Týždenný prehľad (14.- 20. august 2023)

Všimnite si ako je nastavená účinnosť pyrotechnickej novely... veľmi milé.

ulpianusaugust3.jpgzdroj: red

16. august 2023        327/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča

Podstata nariadenia:  Určenie sumy základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča. 
Účinnosť: 1. september 2023

17. august 2023        328/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania

Podstata vyhlášky: Audiovízia – podrobnosti o klasifikácii, označovaní a určovaní vekovej vhodnosti diel a programu (napr. z hľadiska násilia, diskriminácie, vulgarizmov, nahoty atď.).
Účinnosť: 1. január 2024/1. júl 2024

17. august 2023        329/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku

Podstata oznámenia:  Oznámenie o uzavretí dodatkov ku kolektívnym zmluvám medzi OZ KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

18. august 2023        330/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny v predaji a používaní pyrotechniky a povoľovaní ohňostrojov.
Účinnosť: 2. január 2024

18. august 2023        331/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Legislatívne zadefinovanie mladšieho historického vozidla.
Účinnosť: 1. január 2024

18. august 2023        332/2023 Z. z.
Zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata zákona: Zákon upravuje podmienky prevádzkovania verejnej osobnej dopravy,
práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich, zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia dopravnými službami vo verejnom záujme v pravidelnej doprave a pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
Účinnosť: 1. január 2024/1. január 2025

18. august 2023        333/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.

Podstata novelizácie: Sprístupňovanie rádiových zariadení na trh – úprava základný požiadaviek, povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora a zadefinovanie špecifikácii a informácii, ktoré sa týkajú nabíjania určitej kategórie alebo triedy rádiového zariadenia.
Účinnosť: 28. december 2024/28. apríl 2026

19. august 2023        334/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Úprava vzoru žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Účinnosť: 1. september 2023


 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať