Civilný sporový poriadok

§ 104 (Procesné úkony súdu: Dožiadanie)

§ 104

Dožiadanie

(1) Procesný úkon, ktorý by súd mohol vykonať len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými trovami alebo ktorý v jeho obvode nemožno vykonať, vykoná na dožiadanie iný súd. Súd vykoná dožiadanie prípisom, v ktorom uvedie údaje zo súdneho spisu, ktorých znalosť je potrebná na riadne vykonanie procesného úkonu. Dožiadaný súd podľa povahy veci a podľa toho, čo pri vykonávaní procesného úkonu vyšlo najavo, vykoná aj ďalšie nevyhnutné procesné úkony v dožiadaní neuvedené.

(2) Ak dožiadaný súd nemôže vykonať procesný úkon a je to vhodné, postúpi dožiadanie inému súdu; inak dožiadanie vráti. Postúpenie oznámi dožadujúcemu súdu.

(3) O vykonaní dožiadaného procesného úkonu súd vyhotoví správu o vybavení dožiadania, v ktorej oznámi výsledok dožiadania a trovy, ktoré vznikli v súvislosti s dožiadaním; podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Navrhovaná právna úprava precizuje inštitút dožiadania v zmysle formálnych náležitostí žiadosti, ako i skončenia tohto úkonu dožiadaným súdom.

V odseku 2 predkladateľ preberá pôvodný § 39 odsek 2 OSP, pričom pôvodné ustanovenie sa doplnilo o vetu: „Ak postupuje dožiadaný súd dožiadanie inému súdu, oznámi to dožiadajúcemu súdu.“

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať