Civilný sporový poriadok

§ 105 (Doručovanie)

Druhý diel

Doručovanie

§ 105

(1) Súd doručuje písomnosť na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu; tým nie je dotknutá povinnosť súdu doručovať písomnosť do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu.

(2) Ak nemožno doručiť písomnosť podľa odseku 1 a ak nejde o doručenie písomnosti do vlastných rúk, súd na žiadosť strany doručí písomnosť na elektronickú adresu. Písomnosť súdu sa považuje za doručenú po troch dňoch od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.

(3) Ak nemožno doručiť písomnosť podľa odsekov 1 a 2, súd doručuje prostredníctvom doručujúceho orgánu.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Navrhovaná právna úprava doručovania reaguje na jedno z najväčších negatív doterajšej právnej úpravy civilného procesu. Práve doručovanie spôsobovalo najväčšie prieťahy v konaní, čím sa ochrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv stávala menej efektívnou a rýchlou, čo je v príkrom rozpore s požiadavkou čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Navrhovaná koncepcia doručovania má potenciál výrazne zefektívniť a zrýchliť súdne konanie zavedením nových moderných prvkov elektronickej komunikácie s procesnými stranami, ale predovšetkým zavedením princípu prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch.

Písomnosti, ktoré sa nedoručujú do vlastných rúk sa preferenčne doručujú elektronickými prostriedkami, vrátane elektronickej stránky podľa z. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.).

Ustanovenie odseku 2 umožňuje strane zvoliť si elektronickú adresu na doručovanie. Ak strana požiada o doručovanie na elektronickú adresu, súd ďalej nezisťuje, či sa s písomnosťou adresát oboznámil a považuje ju za doručenú po troch dňoch od jej odoslania.

Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201120.04.2023 o 14:05:09Reagovať
Účinky řádného doručení písemnosti soudem nastávají i v případě, kdy je písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a adresát tuto písemnost převezme, ač správně má být písemnost doručována do datové schránky adresáta. (rozsudok NS ČR, sp. zn. 23 Cdo 2425/2011 z 27. marca 2013)
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201120.04.2023 o 14:04:04Reagovať
Rozhodovací praxe dovolacího soudu je dlouhodobě ustálena v závěru, že při zkoumání, zda bylo adresátu účinně doručeno, je významné, je-li naplněna materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnosti; pokud se účastník řízení s obsahem doručované písemnosti seznámil, potom otázka, zda bylo doručení vykonáno předepsaným způsobem, ztrácí význam. (uznesenie NS ČR, sp. zn. 29 Cdo 119/2017 z 30.05.2019)
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201113.12.2019 o 10:37:47Reagovať
Za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania. (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. júna 2019, sp. zn. 3Obdo/35/2019 - R 36/2019)
Martin SerfőzőPrávnik od roku 200801.05.2019 o 10:30:23Reagovať
§ 63 ods. 2 zák. 314/2008 Z.z. Vytváranie, aktualizáciu a zrušovanie platnosti elektronického formulára pre elektronický úradný dokument na účely konania podľa tohto zákona vykonáva ústavný súd.
Martin SerfőzőPrávnik od roku 200827.10.2018 o 18:09:52Reagovať
Grandiózny vstup Slovenskej republiky do éry digitálneho spôsobu výkonu verejnej moci podnietil v mnohých z nás potrebu postupne sa zasväcovať sa do tajov informatiky. Akokoľvek lákavo táto výzva pôsobí, výraznou komplikáciou je nutnosť prepojiť svet IT so svetom práva (alebo skôr so svetom právnikov). Pri tejto príležitosti mi už dlhodobo nedá spávať problematika doručovania súdnych rozhodnutí do elektronických schránok. C. s. p. zjavne reflektuje povinnosť súdu vykonávať verejnú moc elektronicky (§ 17 ods. 1 zák. o e-Govermente), čo sa prejavuje hlavne v úprave doručovania. Súd je totiž povinný doručovať dokumenty prioritne do "štátnych" elektronických schránok. V tejto súvislosti si však treba uvedomiť, že na to, aby rozhodnutie súdu vyvolalo právne účinky doručením do "štátnej" elektronickej schránky, musí mať doručovaný dokument formu ELEKTRONICKÉHO ÚRADNÉHO DOKUMENTU. Počíta s tým nie len zákon o e-Govermente v § 28 ods. 2 (ELEKTRONICKÝ ÚRADNÝ DOKUMENT, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré podľa osobitného predpisu vydáva, oznamuje alebo doručuje orgán verejnej moci v listinnej podobe), ale napr. aj § 2 ods. 11 písm. a) vyhlášky 543/2005 Z.z. (Na účely tejto vyhlášky sa rozumie prvopisom písomnosť súdu vyhotovená ako ELEKTRONICKÝ ÚRADNÝ DOKUMENT, ktorý je autorizovaný). Problémom je, že súdy v drvivej väčšine prípadov aktuálne doručujú do "štátnych" elektronických schránok elektronické dokumenty, ktoré nespĺňajú atribúty elektronických úradných dokumentov, nakoľko nie sú vydané podľa elektronických formulárov (tak, ako ukladá § 3 písm. i) zák. o e-Govermente). Ide napr. bežný pdf. dokument autorizovaný tým, kto ho vytvoril. Takýto dokument síce je elektronickým dokumentom, ale nie je ELEKTRONICKÝM ÚRADNÝM DOKUMENTOM podľa zák. o e-Govermente. Moment doručenia takéhoto obyčajného elektronického dokumentu sa v praxi zisťuje podľa pravidiel upravených v § 32 ods. 5 zák. o e-Govermente. Problémom však je, že táto norma reguluje pravidlá pre vyvodenie záveru o účinnom doručení len pre tzv. elektronickú úradnú správu, ktorou sa rozumie elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom vrátane príloh k nim, ak sa prílohy pripájajú (§ 3 písm. f) zák. o e-Govermente), nie akákoľvek elektronická správa. Na to, aby bolo možné vyvodiť záver o účinnom doručení autorizovaného .pdf dokumentu (ktorý nebol vyplnený podľa formuláru zverejneného v module elektronických formulárov) do elektronickej schránky podľa zák. e-Govermente, musel by zákon výslovne umožniť orgánom verejnej moci vydávať a doručovať svoje rozhodnutia aj v inej forme, než vyplnením údajov podľa elektronického formuláru tak, ako to umožnil napr. Sociálnej poisťovni do 31.12.2019 (§ 60f ods. 5). Podľa mojich vedomostí tak tomu nie je, v dôsledku čoho nemožno "obyčajný" .pdf dokument, hoci autorizovaný napr. sudcom, považovať za účinne doručené rozhodnutie súdu.
Právnik od roku Reagovať