Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová
 • Adam Giertl

V priebehu septembra bol hlavným predmetom zahraničnopolitických debát separatizmus. V popredí boli dve územia, ktorých obyvateľstvo, resp. politickí predstavitelia prejavili ambície dosiahnuť štátnosť – menovite ide o Katalánsko a Kurdistan. V obidvoch prípadoch možno nájsť spoločné znaky ale aj znaky, ktoré tieto prípady zásadne odlišujú. Debata o (ne)legitímnosti separatistických snáh menovaných regiónov mala predovšetkým politický charakter. Ako na tieto situácie nazerať optikou práva sa pokúsim objasniť na nasledujúcich riadkoch.

Kategória:Európske a medzinárodné právo
Autor:Adam Giertl
18.10.2017

Parlament schválil v rámci tohtoročnej jesene jeden z najväčších legislatívnych počinov a to novelu Obchodného zákonníka a celého radu ďalších predpisov (Trestný zákon, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o bankách a ďalšie).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
16.10.2017

Prednedávnom sme publikovali krátku glosu na tému zviera z pohľadu civilného práva (pozri TU). Teraz sa na túto problematiku pozrieme aj optikou trestného práva.

Kategória:Trestné právo
Autor:Peter Šamko
13.10.2017

Ak ste si dnes ráno dali v rýchlosti jeden suchý rožok a vypili polovychladnutý čaj, vedzte, že ste neraňajkovali. 

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
09.10.2017

Nechcem sa venovať otázkam ako je  verejné obstarávanie, z ktorého vzišla „tá zmluva“, právna a etická zodpovednosť štátnych manažérov, ale aj advokátov, ani rôznym úvahám „ako to naozaj bolo.“

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
02.10.2017

V žiadnej kancelárii nesmie chýbať kancelárske zvieratko nenáročné na stravu, ktorou je trochu elektriny, veľa papiera (príležitostne s kúskom kovu) a z času na čas pár kvapiek oleja na premazanie čriev.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
25.09.2017

Tento článok vznikol ako reakcia na reportáž odvysielanú dňa 17. septembra 2017 televíznou stanicou TA3, ktorej predmetom bolo posvietenie si na nespravodlivé prideľovanie prípadov povinnej obhajoby zo strany sudcov. Viac o tejto téme sme písali aj v tomto článku.

Kategória:Trestné právo
Autor:Erik Surmánek
21.09.2017

Spravidla je uzatváraná raz za štyri roky, niekedy častejšie a niekedy vôbec. Z hľadiska počtu existujúcich kusov ide asi o najvzácnejší právny úkon v našom právnom prostredí: koaličná dohoda.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
18.09.2017

Tohtoročná tatranská turistická sezóna zaznamenala nebývalý prípad – stratených aj nájdených 300 000  eur v batôžku na čerpacej stanici.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
11.09.2017

Momentom pristúpenia všetkých majetkovou podstatou určených vlastníkov k zmluve o spoločenstve (ďalej len „zmluva“) v zákonnom rozsahu (rozdielne pri spoločnej nehnuteľnosti a pri spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach) môžeme pozemkové spoločenstvo považovať za založené. 

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
07.09.2017

V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktivity strany konania.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
17.08.2017

...si prezrite známe hoaxy (napríklad TU) a priznajte si, ktorému ste aspoň na chvíľku verili...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.08.2017

...sa v spomienkach vráťte na promočné pódium a pripomeňte si, aké boli vaše profesijné očakávania...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
30.07.2017

... si skontrolujte mobil, topánky, pager (film je z roku 1998), hodinky, nohavice a pero  - do nich vo filme Nepriateľ štátu tajná služba napchala vysielače na sledovanie svojho „objektu“...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
24.07.2017

... pouvažujte nad tým, čo by ste si dali ako právnickú ešpézetku, ale zabudnite prosím na trojčíslia 999 či 666... 

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
17.07.2017

Pôvodný zákon o pozemkových spoločenstvách počas jeho osemnásťročnej účinnosti upravoval iba obmedzený okruh obhospodarovania pozemkov. Na jednej strane umožňoval z hľadiska právnej subjektivity existenciu dvoch typov pozemkových spoločenstiev: s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity, na strane druhej možnosť obhospodarovania iba jednej spoločnej nehnuteľnosti. Výsledok bol taký, že vlastníci pozemkov s rôznymi druhmi vlastníctva (dnešné spoločne obhospodarované nehnuteľnosti) sa spravovali inými právnymi normami (napr. zákonom o združovaní občanov).

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
13.07.2017

Dňa 29.06.2017 bol na webo­vej strán­ke Ústav­né­ho sú­du SR zve­rej­ne­ný Ná­lez Ústavného sú­du SR sp. zn. PL. ÚS 7/2017 zo dňa 31.05.2017 ako aj od­liš­né sta­no­vis­ká niek­to­rých sud­cov ús­tav­né­ho sú­du, kto­ré sme­ro­va­li pro­ti vý­ro­ku aj od­ôvod­ne­niu nálezu, res­pek­tí­ve len pro­ti od­ôvod­ne­niu.

Kategória:Ústavné právo
Autor:Peter Šamko
12.07.2017

... sa zamyliste nad tým, čo vás najviac frustruje a zo svojho života to odpracte...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
10.07.2017

Konečne bude názov hry  meno – mesto – zviera – vec sedieť, doteraz to mohlo byť meno-mesto-vec.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
06.07.2017

... si pustite celú trilógiu Krstný otec, máte tak program na celý deň.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
03.07.2017
1 2 3 4 5 ... 13
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: