Zásada minimalizácie osobných údajov a dátum narodenia

Zákon o ochrane údajov umožňuje získať, resp. spracovať osobné údaje v rozsahu primeranom na daný účel. Za takýto (primeraný účel) možno v prípade zmluvného vzťahu považovať aj uplatnenie/vymáhanie pohľadávky (titulom tohto zmluvného vzťahu vzniknutej) v rámci súdneho konania. Inými slovami, založenie záväzkového vzťahu v sebe implikuje aj predpoklad vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdneho konania, čo legalizuje požiadavku získavania nevyhnutného identifikačného údaja v podobe dátumu narodenia.

(uznesenie Krajského súdu v Žiline, sp. zn 10CoCSP/29/2021 z 30. septembra 2021)

gdpr-gd9a6a1a6a_640.jpgzdroj: pixabay.com

Z odôvodnenia:

1. Napadnutým uznesením okresný súd (ďalej v texte aj ako „súd prvej inštancie“) odmietol podanie žalobcu doručené súdu dňa 08.04.2021 a to s poukazom na aplikáciu ust. § 129 ods. 3 CSP (citované v napadnutom uznesení).

2. Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že v žalobnom návrhu (doručenom dňa 08.04.2021) absentoval dátum narodenia žalovaného, ktorý bol označený ako K. O., bytom S. XX, A.. Rovnaké označenie žalovaného obsahovali aj prílohy k žalobe. V podanom návrhu žalobca argumentoval, že neuvedenie dátumu narodenia nie je vadou žaloby. S predmetným tvrdením sa súd stotožnil, preto vykonal šetrenie za účelom zistenia dátumu narodenia žalovaného v Registri obyvateľov SR ako aj na Mestskom úrade v Martine tak, aby bol žalovaný riadne a nezameniteľne identifikovaný. Zistil však, že takáto osoba sa v uvedených evidenciách nenachádza a nebolo možné takto označenú osobu vyhľadať.

3. Nakoľko (teda) predmetné podanie nespĺňalo predpísané náležitosti riadneho návrhu na začatie konania, keďže podľa označenia žalovaného v žalobe nie je možné riadne identifikovať, okresný súd postupom podľa § 129 ods. 1 CSP vyzval žalobcu, aby svoje neúplné podanie doplnil tak, že riadne označí žalovaného v zmysle § 133 CSP.

4. V určenej lehote žalobca súdu doručil doplnenie žaloby, v rámci ktorého žalovaného označil ako K. O., bytom S. XX, A..

5. Súd prvej inštancie opäť vykonal šetrenie za účelom zistenia dátumu narodenia žalovaného tak, ako ho žalobca označil v doplnení žaloby, avšak lustráciami v Registri obyvateľov SR, v Sociálnej poisťovni ani v agende občianskych preukazov takto označenú osobu nezistil.

6. Nadväzne okresný súd uzavrel, že zo žaloby ani po jej doplnení nevie určiť, voči komu žaloba smeruje. Zdôraznil, že v rozhodnutí súdu je nevyhnutné osobu, ktorej sa ukladá povinnosť riadne označiť tak, aby bola nezameniteľným spôsobom identifikovaná a nedošlo k prípadnej zámene. Z vykonaného šetrenia v danej spojitosti však vyplynulo, že osoba označená žalobcom neexistuje. Žalobca predmetný nedostatok podania (napriek náležitému poučeniu v rámci výzvy) spočívajúci v riadnom označení žalovaného neodstránil/nedoplnil, pričom ide o nedostatok konania, ktorý bráni súdu pokračovať v konaní.

7. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca a domáhal sa jeho zrušenia a vrátenia veci súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

8. Okresnému súdu vytýkal zásah do práva na spravodlivý proces, nakoľko mu odmietnutím žaloby znemožnil uskutočňovať príslušné procesné práva. Nebolo totiž v jeho objektívnych schopnostiach konkrétnejšie identifikovať osobu žalovaného, napr. údajom o dátume narodenia. Žalobca prevádzkuje e-shop zaoberajúci sa predajom automobilových súčiastok a príslušenstva a tento musí dodržiavať právne predpisy týkajúce sa ochrany práv spotrebiteľa (Nariadenie GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Práve zo znenia ustanovenia § 8 označeného zákona pritom vyplýva zásada minimalizácie osobných údajov, v zmysle ktorej zásady spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Dodržujúc uvedenú zásadu a jej zákonné limity, žalobca nebol oprávnený vyžadovať od svojich zákazníkov údaj o dátume narodenia, nakoľko bol oprávnený vyžadovať iba údaje potrebné na vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie objednaného tovaru. Ak totiž vek nie je podmienkou obmedzujúcou kúpu, resp. nadobudnutie tovaru, potom nie je možné a ani zákonné od zákazníkov požadovať aj uvedenie dátumu narodenia.  

9. Je podľa odvolateľa neprípustné, aby z dôvodu dodržiavania zákona dochádzalo k odmietaniu žalôb. Dodal, že ak by tento údaj o dátume narodenia od svojich zákazníkov aj protizákonne požadoval, vystavil by satým riziku uloženia pokuty zo strany kontrolných orgánov. Navyše, súd napriek tomu, že disponoval iným údajom o žalovanom, a to jeho telefónnym číslom, si nedal tú námahu, aby zistil prostredníctvom mobilného operátora iné identifikačné údaje o žalovanom.

10. Krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 CSP), po zistení, že odvolanie podala subjektívne legitimovaná strana sporu (§ 359 CSP) v zákonom stanovenej lehote (§ 362 ods. 1 CSP), preskúmal vec v rozsahu danom v ustanovení § 379 CSP a bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP a contrario) uznesenie okresného súdu ako vecne správne potvrdil podľa § 387 ods. 1 CSP.

11. Ako poznamenáva samotný odvolateľ, zákon o ochrane údajov umožňuje získať, resp. spracovať osobné údaje v rozsahu primeranom na daný účel. Za takýto (primeraný účel) možno v prípade zmluvného vzťahu považovať aj uplatnenie/vymáhanie pohľadávky (titulom tohto zmluvného vzťahu vzniknutej) v rámci súdneho konania. Inými slovami, založenie záväzkového vzťahu v sebe implikuje aj predpoklad vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdneho konania, čo legalizuje požiadavku získavania nevyhnutného identifikačného údaja v podobe dátumu narodenia.

12. Odhliadnuc od opísanej skutočnosti, odvolateľ prehliada, že podstatou napadnutého rozhodnutia okresného súdu nie je („púha“) absencia dátumu narodenia žalovaného, ale skutočnosť, že ani po vykonanom šetrení/zisťovaní nebolo možné zidentifikovať takto označenú osobu. S ohľadom na uvedené nie sú na okolnosti súdenej veci aplikovateľné závery vyslovené v uznesení KS Bratislava č. k. 6Co/257/2019-46 zo dňa 18.12.2019, na ktoré (uznesenie) v žalobnom návrhu žalobca poukazuje, nakoľko predmetné rozhodnutie vychádza zo stavu, kedy odvolací súd vytkol okresnému súdu, že automaticky (bez vykonania akéhokoľvek zisťovania) odmietol podanie neobsahujúce dátum narodenia. Navyše sa v danom spise nachádzala aj lustrácia s uvedením dátumu narodenia žalovaného.

13. Z opísaného vyplýva, že ide o odlišnú situáciu, nakoľko v súdenej veci nebol súd prvej inštancie pasívny, ale (naopak) vykonal príslušné šetrenia. Ich výsledkom však bola nemožnosť stotožnenia/ ustálenia fyzickej osoby, s ktorou by bolo možné konať (a prípadne uložiť mu požadovanú povinnosť). Inými slovami, nie je zrejmé, o koho sa (reálne) na strane žalovaného jedná, keďže ani po šetrení okresného súdu nie je možné „priradiť“ označenému subjektu dátum narodenia.

14. Možno dodať, že nesprávnou je v danej spojitosti úvaha odvolateľa o povinnosti súdu prostredníctvom údajov (z prílohy žaloby) o telefónnom čísle označeného subjektu zisťovať (telefonickým dopytom) dátum narodenia žalovaného. Takýto proaktívny postup, ktorým by súd v podstate „dotvoril“ žalobu vybratím jedného subjektu z neurčitej množiny/okruhu osôb (tu rovnakého mena) už neakceptovateľne prekračuje postavenie súdu ako nezávislého arbitra, ktoré úlohou je (práve a len) rozhodovať spory (nie spoluvytvárať žalobné návrhy nad rámec prípustných zásahov v podobe „len“ formulačných úprav žalobných návrhov).

15. Konštatované vo svojom súhrne predstavuje nedostatok, pre ktorý nie je možné v konaní pokračovať. Nakoľko žalobca ani na výzvu okresného súdu tento deficit svojho podania - riadne (dostatočne určito) označiť stranu sporu - neodstránil, okresný súd dôvodne (vecne správne) pristúpil k jeho odmietnutiu.


Celý text rozhodnutia je dostupný TU.

Spracovanie právnej vety a výňatok z odôvodnenia: Tomáš Čentík

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať