Týždenný prehľad (12. - 18. jún 2023)

Dôležité vyhlášky ÚRSO k elektrine a plynu, zmena hotovostného limitu či prezidentkino poverenie úradnickej vlády a popritom viacero oznámení ZAMINI o medzinárodných dohovoroch. 

ulpianusjun2.jpgzdroj: red

14. jún 2023        207/2023 Z. z. 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

Podstata vyhlášky: Vyhláška ustanovuje podmienky pre a) prístup do sústavy, b) prístup na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou, c) cezhraničnú výmenu elektriny, d) pripojenie do sústavy, e) prenos elektriny, f) distribúciu elektriny, g) dodávku elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny, h) poskytovanie a obstarávanie podporných služieb a flexibility v elektroenergetike, i) poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike, j) zodpovednosť za odchýlku účastníkov trhu s elektrinou a postupy prenášania zodpovednosti za odchýlku medzi účastníkmi trhu s elektrinou, k) vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu a odchýlok sústavy, l) zverejňovanie informácií prevádzkovateľom sústavy a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a poskytovanie údajov účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi sústavy a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na zverejňovanie informácií, m) predchádzanie vzniku preťaženia národnej sústavy a riešenia preťaženia národnej sústavy, n) použitie typových diagramov odberu elektriny, o) vyúčtovanie za dodávku elektriny a informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny odberateľom elektriny a vyúčtovanie za poskytnutie flexibility poskytovateľom flexibility, ich náležitosti a členenie, termíny ich poskytovania a zúčtovacie obdobie, p) vyúčtovanie za poskytnuté podporné služby a systémové služby, q) postup pri registrácii účastníkov trhu, subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny a ich zmien, r) postup pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora a koncového odberateľa elektriny v odbernom mieste a podmienky dodávok elektriny viacerými dodávateľmi elektriny v jednom odbernom mieste, s)rozsah poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na vedenie centrálnej evidencie údajov o prevádzke a meraniach elektriny v elektrizačnej sústave, t) organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou, u) centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania, v) správu, zber a sprístupňovanie nameraných údajov a údajov po vyhodnotení aktivovanej flexibility, uskladňovaní elektriny a zdieľaní elektriny, w) spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania, x) začatie a ukončenie dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie, výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie, dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie a postup účastníkov trhu s elektrinou pri začatí dodávky poslednej inštancie, y) poskytovanie údajov a informácií organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase, z) prístup k údajom koncového odberateľa elektriny poverenými osobami. Vyhláška ďalej ustanovuje podmienky pre a) vyhodnocovanie odchýlky subjektu zúčtovania pri aktivovanej flexibilite, b) vyhodnocovanie aktivovanej flexibility, uskladňovania elektriny, zdieľania elektriny, c) prístup k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, pravidlá prevádzky a používania elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, d) vedenie evidencie závislých odberateľov elektriny,
e) súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, f) poskytovanie údajov a opravných údajov na zúčtovanie odchýlok, vyúčtovania dodávok elektriny a vyúčtovania za poskytnutie flexibility, g) obmedzovanie aktivácie flexibility prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, h) obmedzovanie výroby elektriny pri riadení výroby elektriny, i) zistenie hodnôt odberu alebo dodávky elektriny náhradnými spôsobmi, j) zabezpečenie množstva elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny a termíny a rozsah predkladania údajov o rozsahu zabezpečeného množstva elektriny, a k) náležitostí zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou. Vyhláška ďalej upravuje
a) obsahové náležitosti prevádzkového poriadku a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.
Účinnosť: 1. júl 2023/1. január 2024

14. jún 2023        208/2023 Z. z. 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

Podstata vyhlášky: Vyhláška ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, a to pre a) prístup do siete a k akumulácii plynu, b) pripojenie do siete, c) prepravu plynu, d) distribúciu plynu, e) uskladňovanie plynu a ponuku nevyužitej uskladňovacej kapacity, f) dodávku plynu, g) zodpovednosť za odchýlky účastníkov trhu s plynom a postupy prenášania zodpovednosti za odchýlku medzi účastníkmi trhu s plynom, h) vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok jednotlivých účastníkov trhu a odchýlok siete, i) zverejňovanie informácií prevádzkovateľom siete a poskytovania údajov účastníkmi trhu s plynom prevádzkovateľovi siete, j) predchádzanie vzniku preťaženia národnej siete na vymedzenom území a riešenie preťaženia národnej siete na vymedzenom území, k) použitie typových diagramov odberu plynu, l) činnosť plynárenského dispečingu, m) vyúčtovanie za dodávku plynu a informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu odberateľom plynu, n) postup pri registrácii účastníkov trhu, subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny a ich zmien, o) postup pri zmene dodávateľa plynu alebo koncového odberateľa plynu v odbernom mieste a podmienky dodávok plynu viacerými dodávateľmi plynu v jednom odbernom mieste, p) začatia a ukončenia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie, výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie, dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie a postup účastníkov trhu s plynom pri začatí dodávky poslednej inštancie, q) náležitosti zmlúv uzatváraných na trhu s plynom, r) vedenie evidencie závislých odberateľov plynu podľa § 64 ods. 7 písm. k) zákona o energetike, s) poskytovania údajov a opravných údajov na účely zúčtovania odchýlok, vyúčtovania dodávok plynu, t) zabezpečenie množstva plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu, termíny a rozsah predkladania údajov o zabezpečenom množstve plynu a spôsobe tohto zabezpečenia.
Účinnosť:  1. júl 2023/1. január 2023

14. jún 2023        209/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach a postupe zabezpečenia a zaistenia listiny pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu

Podstata vyhlášky: V nadväznosti na novelu Trestného poriadku vyhláška upravuje podrobnosti a postup zabezpečenia a zaistenia listiny pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu.
Účinnosť: 14. jún 2023

15. jún 2023        210/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Úprava podmienok prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti + úprava podmienok materského, rodičovského dôchodku a predčasného starobného dôchodku + zvyšovanie dôchodkových dávok + zmeny v úrazovej rente, pozostalostnej úrazovej rente a jednorazovom odškodnení + zmeny v niektorých sadzbách a vymeriavacích základoch + úprava povinností Sociálnej poisťovne vrátane povinnosti vykonávať dôchodkovú prognózu + zavedenie rodičovského dôchodku v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov + zmeny v zákone o dôchodkovom sporení, rodičovskom príspevku (navýšenie) a starobnom dôchodkovom sporení.
Účinnosť:  1. júl 2023/1. august 2023/1. január 2024/1. júl 2024/1. január 2025

15. jún 2023        211/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Platba v hotovosti – zákaz platby, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur (pretým 5 000 eur)
Účinnosť: 1. júl 2023

15. jún 2023        212/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Fond na podporu vzdelávania – zmeny v hospodárení fondu + zmena podmienok v poskytovaní pôžičiek študentom a pedagógom.
Účinnosť: 1. júl 2023

15. jún 2023        213/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata vyhlášky: Vyhláška upravuje a) rozsah údajov a dokladov evidovaných v evidencii vystavených protokolov o skúške dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku používaného na prepravu skaziteľných potravín (ďalej len „dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok“), b) rozsah údajov a dokladov evidovaných v evidencii vydaných dokladov, c) podrobnosti o žiadosti o osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku d) podrobnosti o preukaze povereného zamestnanca Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na výkon štátneho odborného dozoru a vzor preukazu kontrolóra.
Účinnosť: 1. júl 2023

10. jún 2023        214/2023 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zakotvenie a definovanie rozsahu praxe praktickej sestry – asistenta.
Účinnosť: 1. júl 2023

10. jún 2023        215/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR 

Podstata oznámenia: Dňa 1. januára 2023 platnosť zmeny a doplnky príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR (oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z., oznámenie č. 60/2007 Z. z., oznámenie č. 205/2009 Z. z., oznámenie č. 16/2011 Z. z., oznámenie č. 62/2013 Z. z., oznámenie č. 151/2015 Z. z., oznámenie č. 53/2017 Z. z., oznámenie č. 191/2019 Z. z. a oznámenie č. 166/2021 Z. z.). Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli dňa 1. januára 2023 platnosť aj pre Slovenskú republiku. Do textu zmien príloh A a B možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.

15. jún 2023        216/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov

Podstata oznámenia: Dňa 7. júla 1978 bol v Londýne uzatvorený Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov. Slovenská republika sukcedovala do dohovoru k 1. januáru 1993 na základe notifikácie generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej námornej organizácie ako depozitárovi dohovoru (oznámenie č. 165/2001 Z. z.). Do textu konsolidovaného znenia dohovoru možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

15. jún 2023        217/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Holandskou jazykovou úniou TAALUNIE

Podstata oznámenia: 8. marca 2023 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Holandskou jazykovou úniou TAALUNIE. Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2023 v súlade s jej článkom 8. Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

15. jún 2023        218/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania

Podstata oznámenia: 5. novembra 2019 bol v Paríži prijatý Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1363 z 23. marca 2022 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala dohovor 3. júna 2022. Ratifikačná listina bola 29. júna 2022 uložená u depozitára, ktorým je generálny riaditeľ UNESCO. Dohovor nadobudol platnosť 5. marca 2023 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku. Dohovor je prílohou oznámenia.

16. jún 2023        219/2023 Z. z. 
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky z 15. júna 2023

Podstata rozhodnutia: Dočasné poverenie (úradníckej vlády) s výkonom pôsobnosti do vymenovania novej vlády. 
Účinnosť: 15. jún 2023

17. jún 2023        220/2023 Z. z. 
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Podstata opatrenia: Navýšenie súm životného minima.
Účinnosť: 1. júl 2023

17. jún 2023        221/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnení príloh A a B Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR

Podstata oznámenia: Dňa 1. januára 2023 platnosť zmeny a doplnenia príloh A a B dohody ADR (oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z., oznámenie č. 60/2007 Z. z., oznámenie č. 205/2009 Z. z., oznámenie č. 16/2011 Z. z., oznámenie č. 62/2013 Z. z., oznámenie č. 151/2015 Z. z. a oznámenie č. 53/2017 Z. z., oznámenie č. 191/2019 Z. z., oznámenie č. 165/2021 Z. z., oznámenie č. 166/2021 Z. z.). Zmeny a doplnenia príloh A a B nadobudli dňa 1. januára 2023 platnosť aj pre Slovenskú republiku. Do textu zmien a doplnení príloh A a B je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

17. jún 2023        222/2023 Z. z. 
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Podstata oznámenia: Na 6. zasadnutí Výboru Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), ktoré sa uskutočnilo dňa 14. novembra 2022 vo Varšave a na 7. zasadnutí Výboru OSŽD, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2022 vo Varšave, boli prijaté zmeny a doplnenia Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z., oznámenie č. 153/2015 Z. z., oznámenie č. 214/2016 Z. z., oznámenie č. 187/2017 Z. z., oznámenie č. 237/2019 Z. z., oznámenie č. 197/2020 Z. z., oznámenie č. 45/2022 Z. z. a oznámenie č. 240/2022 Z. z.). Zmeny a doplnenia dohody nadobudnú platnosť 1. júla 2023 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku. Do textu zmien a doplnení dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

17. jún 2023        223/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave

Podstata oznámenia: S účinnosťou k 1. júnu 2023 bola ukončená platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 69/1987 Zb.).

Do pozornosti

 


Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať