K otázke vzniku nároku na zaplatenie ceny diela

Ak zmluva o dielo obsahuje dojednanie o spôsobe evidencie odpracovaných hodín (z dôvodu odmeňovania za hodinu vykonanej práce), pri akceptovaní takého právneho záveru, podľa ktorého zhotoviteľ môže požadovať zaplatenie ceny diela, len ak disponuje odsúhlaseným výkazom o rozsahu prác od objednávateľa, ak sa na tom dohodli v zmluve, by totiž mohla nastať situácia, že nepodpísaním takého výkazu zo strany objednávateľa by zhotoviteľ nemal možnosť domôcť sa odplaty za dielo, hoci reálne ho vykonal. Takéto praktiky však nemôžu požívať súdnu ochranu - okrem toho, že sú v rozpore s kogentným ustanovením § 536 Obchodného zákonníka, odporujú aj zásadám poctivého obchodného styku.

(uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 8Cob/67/2020 z 28. októbra 2020)

building-g29e033e24_640.jpgzdroj: pixabay.com

Z odôvodnenia:

1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením zamietol žalobu a žalovanému priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodol tak o nároku žalobcu, ktorý sa domáhal zaplatenia 3.674 Eur s príslušenstvom titulom ceny za vykonané montážne práce na základe zmluvy o dielo vyfakturoval faktúrou č. 1201801 zo dňa 31.01.2018 na sumu 2.275 Eur splatnou dňa 20.02.2018, z ktorej dňa 22.03.2018 žalovaný čiastočne uhradil žalobcovi sumu 1.500 Eur a ďalej faktúrou č. 2201801 zo dňa 01.03.2018 v sume 1.865,50 Eur splatnou dňa 20.03.2018 a faktúrou č. 3201801 zo dňa 10.03.2018 v sume 1.033,50 Eur splatnou dňa 20.03.2018. Z dokazovania vykonaného výsluchom strán sporu, výsluchom svedka a oboznámením výpisov zo živnostenského registra, faktúr, zmluvy o dielo uzavretej dňa 04.01.2018, dokumentácie odpracovaných hodín a fotodokumentácie prác súd prvej inštancie zistil, že žalobca ako zhotoviteľ a žalovaný ako objednávateľ uzavreli dňa 04.01.2018 písomnú zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo vykonávanie stavebných prác a dokončovacích prác pri montáži vzduchotechnických zariadení a potrubia pre objednávateľa. Práce sa vykonávali v meste P. v N.. Zmluva bola uzavretá na obdobie od 08.01.2018 do 08.05.2018. Podľa čl. III bod 1 mali o ukončení diela a jeho odovzdaní zmluvné strany spísať písomný protokol. Podľa čl. IV bod 1 zmluvy bola dohodnutá odmena za dielo podľa počtu hodín potrebných na jeho realizáciu na 13 Eur za hodinu. V článku V si strany dohodli spôsob platenia odmeny za dielo. V bode 1 bolo dohodnuté, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu na základe ním vystavenej a doručenej faktúry, ktorú môže zhotoviteľ vystaviť na základe odsúhlaseného výkazu rozsahu prác objednávateľom alebo ním poverenou osobou a odsúhlasenia správnosti záznamov v montážnom (stavebnom) denníku. Zhotoviteľ mal vystavovať faktúru raz mesačne a objednávateľ bol povinný zaplatiť fakturovanú sumu do 20 dní od doručenia faktúry. Po skončení prác podľa zmluvy si mali strany vzájomne odsúhlasiť záverečné vyúčtovanie a takto odsúhlasenú sumu objednávateľ mal zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry. V zmluve bol dohodnutý aj spôsob odovzdania diela, a to v čl. VI. zhotoviteľ bol povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 5 dní vopred. O odovzdaní diela mal byť spísaný spoločný zápis, v ktorom mali byť oznámené zistené vady diela. Podľa čl. IX bod 5 bol zhotoviteľ povinný o priebehu prác na diele viesť denne riadne montážny (stavebný) denník a na požiadanie objednávateľa ho vydať k nahliadnutiu na kontrolu. Žalobca fakturoval žalovanému faktúrou č. 1201801 zo dňa 31.01.2018, splatnou dňa 20.02.2018, sumu 2.275 Eur vrátane DPH. Faktúrou č. 2201801 zo dňa 01.03.2018, splatnou dňa 20.03.2018 mu fakturoval za montáž vzduchotechniky od 05.02.2018 do 28.02.2018 za 143,5 hodín sumu 1.865 Eur vrátane DPH. Faktúrou č. 3201801 zo dňa 10.03.2018, splatnou dňa 30.03.2018 mu fakturoval za montáž vzduchotechniky od 01.03.2018 do 10.03.2018 za 79,5 hodín sumu 1.033,50 Eur vrátane DPH. Žalovaný z vystavených faktúr žalobcovi dňa 22.03.2018 zaplatil len sumu 1.500 Eur, zvyšok odmietol uhradiť s tým, že žalobca mu nepredložil na odsúhlasenie montážny denník so záznamom o výkone prác. Pri právnom posúdení veci súd prvej inštancie vychádzal z ust. § 536 ods. 1, § 546 ods. 1 a § 548 ods. 1, 2 Obch. zák. a po vyhodnotení vykonaných dôkazov dospel k záveru, že žalobe nebolo možné vyhovieť. Súd prvej inštancie vychádzal zo zistenia, že žalobca ako zhotoviteľ a žalovaný ako objednávateľ uzavreli dňa 04.01.2018 zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela - stavebných prác a dokončovacích prác pri montáži vzduchotechnických zariadení na v zmluve dohodnutej stavbe v N.. Zmluvné strany si v zmluve dohodli cenu diela, ktorá bola závislá od času výkonu diela a bola 13 Eur za hodinu. Žalobca pre žalovaného dielo vykonával. Žalovaný mu cenu za dielo zaplatil len sčasti. Cenu diela, ktorú si žalobca uplatnil faktúrami č. 1201801, č. 2201801 a č. 3201801 vo výške spolu 3.673,50 Eur, mu žalovaný nezaplatil. Tieto skutkové okolnosti neboli medzi stranami sporné. Medzi stranami však bolo sporné, či žalobca dodržal všetky podmienky zmluvy, ktoré mal dodržať na to, aby si mohol uplatniť vyfakturovať cenu zhotoveného diela. Žalobca tvrdil, že žalovaný mu riadne fakturovanú cenu diela svojvoľne nezaplatil, pričom výkaz rozsahu vykonaných prác a montážny denník mu odmietol podpísať. Žalovaný sa bránil tvrdeniu, že nakoľko žalobca mu nepredložil montážny denník, nesplnil si svoju zmluvnú povinnosť, v dôsledku čoho nebol oprávnený vystaviť mu faktúry s vyúčtovaním ceny prác. Súd prvej inštancie na základe vykonaného dokazovania konštatoval, že strany si v zmluve dohodli spôsob vzniku nároku na cenu diela, a to v súlade s § 548 ods. 1 Obch. zák. Poukázal na to, že nárok na cenu za dielo vzniká vykonaním diela, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva niečo iné. Zdôraznil, že zo zmluvy, ktorú strany uzavreli, vyplynulo, že nárok na cenu diela je viazaný na splnenie podmienok, ktorými sú vystavenie a doručenie faktúry, ktorej musí predchádzať odsúhlasenie výkazu rozsahu prác objednávateľom alebo ním poverenou osobou a odsúhlasenie správnosti záznamov v montážnom (stavebnom) denníku (čl. V. bod 1 zmluvy). Na základe uvedeného dospel k záveru, že žalobca nepreukázal naplnenie takto dohodnutých podmienok pre uplatnenie ceny diela, a to i napriek tvrdeniu, že stavebný denník predkladal žalovanému, ktorý ho mal údajne ústne schvaľovať. Konštatoval, že žalobca síce predložil faktúry, avšak žalovaný poprel, že by boli vystavené takým spôsobom, aký bol zmluvne dohodnutý. Žalobca opak tohto tvrdenia v konaní nepreukázal, hoci ho zaťažovalo dôkazné bremeno preukázania tvrdenia, že podmienky vzniku nároku na zaplatenie ceny diela splnil, pričom na preukázanie uvedeného nebolo postačujúce len tvrdenie žalobcu, resp. svedka, ktorý so žalobcom pracoval, že žalovaný stavebný denník schválil ústne. Ďalej súd prvej inštancie dôvodil tým, že hoci žalobca vyhotovený denník žalovanému e-mailom odoslal, táto dohoda nebola v súlade s čl. IX. 5 zmluvy o dielo, kde bolo dohodnuté, že zhotoviteľ (teda žalobca) je povinný viesť denne riadne montážny (stavebný) denník. Aj keď žalobca argumentoval tým, že mu žalovaný neuviedol, ako má takýto denník vyzerať, neskôr vo svojej výpovedi pripustil, že sa so žalovaným dohodli, že žalovaní budú posielať fotky a časy. Žalobca a svedok uviedli, že žalovaný žiadal fotodokumentáciu až od februára 2018. Podľa vystavených faktúr si žalobca uplatňuje zaplatenie ceny diela za obdobie od 05.02.2018, takže v tom čase už teda musel vedieť, že montážny (stavebný) denník má mať formu popísanej fotodokumentácie priebehu a výsledku prác. Napriek tomu, v rozpore so zmluvou takto montážny denník neviedol. Súd prvej inštancie nemal za preukázané tvrdenie žalobcu, že žalovaný sa bránil prevzatiu montážneho denníka od žalobcu, naviac žalobca ako zhotoviteľ mal aj inú zákonnú možnosť v prípade, ak sa domnieval, že žalovaný si neplní svoje zmluvné povinnosti riadne prevziať dielo, respektíve odsúhlasiť podklady potrebné pre fakturovanie ceny diela. Išlo by totiž o omeškanie objednávateľa, pre ktoré by mohol žalobca ako zhotoviteľ odstúpiť od zmluvy. V takom prípade by mu vznikol nárok na zaplatenie ceny, na ktorú mal nárok na základe zmluvy, čo však žalobca ako svoje právo nevyužil. Súd prvej inštancie teda dospel k záveru, že žalobca nepreukázal splnenie dohodnutých podmienok pre vznik nároku na zaplatenie ceny zhotoveného diela, keď nepredložil žalovaným schválenú dokumentáciu o vykonaných prácach. Aj keď dielo zhotovil, či už celé alebo časť v súlade so zmluvou, cenu diela si uplatnil predčasne. Z uvedeného dôvodu žalobu zamietol. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil ust. § 255 ods. 1 CSP a plným úspechom žalovaného v predmetnom spore.

2. Proti tomuto uzneseniu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie z dôvodov uvedených v ust. § 365 ods. 1 písm. f), h) CSP. Nestotožnil sa so záverom prvoinštančného súdu, podľa ktorého si cenu za vykonané práce uplatnil predčasne. Poukázal na to, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že dielo v zmysle zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 04.01.2018 medzi ním a žalovaným bolo dodané v dohodnutej kvalite, cene a rozsahu, pričom žiadna z týchto skutočností nebola žalovaným v konaní ani rozporovaná. Rovnako na základe vykonaného dokazovania podľa názoru žalobcu možno konštatovať, že on viedol a odovzdal montážny denník žalovanému v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, a teda splnil všetky povinnosti plynúce mu z predmetnej zmluvy o dielo na uplatnenie nároku na zaplatenie ceny dodaného diela. Uviedol, že bol to práve žalovaný, ktorý si úmyselne nesplnil svoju povinnosť montážne denníky prevziať. Ak teda žalovaný namietal spôsob vypracovania montážnych denníkov, žalobca trval na tom, že uzatvorená zmluva o dielo nestanovovala konkrétnu formu vyhotovenia montážneho denníka, ani konkrétny spôsob jeho odovzdávania. Žalobca tiež poukázal na výpoveď svedka X. vo veci vedenej na Okresnom súde Partizánske, pod sp. zn. 6Cb/13/2018, kde predmetom sporu je nárok na zaplatenie ceny diela podľa obdobnej zmluvy o dielo, ktorú rovnako uzatvoril žalovaný na strane objednávateľa. Z výpovede svedka X., ktorý vykonával pre žalovaného služby na základe obdobnej zmluvy o dielo vyplynulo, že montážny denník tohto svedka obsahoval minimálne rovnaké náležitosti, ako montážny denník jeho, žalobcu, pričom montážny denník svedka X. bol zo strany žalovaného uznaný, resp. považovaný za korektný. Z výpovede tohto svedka tiež vyplynulo, že v praxi pri výkone činnosti podľa zmluvy o dielo nedochádzalo k formálnemu schvaľovaniu montážnych denníkov zhotoviteľov žalovaným a žalovaný svoje záväzky voči zhotoviteľom v určitom období uhrádzal bez týchto náležitostí, ktoré požadoval od neho, žalobcu. Z uvedených dôvodov podľa názoru žalobcu možno vyvodiť záver, že žalovaný sa účelovo snaží zmariť uspokojenie nároku svojho obchodného partnera, čím dochádza k porušeniu zásad poctivého obchodného styku v zmysle § 265 Obchodného zákonníka, podľa ktorého výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu. Skutočnosť, že žalovaný odmieta úhradu záväzkov voči nemu, je spôsobená nekorektným obchodným správaním žalovaného. Ak by aj súd z akéhokoľvek dôvodu neuznal nárok na zaplatenie uplatňovanej sumy na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi ním a žalovaným, je nesporné, že vykonaním diela zo strany žalobcu pre žalovaného došlo na strane žalovaného k bezdôvodnému obohatenia a teda z titulu vydania bezdôvodného obohatenia má žalobca nesporný nárok na zaplatenie sumy 3.674 Eur s príslušenstvom proti žalovanému. Žalobca v tejto súvislosti poukázal na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu ČR, najmä č. k. 35Odo/619/2002 zo dňa 18.06.2003. Uviedol, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávnych skutkových zistení a z nesprávneho právneho posúdenia veci, preto navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

3. Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu písomne nevyjadril.

4. Odvolací súd preskúmal vec podľa § 380 CSP v rozsahu podaného odvolania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je opodstatnené, a že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie podľa § 389 ods. 1 písm. c) a § 391 ods. 1 CSP. O odvolaní žalobcu rozhodol bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP, pretože vo veci nebolo potrebné zopakovať dokazovanie a nevyžadoval to ani dôležitý verejný záujem.

5. Za zásadnú odvolaciu námietku žalobcu považoval odvolací súd námietku spočívajúcu v argumentácii, že hoci žalovanému poskytol plnenie podľa zmluvy o dielo spočívajúce v montážnych prácach, žalovaný mu za tieto práce doposiaľ nezaplatil.

6. Medzi stranami nebolo sporné, že dňa 04.01.2018 uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo vykonávanie stavebných prác a dokončovacích prác pri montáži vzduchotechnických zariadení a potrubia, ktoré mal žalobca ako zhotoviteľ zrealizovať pre žalovaného ako objednávateľa. V čl. II. si zmluvné strany dohodli miesto zhotovenia diela, v čl. III. sa dohodli na tom, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 08.01.2018 do 08.05.2018 s tým, že o ukončení diela a jeho odovzdaní zmluvné strany spíšu písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela s prípadným vytknutím vád diela a určením lehôt na ich odstránenie. V čl. IV. sa zmluvné strany dohodli okrem iného na cene za dielo stanovenej podľa počtu hodín potrebných na jeho realizáciu, a to 13 Eur/1 hodina. Podľa čl. V. predmetnej zmluvy sa objednávateľ zaviazal zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu na základe ním vystavenej a doručenej faktúry, ktorá bude vystavená úplne a správne. V predmetom článku bolo dohodnuté, že zhotoviteľ môže vystaviť faktúru na základe odsúhlaseného výkazu rozsahu prác objednávateľom alebo ním poverenou osobou a odsúhlasenia správnosti záznamov v montážnom (stavebnom) denníku. Zhotoviteľ mal vystavovať faktúru spĺňajúcu vyššie uvedené náležitosti na adresu objednávateľa raz mesačne, objednávateľ sa zaviazal zaplatiť faktúru spĺňajúcu všetky náležitosti zhotoviteľovi do 20 dní od jej doručenia na jeho účet. Podľa čl. VI. objednávateľ sa zaviazal dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu, ak je dielo riadne a včas dokončené, zhotoviteľ mal vyzvať na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 dní vopred. Strany sa dohodli na tom, že o odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom. V predmetnom článku tiež bolo dohodnuté, že vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť už v zápise o prevzatí. Na základe rozhodnutia objednávateľa zistené vady na vykonanom diele zhotoviteľ odstráni v dohodnutom termíne bez zbytočného odkladu na vlastné náklady, v opačnom prípade ich dá objednávateľ odstrániť a náklady za tieto práce odpočíta zhotoviteľovi z faktúr.

7. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca preukazoval nárok na zaplatenie ceny za práce vykonané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi ním a žalovaným dňa 04.01.2018 nielen predložením faktúr s vyúčtovaním ceny prác, ale aj výkazmi obsahujúcimi dátum a čas výkonu prác pri montáži vzduchotechnických zariadení a tiež fotodokumentáciou z miesta montáže. Z vyjadrení žalovaného v rámci jeho procesnej obrany je zrejmé, že žiaden z týchto dôkazov žalovaný neakceptoval ako relevantný podklad pre úhradu za vykonané práce z dôvodu, že výkazy o počte odpracovaných hodín on nepodpísal, a teda neschválil, a ani pripojená fotodokumentácia nebola z jeho strany verifikovaná.

8. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že súd prvej inštancie založil svoje rozhodnutie na konštatovaní, že aj keď žalobca dielo zhotovil - ak aj nie celé, tak nepochybne aspoň jeho časť, žalobou uplatnený nárok nebolo možné priznať, lebo cenu diela si uplatnil predčasne, keďže nepreukázal, že splnil dohodnuté podmienky pre vznik nároku na zaplatenie ceny zhotoveného diela, lebo nepredložil žalovaným odsúhlasený výkaz rozsahu prác v montážnom denníku (ods. 29 odôvodnenia napadnutého rozsudku).

9. Podľa ust. § 536 ods. 1, 2, 3 Obch. zák., zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.

10. Podľa ust. § 546 ods. 1 Obch. zák. objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.

11. Podľa ust. § 548 ods. 1 Obch. zák. objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela.

12. Z citovanej právnej úpravy zmluvy o dielo, ktorá má charakter odplatnej zmluvy, vyplýva, že záväzku zhotoviteľa vykonať určité dielo zodpovedá záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Ak zhotoviteľ splní povinnosť zo zmluvy a dielo zhotoví, objednávateľovi vznikne povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovené dielo.

13. Zo skutkového stavu, ako ho zistil súd prvej inštancie, vôbec nie je zrejmé ako sa prvoinštančný súd vysporiadal so skutkovým zistením, že žalobca ako zhotoviteľ dielo vykonal - či už v celom rozsahu alebo čiastočne, tak ako to konštatuje v odseku 29 odôvodnenia svojho rozhodnutia. Súd prvej inštancie v súvislosti s hodnotením dôkazov za relevantné považoval jedine to, že žalobca nedisponoval montážnym resp. stavebným denníkom odsúhlaseným zo strany žalovaného. Z výpovede samotného žalovaného však vyplynulo, že on sa sústavne nezdržiaval na stavbe, kde vykonával montážne práce žalobca, pretože mal aj iné stavby a vykonané práce po montáži väčšinou ani nekontroloval, nakoľko mal aj iné povinnosti. Žalovaný uviedol, že preto požadoval vedenie stavebného denníka s fotkami pred montážou, počas montáže a po montáži. Odsúhlasiť stavebný denník žalovaný odmietol, pretože nebol v úplnej forme. Uvedené skutočnosti vyplývajú z výpovede žalovaného na pojednávaní pred súdom prvej inštancie dňa 30.07.2019. V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že žalobca správne argumentoval tým, že zo zmluvy o dielo zo dňa 04.01.2018 nevyplývajú žiadne osobitné dojednania týkajúce sa formy a obsahových náležitostí montážneho denníka a už vôbec zo zmluvy nevyplýva povinnosť viesť v ňom aj fotodokumentáciu spôsobom, ktorý si následne vymieňoval žalovaný. Zo zmluvy nevyplýva dokonca ani to, v akom časovom horizonte mal žalovaný odsúhlasovať žalobcovi výkaz rozsahu prác, či každý deň po ukončení alebo po ukončení nejakej časti prác, prípadne v inom časovom intervale. Okrem toho z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalovaný väčšinou práce po ich realizácii ani nekontroloval a neodsúhlasoval. Nie je teda zrejmé, z akých dôvodov následne odmietol žalobcovi podpísať výkazy odpracovaných hodín, nie je zrejmé, čo mu vytýkal, aké nedostatky mali vykonané práce a ak žalovaný spochybňoval, že tieto práce žalobca vykonal, neuviedol, kto potom v skutočnosti mal tieto práce namiesto žalobcu zrealizovať.

14. Vychádzajúc zo skutočností vyššie uvedených, odvolací súd dospel k názoru, že súd prvej inštancie vyvodil nesprávny právny záver o predčasnom uplatnení nároku žalobcu na zaplatenie ceny za vykonané montážne práce. V tejto súvislosti odvolací súd dodáva, že aj keď zmluva o dielo obsahovala dojednanie o spôsobe evidencie odpracovaných hodín (keďže žalobca bol odmeňovaný za hodinu vykonanej práce), pri akceptovaní takého právneho záveru, podľa ktorého zhotoviteľ môže požadovať zaplatenie ceny diela, len ak disponuje odsúhlaseným výkazom o rozsahu prác od objednávateľa, ak sa na tom dohodli v zmluve, by totiž mohla nastať situácia, že nepodpísaním takého výkazu zo strany objednávateľa by zhotoviteľ nemal možnosť domôcť sa odplaty za dielo, hoci reálne ho vykonal. Takéto praktiky však nemôžu požívať súdnu ochranu - okrem toho, že sú v rozpore s kogentným ust. § 536 Obch. zák., odporujú aj zásadám poctivého obchodného styku. Odvolací súd v súvislosti s preukázaním plnenia povinností z predmetnej zmluvy poukazuje aj na čl. VI. zmluvy o dielo. Pokiaľ žalovaný tvrdil, že žalobca si riadne nesplnil zmluvnú povinnosť vykonať dielo, resp. že plnil vadne, nie v požadovanej kvalite, bol povinný vady žalobcovi vytknúť a svoje tvrdenie o tom preukázať.

15. Odvolací súd z dôvodov vyššie uvedených preto napadnutý rozsudok zrušil podľa § 389 ods. 1 písm. c) CSP a vec podľa ust. § 391 ods. 1 CSP vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, v ktorom sa prvoinštančný súd opätovne vysporiada s nárokom žalobcu na zaplatenie ceny za vykonané práce. V ďalšom konaní vykoná dokazovanie na okolnosti o rozsahu poskytnutého plnenia zo strany žalobcu, vysporiada sa s námietkami žalovaného o nepreukázaní plnenia zo strany žalobcu v tom smere, či práce za žalobcu zrealizoval v skutočnosti niekto iný, kto a v akom rozsahu, teda zamerá svoje dokazovanie na zistenie, či žalobca splnil svoju povinnosť vyplývajúcu mu zo zmluvy o dielo a či ako zhotoviteľ vykonal montážne práce pre žalovaného ako objednávateľa a v akom rozsahu a na základe takto vykonaného dokazovania posúdi, či za vykonané práce patrí žalobcovi odplata a v akej výške. Prvoinštančný súd zároveň v zmysle § 396 ods. 3 CSP rozhodne aj o náhrade trov odvolacieho konania. Právnym názorom odvolacieho súdu je súd prvej inštancie viazaný podľa § 391 ods. 2 CSP.


Celý text rozhodnutia je dostupný TU.

Spracovanie právnej vety a výňatok z odôvodnenia: Tomáš Čentík

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať