Namiesto pondelkovej porady (prehľad 17-23. jún 2019

Štadión Santiago Bernabéu patrí medzi najslávnejšie na svete a jeho pôvabne znejúce pomenovanie má v podvedomí každý z upútaviek na domáce zápasy Realu Madrid.

Meno mu dali po pánkovi, ktorému do rodného listu zapísali Santiago Bernabéu Yeste.

Fakt, že Santiago popri začiatkoch futbalovej kariéry vyštudoval právo je veľmi ťažké overiť, uvádza sa však vo všetkých internetových zdrojoch. Hlavne prekvapuje, že už v dvadsiatich mal mať advokátku licenciu... ehm.

Každopádne, právnická práca bola v Santiagovom živote vedľajšou disciplínou. Santiago sa narodil s futbalovým nadaním a od mladosti pôsobil v Reale Madrid. Za áčkový tím odohral 79 zápasov a strelil 69 gólov. Real v tom čase nebol tým Realom ako dnes, takže klub si v tomto období nepripísal významnejšie úspechy.

Tie prišli až so Santiagovým funkcionárskym pôsobením. Jeho najväčšie zásluhy pochádzajú z povojnového obdobia a spočívajú v tom, že na nohy postavil celé organizačné a technické fungovanie Realu Madrid. Patrila k tomu aj výstavba štadiónu v roku 1947, ktorý bol ešte počas jeho života v roku 1955 premenovaný na Estadio Santiago Bernabéu. 35 – ročné  pôsobenie vo funkcii prezidenta klubu znamenalo pre Real zisk napríklad zisk 16 ligových titulov a 6 španielskych pohárov.

Santiago je jedným z mála právnikov, po ktorom nesie názov futbalová aréna, po právnikoch, ktorí nevedeli hrať futbal sú skôr pomenované univerzity či knižnice.

Jeho životný príbeh je dôkazom toho, že recept na to, aby po vás niečo pomenovali pozostáva z neúprosných ingrediencií: talent a drina.

A je veľmi fajn ak sa k ním pridáva vášeň. Je ich prirodzeným korením.

 

(Pri spracovaní tohto príspevku boli použité informácie z wikipedia.org)

Pozri tiež:

Bernhard Schlink: Profesor práva, ktorý napísal Predčítača

Bud Spencer: Právnik, pri ktorom vždy zvíťazilo dobro

Andrea Bocelli: Slávny tenorista s krátkou právnickou kariériou

Reiner Klimke: Mnohonásobný olympionik, advokát a notár v jednej osobe

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

17. jún 2019    168/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17. jún 2019     169/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2019 č. MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí

17. jún 2019      170/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2019 č. MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy

18. jún 2019     171/2019 Z. z.
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

19. jún 2019     172/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

19. jún 2019     173/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

19. jún 2019     174/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie

19. jún 2019     175/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020

19. jún 2019     176/2019 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

19. jún 2019     177/2019 Z. z.
Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 12. júna 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (č.258/2016 Z. z.)

20. jún 2019     178/2019 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z.

20. jún 2019     179/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

20. jún 2019     180/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny

20. jún 2019     181/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

20. jún 2019     182/2019 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

20. jún 2019     183/2019 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Foto: wikimedia (štadión: Luis García/Santiago Bernabeu v roku 1971 v Eidhovene:Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO))

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať