bola od 25.01.2017 do 31.01.2018, avšak následne neohlásil zmenu evidenčného čísla vozidla z EČ: C. na EČ: C., ku ktorej došlo počas platnosti tejto diaľničnej známky. Zdôraznil skutočnosť, že diaľničná známka bola vystavená k vozidlu s EČV C..

Zdôraznil, že zákon č. 488/2013 Z.z. v § 5 ods. 4 výslovne uvádza, že zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky. Odkaz na Všeobecné podmienky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je výslovne uvedený v zákone a preto sú tvrdenia odvolateľa v podanom odvolaní vo vzťahu k Všeobecným obchodným podmienkam právne irelevantné.

Poukázal, že Národná diaľničná spoločnosť a.s. vo svojom vyjadrení zo dňa 13.11.2019 uviedla, že Kontrolou v rámci Centrálnej evidencie úhrad Diaľničných známok Služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest Slovenskej republiky sa zistilo, že Poskytovateľ služby neeviduje žiadosť o Zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky, preregistráciu z EČ: C. na EČ: C.. Systém kontroly úhrady diaľničných známok vykazoval bez včasného nahlásenia zmeny vozidlo s EČ: C. v čase kontroly 03.07.2017 o 09:58:22 hod. ako vozidlo bez úhrady diaľničnej známky. Uviedol, že podľa § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z., prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Ďalej poukázal, že podľa § 10a ods. 8 zákona č. 488/2013 Z.z., pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

Odvolací orgán z výpisu Jednotného informačného systému v cestnej doprave zistil, že správny orgán sa o porušení predmetnej povinnosti prevádzkovateľa vozidla dozvedel dňa 23.09.2019. Rozhodnutie č. OU-PO-OCDPK-2019/049929-8 bolo vydané dňa 04.12.2019, pričom k porušeniu povinnosti došlo dňa 03.07.2017. Z toho vyplýva, že lehoty v zmysle zákona č. 488/2013 Z.z. boli zachované.

II. Argumenty žalobcu v žalobe

Včas podanou žalobou sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného v spojení s rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu. Žalobca vo veci nežiadal nariadiť pojednávanie.

Namietal, že jeho práva pri rozhodovaní o správnom delikte boli porušené rozhodnutím orgánu verejnej správy, ktorá je založená na nesprávnom právnom posúdení veci. Citoval ust. § 4 ods. 2 a § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. s tým, že povinnosť úhrady diaľničnej známky bola riadne splnená a diaľničná známka bola pre toto jedno konkrétne vozidlo riadne uhradená. Počas platnosti ročnej diaľničnej známky došlo iba k zmene evidenčného čísla toho istého vozidla s VIN číslom: D. z ev.č.: C. na ev.č.: C.. Nejedná sa o prenos diaľničnej známky medzi vozidlami.

Konštatoval, že orgánu verejnej správy vo fotokópii predložil doklad – Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky (zjednodušená faktúra č.: 1710273009) číslo dokladu 1710273009 pre motorové vozidlo evidenčné č. vozidla C.. Platnosť diaľničnej známky od 25.01.2017 do 31.01.2018; jedná sa o Ročnú diaľničnú známku. Poukázal, že k správnemu deliktu malo dôjsť dňa 03.07.2017, teda v období platnosti tejto ročnej diaľničnej známky,platnejod25.01.2017do31.01.2018. zároveň vo fotokópii predložil doklad - Osvedčenie o evidencii časť II (Technický preukaz), kde ako vlastník vozidla /A. B. - HERSS, IČO: 0030235537, Prešov, Slánska č. 42/ je vlastníkom vozidla EČ: C. s VIN číslom: D. a predložil aj doklad - Osvedčenie o evidencii časť II (Technický preukaz), kde ako vlastník vozidla /Kamil ŠPES - HERSS, IČO: 30235537, Prešov, Slánska č. 42/ je vlastníkom vozidla EČ: C. s VIN číslom: D.. Poukázal na to, že sa jedná o identické vozidlo s rovnakým VIN číslom, pri ktorom došlo iba k zmene evidenčného čísla vozidla počas platnosti ročnej diaľničnej známky. Ročná diaľničná známka bola kupovaná dňa 25.01.2017. K zmene evidenčného čísla z C. na C. došlo dňa 28.06.2017 a správny delikt mal byť spáchaný dňa 03.07.2017. Ročná diaľničná známka platila od 25.01.2017 do 31.01.2018.

Žalobca tvrdí, že neporušil povinnosť uloženú mu podľa ust. 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z., nakoľko diaľničná známka na toto konkrétne vozidlo bola zaplatená. Neužíval vymedzený úsek cesty vozidlom bez zaplatenia diaľničnej známky. Správny orgán ho sankcionuje za to, že pri zmene evidenčného čísla toho istého vozidla počas platnosti riadne zakúpenej diaľničnej známky túto skutočnosť neohlásil. Argumentoval, že takáto povinnosť (povinnosť nahlásiť zmenu evidenčného čísla) zo zákona č. 488/2013 Z.z. nevyplýva. Zákon neviaže zánik platnosti zaplatenia diaľničnej známky na zmenu evidenčného čísla. Zmena evidenčného čísla vozidla neznamená zánik platnosti diaľničnej známky, neznamená zánik platnosti zaplatenia úhrady a neznamená vznik povinnosti uhradiť novú diaľničnú známku. Priamo zo zákona nevyplýva povinnosť ohlásiť zmenu evidenčného čísla, pod sankciou zániku platnosti skôr riadne zakúpenej diaľničnej známky pre toto jedno konkrétne vozidlo. Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Iné obmedzenie platnosti ročnej diaľničnej známky zákon nepozná.

Poukázal, že neohlásenie zmeny evidenčného čísla vozidla počas platnosti riadne (v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. ) zakúpenej diaľničnej známky neoznačuje zákon za správny delikt, resp. za priestupok. Zákon č. 488/2013 Z.z. nemá sankciu pre prípad, že u vozidla dôjde počas platnosti riadne zakúpenej diaľničnej známky k zmene evidenčného čísla bez ohlásenia tejto zmeny. Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy SR každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Pri úhrade diaľničnej známky boli údaje zadané riadne. Počas jej platnosti došlo k ich zmene. Povinnosť hlásiť ich zmenu mi zo zákona 488/2013 Z.z. nevyplýva. Neohlásenie zmeny nie je v zákone označené za priestupok alebo správny delikt. Zmenou evidenčného čísla nezanikne platnosť diaľničnej známky. Ani nevznikne zo zákona nová povinnosť na úhradu diaľničnej známky pre toto isté vozidlo. Nemôže zo zákona nastať stav, že zmenou evidenčného čísla vozidla platnosť diaľničnej známky zakúpenej pre toto isté identické vozidlo zanikne.

Argumentoval, že zákon neukladá povinnosť dbať o to, aby počas celej doby platnosti diaľničnej známky boli pri úhrade zadané údaje nezmenené. Preto nemožno podľa zákona, a ani rozumne a spravodlivo tvrdiť, že vozidlo so zmeneným evidenčným číslom užívalo vymedzený úsek cesty bez zaplatenia diaľničnej známky, čo je skutková podstata správneho deliktu. Diaľničná známka zaplatená bola, len nebola hlásená zmena evidenčného čísla. Podozrenie zo spáchania správneho deliktu, ktoré vzniklo zachytením evidenčného čísla, pre ktoré nebola diaľničná známka evidovaná v systéme sa vyvrátilo dôkazmi v ďalšom konaní preukázaním (vyvinením sa), že vozidlo (to isté a nezmenené) malo diaľničnú známku riadne zaplatenú.

Zdôraznil, že podľa čl. 13 Ústavy SR povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Povinnosť musí byť určená v uznanom prameni práva. Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky zverejnené na internete takýmto prameňom práva nie sú. Nejedná sa o podzákonný vykonávací právny predpis, ktorého znalosť sa prezumuje fikciou „neznalosť zákona neospravedlňuje“ podľa ust. § 15 zákona č. 400/2015 Z.z. ; on nemá vedomosť o uverejnení Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky v Zbierke zákonov SR.

Poukázal, že správny orgán odkazuje na § 5 ods. 4 zákona č. 488/2013 Z.z., podľa ktorého podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky, avšak ustanovenie § 5 ods. 4 zákona č. 488/2013 Z.z. nedáva možnosť Správcovi rozšíriť okruh správnych deliktov o tie, ktoré v zákone č. 488/2013 Z.z. nie sú uvedené. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

Dôvodil, že Všeobecné podmienky úhrady diaľničnej známky, /označené na internete ako obchodné - „ Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky“ - podľa dnes už neplatnej právnej úpravy/ nemôžu platne a záväzne rozširovať zákonom uloženú povinnosť prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky o ďalšie zo zákona nevyplývajúce povinnosti a pridávať prevádzkovateľovi ďalšie povinnosti, o ktorých sa zákon 488/2013 Z.z. nezmieňuje, a o ktorých sa zo Zbierky zákonov SR nemôže prevádzkovateľ dozvedieť. Predpoklad všeobecnej znalosti všeobecných podmienok vzhľadom na absenciu ich uverejnenia v Zbierke zákonov SR neexistuje, a neexistuje ani odkaz na nich pri kúpe diaľničnej známky na Potvrdení o úhrade diaľničnej známky, preto nemožno tvrdiť, že prevádzkovateľ by mal mať o nich vedomosť a preto za ich nedodržanie mu patrí sankcia. Vykonávací podzákonný predpis (čo VOPS v žiadnom prípade nie sú) môže byť vydaný iba na základe zákona a v jeho medziach.

Konštatoval, že zákon č. 488/2013 Z. z. sa v citovanom ustanovení § 5 ods. 4 nezmieňuje o tom, že by ďalšie povinnosti Prevádzkovateľa vozidla boli upravené správcom výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky, alebo že ďalšie povinnosti Prevádzkovateľa vozidla upraví správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky. Zákon výslovne neukladá povinnosť ohlásiť zmenu evidenčného čísla vozidla pod hrozbou spáchania priestupku alebo pod následkom neplatnosti diaľničnej známky. Neohlásenie zmeny nie je priestupkom, ani správnym deliktom podľa zákona.

uviedol, že si nie je vedomý toho, že by kúpou diaľničnej známky vstúpil do súkromnoprávneho (obchodnoprávneho vzťahu) so správcom výberu úhrady diaľničnej známky, ktorý by mu mohol ukladať zmluvné povinnosti formou jednostranných všeobecných obchodných podmienok a ukladať za ich porušenie pokuty. Tvrdí, že ak by to aj bol obchodnoprávny vzťah medzi mnou a správcom, tak potom zmluvnú pokutu je treba dohodnúť písomne v zmluve a odkaz na Všeobecné obchodné podmienky ako prameň zmluvného práva je možný iba vtedy (ust. § 273 Obchodného zákonníka) ak mu boli pri kúpe diaľničnej známky (uzatváraní zmluvy) známe alebo k nej priložené a bol by s nimi preukázateľne oboznámený.

Uloženie pokuty vníma ako rozhodnutie nezákonné, nesprávne, nemajúce oporu v platnom práve a aj za nespravodlivé (po preukázaní, že na toto konkrétne auto bola diaľničná známka uhradená) Za nezákonné ho označuje z dôvodu, že je vybudované na neprípustne rozširujúcom výklade zákona, ktorý pokiaľ sa týka okruhu skutkových podstát správnych deliktov nemá oporu v zákone.

Je zakázané a považované za správny delikt, resp. priestupok ak pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou nebola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky, čo sa v tomto prípade nestalo. Stalo sa iba to, že nebola hlásená zmena evidenčného čísla vozidla. V tomto prípade sa nejedná o prenos diaľničnej známky medzi vozidlami. Pre toto konkrétne vozidlo bola diaľničná známka zaplatená. Neohlásenie zmeny evidenčného čísla pre účely evidencie úhrad nie je priestupkom. Ani zákon a ani VOP správcu neuvádzajú nič o tom, že by neohlásenie zmeny evidenčného čísla toho istého vozidla bolo priestupkom alebo malo za následok zneplatnenie uskutočnenej úhrady, teda stav nesplnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky .

Žalobca ďalej namieta zánik práva uložiť pokutu teda aj to, že zákon upravuje dvojročnú lehotu, počas ktorej možno uložiť pokutu (§ 11 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z.z.). Podľa predmetného rozhodnutia sa mal správny delikt stať dňa 03.07.2017. Správny orgán v rozkaze uviedol, že pri rozhodovaní vychádzal zo zisteného skutkového stavu, dôkazu, ktorým je záznam o vykonaní kontroly č. 7641945 a fotografia vyhotovená dňa 04.07.2017. Pokuta mu bola uložená dňa 08.10.2019; teda po márnom uplynutí dvojročnej lehoty. Namietal tiež márne uplynutie, prekludovanie a nezachovanie subjektívnej lehoty v rámci objektívnej lehoty troch rokov na strane správneho orgánu z dôvodu, že podľa § 12 ods. 6 zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave (JISCD) k údajom z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup okresné úrady, ministerstvo vnútra, orgány Policajného zboru a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti, správca výberu mýta a osoba poverená správcom výberu mýta v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh, správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh. Ak k deliktu malo dôjsť 03.07.2017 nie je dôvod pri nepretržitom alebo automatizovanom prístupe k JISCD otáľať na strane žalovaného s rozhodnutím do roku 2019 a pritom tvrdiť, že o porušení povinnosti zo dňa 03.07.2017 sa správny orgán dozvedel 23.09.2019.

III. Vyjadrenie žalovaného k žalobe

K správnej žalobe zaslal žalovaný vyjadrenie zo dňa 12.11.2020, v ktorom zotrval na skutkovej a právnej argumentácii uvedenej v preskúmavanom rozhodnutí. Navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť a žalobcovi nepriznať právo na náhradu trov konania. Žalovaný súhlasil s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania.

IV. Replika žalobcu

Správny súd zaslal žalobcovi vyjadrenie žalovaného zo dňa 12.11.2020, ktoré bolo právnemu zástupcovi žalobcu doručené dňa 27.11.2020. Žalobca svoje právo na zaslanie repliky nevyužil.

V. Skutkové a právne závery správneho súdu

Dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“).

Podľa § 2 ods. 1 SSP, v správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.

Podľa § 2 ods. 2 SSP, každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.

Podľa § 194 ods. 1 SSP, správnym trestaním sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie orgánov verejnej správy o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie.

Podľa § 194 ods. 2 SSP, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach správneho trestania ustanovenia o konaní o všeobecnej správnej žalobe.

Podľa § 177 ods. 1 SSP, správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.

Podľa § 178 ods. 1 SSP, žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo opatrením orgánu verejnej správny ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch.

Podľa § 180 ods. 1 SSP, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie.

Podľa § 191 ods. 1 SSP, správny súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy, ak a/ bolo vydané na základe neúčinného právneho predpisu, b/ ho vydal orgán, ktorý na to nebol zo zákona oprávnený, c/ vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci, d/ je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov, e/ zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci, f/ skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu, g/ došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia alebo opatrenia vo veci samej.

Podľa § 137 ods. 4 SSP vo veciach, v ktorých správny súd rozhoduje rozsudkom bez nariadenia ústneho pojednávania, oznámi miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu v lehote najmenej päť dní pred jeho vyhlásením. S poukazom na citované ustanovenie, upovedomenie o termíne verejného vyhlásenia rozhodnutia bolo zverejnené na úradnej tabuli súdu od 12.01.2023 do 19.01.2023. Rozsudok správny súd verejne vyhlásil vyvesením písomného vyhotovenia bez odôvodnenia na úradnej tabuli súdu po dobu 14 dní ( § 137 ods.3 SSP) dňa 19.01.2023.

Predmetom súdneho preskúmania v tomto konaní je rozhodnutie žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o uložení pokuty 150 eur podľa § 10a ods. 1, 2 v spojení s § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. za správny delikt, porušenie povinnosti úhrady diaľničnej známky pri používaní vymedzeného úseku ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou jeho prevádzkovateľom.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.

Podľa § 2 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z.z., prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I. a časť II. ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy (ďalej len „vodič“).

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z., prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., pri úhrade diaľničnej známky sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje a/ krajina registrácie vozidla, b/ evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2, c/ typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo, d/ platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti.

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z.z., o úhrade diaľničnej známky sa vydá potvrdenie, ktoré obsahuje a/ miesto a čas úhrady diaľničnej známky, b/ krajinu registrácie vozidla, c/ evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2, d/ typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo, e/ platnosť diaľničnej známky, začiatok a koniec jej platnosti, f/ názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 488/2013 Z.z., podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., správcom výberu úhrady diaľničnej známky je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správca výberu úhrady diaľničnej známky je oprávnený výkonom činností podľa tohto zákona poveriť inú osobu; táto osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora, inak správca výberu úhrady diaľničnej známky poverenie zruší.

Podľa § 9 ods. 10 zákona č. 488/2013 Z.z., na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 môže správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoby poverenej podľa § 8 ods. 1 bez zastavenia vozidla a jazdnej súpravy aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.

Podľa § 9 ods. 11 zákona č. 488/2013 Z. z., na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 je oprávnená získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, b)zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 12 zákona č. 488/2013 Z.z., dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku podľa § 10 alebo v konaní o správnom delikte podľa § 10a. Podľa § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2.

Podľa § 10a ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z., za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 150 eur do 500 eur. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., okresný úrad vec odloží, ak a)nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla, b)bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2, c) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 zanikla, d)bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom vozidla, e)ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa § 7, f)prevádzkovateľovi vozidla bola už v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2, pokuta bola uhradená a prevádzkovateľ vozidla uhradil diaľničnú známku podľa § 3 ods. 1.

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z., rozhodnutie o odložení veci podľa odseku 1 písm. a) až e) sa nevydáva. O odložení veci podľa odseku 1 písm. a) až e) sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje. Proti rozhodnutiu o odložení veci podľa odseku 1 písm. f) nie je prípustné odvolanie.

Podľa § 16 zákona č. 488/2013 Z.z., na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (Správny poriadok), ak tento zákon neustanovuje inak.

Úlohou správneho súdu v rámci preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa ustanovení SSP je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie zabezpečil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci riadne skutkový stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými relevantnými právnymi predpismi, či bolo dostatočne odôvodnené a či rozhodnutie obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, t.j. či napadnuté rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydaniu napadnutého rozhodnutia. V rámci správneho prieskumu súd teda skúma aj procesné pochybenia správneho orgánu namietané v žalobe, a či mohli mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

Z obsahu spisovej dokumentácie žalovaného vyplýva skutkový stav, podľa ktorého žalobca dňa 03.07.2017 v čase o 09:58:22 hod. užíval vymedzený úsek cesty R2, 119,7 km, smer ZV vozidlom ev.č.: C. bez úhrady diaľničnej známky tak, ako je vymedzený skutok v rozhodnutí správneho orgánu prvého a druhého stupňa, motorové vozidlo do 3,5 tony, kat. N1G s tým, že na motorové vozidlo s VIN číslom D. s ev.č.: C. mal riadne zakúpenú ročnú diaľničnú známku, o čom predložil aj potvrdenie zjednodušenú faktúru č. 1710273009. Platnosť diaľničnej známky bola od 25.01.2017 do 31.01.2018. Počas platnosti tejto ročnej diaľničnej známky došlo iba k zmene evidenčného čísla toho istého vozidla s VIN číslom vyššie uvedeným z ev.č. C. na ev.č. C., pričom žalobca správnemu orgánu prvého stupňa predložil v priebehu administratívneho konania osvedčenie o evidencii časť II. (technický preukaz). Zdôraznil, že sa jedná o identické vozidlo s rovnakým VIN číslom, pri ktorom došlo iba k zmene evidenčného čísla počas platnosti ročnej diaľničnej známky. Uvedené vozidlo nezmenilo majiteľa. Došlo len k zmene evidenčného čísla toho istého osobného motorového vozidla.

Žalobca rovnako ako v podanom odpore proti rozkazu o uložení pokuty, aj v celom administratívnom konaní a tiež v správnej žalobe argumentoval tým, že na predmetné osobné motorové vozidlo mal zaplatenú diaľničnú známku, ktorej platnosť bola od 25.01.2017 do 31.01.2018. A len preto, že v priebehu platnosti tejto ročnej diaľničnej známky došlo k zmene evidenčného čísla motorového vozidla, nemohol sa z uvedeného dôvodu dopustiť spáchania správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z..

Žalobca zdôrazňoval, že zákon č. 488/2013 Z.z. neukladá povinnosť ohlásiť zmenu evidenčného čísla vozidla pod hrozbou spáchania priestupku alebo pod následkom neplatnosti diaľničnej známky. Podľa názoru žalobcu neohlásenie zmeny nie je priestupkom resp. správnym deliktom podľa vyššie citovaného zákona č. 488/2013 Z.z..

Správny súd vyhodnotiac daný skutkový stav, aplikujúc naň príslušné ustanovenia zákona č. 488/2013 Z.z. dospel k záveru, že aj keď posudzované konanie žalobcu formálne napĺňa skutkovú podstatu správneho deliktu žalobcu ako prevádzkovateľa motorového vozidla podľa ust. § 10a ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z., považuje v tejto spojitosti za potrebné zdôrazniť, čo je v súlade aj s ustálenou judikatúrou správnych súdov Slovenskej republiky, že pri naplnení skutkovej podstaty správneho deliktu je potrebné mať na zreteli, či došlo aj k naplneniu materiálnej stránky správneho deliktu, to znamená, či ide o také konanie žalobcu, ktoré je spoločensky neprijateľné, vzhľadom na okolnosti prípadu. Správne súdy vo svojich rozhodnutiach už viackrát vyslovili názor, že čisto materiálne poňatie administratívneho deliktu by bolo zrejme problematické, avšak čisto formálne poňatie posudzovaného konania žalovaným by mohlo viesť k neprimeranej tvrdosti a v konečnom dôsledku k nespravodlivosti v postihu žalobcu. Skúmanie materiálneho znaku deliktu hrá preto kľúčovú úlohu v takých prípadoch, kedy neposudzovanie správneho deliktu v tomto materiálnom zmysle by viedlo k prílišnému formalizmu a k postihovaniu nepatrných porušení právnych povinností, navyše neuložených zákonom, ale Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré nemajú žiadne právne následky. Tým by nebol naplnený účel správneho trestania a dochádzalo by aj k znižovaniu autority správnych orgánov. Argumentácia žalovaného správneho orgánu sa v uvedenom smere materiálnej stránky správneho deliktu v preskúmavanom rozhodnutí nevyskytuje (obdobne pozri napr. rozsudok Krajského súdu v Trnave vo veci sp. zn . 14S/3/2017 z 25.04.2018, rozsudok Krajského súdu v Košiciach vo veci sp. zn. 8S/2/2018 z 20.09.2018, 6S/88/2018 z 11.04.2019) a preto ho správny súd považuje za také, ktoré vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného pre uvedené nedostatky materiálnej stránky správneho deliktu vo veci žalobcu má za následok nezákonnosť rozhodnutia.

Na základe poslednej uvedenej právnej skutočnosti súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie žalovaného, ako aj prvostupňové rozhodnutie neboli vydané v súlade so zákonom, preto ich podľa ust. § 191 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) SSP ako nezákonné zrušil a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie, v ktorom je žalovaný viazaný právnym názorom súdu (§ 191 ods. 6, prvá veta SSP).

Dôvodom zrušenia žalobou napadnutého rozhodnutia je teda predovšetkým absencia materiálnych dôvodov potrebných k záveru, ktorý uviedol žalovaný vo svojom rozhodnutí, keď pri formálnom posudzovaní skutkového stavu nebral do úvahy významný aspekt spravodlivosti administratívneho konania, v ktorom sa zohľadňuje aj tzv. materiálny znak správneho deliktu. V tomto smere sa žalovaný nevysporiadal dôsledne s obsahom argumentácie žalobcu v podanom odpore, kde namietal, že predmetné motorové vozidlo malo v čase, kedy sa mal dopustiť správneho deliktu, t.j. dňa 03.07.2017 zaplatenú ročnú diaľničnú známku.

Sporným v konaní zostalo či porušenie povinností vyplývajúcich žalobcovi zo Všeobecných obchodných podmienok správcu výberu úhradu diaľničnej známky – zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky v kontexte s evidenčnou zmenou, ku ktorej vo vzťahu k osobnému motorovému vozidlu, ktorého prevádzkovateľom aj vlastníkom je žalobca došlo, zakladá v nadväznosti na užívanie vymedzeného úseku cesty R2, 119,7 km, smer ZV naplnenie znakov skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 10a ods. 1, 2, § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z..

Správny súd argumentuje, že na objasnenie a sankcionovanie predmetného správneho deliktu musia byť obligatórne naplnené a zistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty správneho deliktu – subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka (a to kumulatívne), pričom v prípade, že by čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemožno potom hovoriť o správnom delikte. Ak pri niektorej časti skutkovej podstaty existujú pochybnosti o jej existencii a nebola preukázaná pochybnosť, uplatní sa zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného). Z povahy správneho deliktu podľa § 10a ods. 1, ods. 2 k § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. vyplýva, že objektom skutkovej podstaty správneho deliktu, teda spoločensky chráneným záujmom, je fiškálny záujem štátu manifestovaný v povinnosti prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. V konaní bolo jednoznačne preukázané z obsahu administratívneho spisu, že povinnosť úhrady diaľničnej známky, teda fiškálny záujem štátu, nebol dotknutý. Objekt skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 10a ods. 1, ods. 2 k § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. nie je naplnený, tzn. že nie sú naplnené a zistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty správneho deliktu, a teda nejde o správny delikt. Sankcionované nie je porušenie povinnosti prevádzkovateľa vozidla vyplývajúcich z Všeobecných obchodných podmienok správcu výberu úhrady diaľničnej známky - zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky-, ale sankcionované je užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady diaľničnej známky.

Na základe vyššie uvedených skutočností správny súd zrušil rozhodnutie žalovaného v spojení s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci.

Úlohou žalovaného v ďalšom konaní bude aplikovať výklad dotknutých ustanovení zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke. Žalovaný je povinný rešpektovať právo žalobcu na spravodlivé konanie pred orgánom verejnej správy, preto musí preveriť právnu obranu žalobcu a dôvodnosť jeho skutkových tvrdení uvedených v správnom konaní, ako aj v správnej žalobe. V prvom rade je žalovaný povinný rešpektovať materiálny znak pri posudzovaní správneho deliktu a dbať na právny názor vyslovený v odôvodnení tohto rozsudku, ktorý je v súlade s konštantnou judikatúrou všeobecných správnych súdov. V ďalšom konaní tiež vyhodnotí námietky, ktoré sa týkali uhradenia diaľničnej známky a nesplnenia povinnosti žalobcu nahlásiť zmenu evidenčného čísla motorového vozidla, u ktorého bola uhradená diaľničná známka. Zároveň musí správny orgán posúdiť, či pokuta bola uložená oprávnené alebo neoprávnene aj s poukazom na to, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s. neutrpela žiadnu škodu, pretože diaľničná známka na predmetné osobné motorové vozidlo žalobcu bola uhradená, čo vyplýva z listinných dôkazov, ktoré žalobca pripojil v administratívnom konaní. Následne je žalovaný povinný vydať nové rozhodnutie vo veci a svoje rozhodnutie odôvodniť v súlade s § 47 ods.3 Správneho poriadku, pričom správny orgán je viazaný právnym názorom správneho súdu v zmysle §191 ods.6 veta prvá SSP.


Celý text rozhodnutia je dostupný TU.

Spracovanie rozhodnutia: Tomáš Čentík

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať