Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová

V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktivity strany konania.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
17.08.2017

...si prezrite známe hoaxy (napríklad TU) a priznajte si, ktorému ste aspoň na chvíľku verili...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.08.2017

...sa v spomienkach vráťte na promočné pódium a pripomeňte si, aké boli vaše profesijné očakávania...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
30.07.2017

... si skontrolujte mobil, topánky, pager (film je z roku 1998), hodinky, nohavice a pero  - do nich vo filme Nepriateľ štátu tajná služba napchala vysielače na sledovanie svojho „objektu“...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
24.07.2017

... pouvažujte nad tým, čo by ste si dali ako právnickú ešpézetku, ale zabudnite prosím na trojčíslia 999 či 666... 

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
17.07.2017

Pôvodný zákon o pozemkových spoločenstvách počas jeho osemnásťročnej účinnosti upravoval iba obmedzený okruh obhospodarovania pozemkov. Na jednej strane umožňoval z hľadiska právnej subjektivity existenciu dvoch typov pozemkových spoločenstiev: s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity, na strane druhej možnosť obhospodarovania iba jednej spoločnej nehnuteľnosti. Výsledok bol taký, že vlastníci pozemkov s rôznymi druhmi vlastníctva (dnešné spoločne obhospodarované nehnuteľnosti) sa spravovali inými právnymi normami (napr. zákonom o združovaní občanov).

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
13.07.2017

Dňa 29.06.2017 bol na webo­vej strán­ke Ústav­né­ho sú­du SR zve­rej­ne­ný Ná­lez Ústavného sú­du SR sp. zn. PL. ÚS 7/2017 zo dňa 31.05.2017 ako aj od­liš­né sta­no­vis­ká niek­to­rých sud­cov ús­tav­né­ho sú­du, kto­ré sme­ro­va­li pro­ti vý­ro­ku aj od­ôvod­ne­niu nálezu, res­pek­tí­ve len pro­ti od­ôvod­ne­niu.

Kategória:Ústavné právo
Autor:Peter Šamko
12.07.2017

... sa zamyliste nad tým, čo vás najviac frustruje a zo svojho života to odpracte...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
10.07.2017

Konečne bude názov hry  meno – mesto – zviera – vec sedieť, doteraz to mohlo byť meno-mesto-vec.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
06.07.2017

... si pustite celú trilógiu Krstný otec, máte tak program na celý deň.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
03.07.2017

Nedávno sme priniesli informáciu o pripravovanej novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov – na niektoré z pripravovaných zmien sa v nasledujúcom texte pozrieme trochu bližšie.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
29.06.2017

... si skúste predstaviť, či by ste dokázali klamať justícii priamo do ksichtu.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
26.06.2017

... si konečne prečítajte celé procesné kódexy  - o pár dni je tu prvé výročie ich účinnosti.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
19.06.2017

Nič nie je tak späté so spoločenským vývojom na Slovensku ako pozemkové právo. S každou zmenou obdobia, systému alebo politického diania sa automaticky menil aj vzťah pôda- vlastník -obhospodarovateľ. Právo pozemkových spoločenstiev ukazuje, ako čím najjednoduchšie združiť a obhospodarovať relatívne obrovský počet vlastníkov s rozdrobeným a samostatne neefektívnym vlastníctvom.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
15.06.2017

... si skúste pripomenúť testy z autoškoly, uvidíte, koľko nového sa dozviete...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
05.06.2017

Pozitívne hospodárske výsledky spoločnosti nemusia automaticky znamenať, že akcionárom budú vyplatené ich dividendy – takúto garanciu nemajú predovšetkým menšinoví akcionári, ktorých váha hlasov nepostačuje na prijímanie potrebných uznesení na valnom zhromaždení. Preto sa môže stať, že aj napriek nadštandardným ziskom spoločnosti nebudú dividendy jednotlivým akcionárom vyplatené. V istých prípadoch na tom nič nezmenia ani zákonné inštitúty slúžiace na ochranu skupiny menšinových akcionárov. V praxi teda môže nastať situácia, že akcionárom spoločnosti, ktorá dosahuje priaznivé hospodárske výsledky nebude dlhodobo vyplácaný podiel na zisku, pričom prípadné napadnutie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže byť tiež bezúspešné. 

Kategória:Obchodné právo
Autor:Tomáš Čentík
31.05.2017

... rozmiestňujte po kancelárii lotosové kvety, symbol karmy.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Katarína Moľová
29.05.2017

... si skúste ohodnotiť hodinu Vášho času, z čoho by ste vychádzali?

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
22.05.2017

Nachádza sa na susedovom pozemku rastlinná pokrývka neidentifikovateľného obsahu ohrozujúca Vašu duševnú pohodu, resp. nebodaj Váš poctivo pestovaný anglický trávnik. Ak áno, v takom prípade Vás bude určite zaujímať aké opatrenia môžete podniknúť vo vzťahu k Vášmu susedovi a následne Váš sused k tomuto súboru náhodných alebo stále sa vyskytujúcich rastlín alebo rastlinných spoločenstiev zvaných vegetácia.

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
17.05.2017

... si skontrolujte čas na hodinkách, určite viete, že presnosť je výsadou kráľov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
15.05.2017
1 2 3 4 5 ... 13
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: