Týždenný prehľad (7.- 13. august 2023)

Tak trochu uhorková sezóna aj v Zbierke...

ulpianusaugust2.jpgzdroj: red

10. august 2023        321/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Podstata oznámenia: Oznámenie o tom, že v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Fínskou republikou sa 1. januára 2024 mení a dopĺňa Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. Zmeny a doplnenia sú súčasťou oznámenia.

10. august 2023        322/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky

Podstata oznámenia: Oznámenie o tom, že 5. júla 2022 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky k NATO.

10. august 2023        323/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

Podstata oznámenia: Oznámenie o tom, že nadobudnutím platnosti Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou sa 13. októbra 2022 skončila platnosť Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou. 

11. august 2023        324/2023 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 1 400. výročia vzniku Samovej ríše

Podstata oznámenia: NBS oznamuje, že pri príležitosti 1 400. výročia vzniku Samovej ríše vydáva do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur , ktorá má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike. Vzhľad zberateľskej mince je podrobne definovaný v oznámení.

11. august 2023        325/2023 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava

Podstata oznámenia: NBS oznamuje, že pri príležitosti 200. výročia začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava vydáva do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá, ktorá má štatút zákonného platidla v celej eurozóne. Vzhľad zberateľskej mince je podrobne definovaný v oznámení.

12. august 2023        326/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

Podstata vyhlášky:  Manažment rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu – podrobnosti k analýze rizík, posúdeniu a vyhodnoteniu rizík a riadeniu rizík.
Účinnosť:12. august 2023


 


 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať