Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko

Od apríla 2016 rezonuje v našej spoločnosti fenomén hliadok v niektorých rizikových vlakoch, ktoré organizuje konkrétny opozičný politický subjekt. Reakcie štátneho prepravcu (TU) a vládnej väčšiny na seba nenechali dlho čakať, čoho výsledkom boli dve zásadné skutočnosti, a to (I.) uskutočnenie zmien v Prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej len „Prepravný poriadok“) s účinnosťou od 15.06.2016 a (II.) novelizácia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o dráhach“) s účinnosťou od 01.01.2017. Oboje uskutočnené zmeny si kládli za cieľ zastaviť hliadkovú činnosť vo vlakoch. Nebudeme sa snažiť hodnotiť úspešnosť týchto krokov, avšak poukážeme na nezákonnosť spôsobu, akým mal byť zrealizovaný prvý uvedený zámer – zákaz propagácie politických subjektov vo vlakoch.

Autor:Erik Surmánek
19.01.2017

Sudcovia vedia svoje aj o sexuálnych praktikách. A dokážu v rámci súdenia a posúdenia konkrétneho prípadu poskytnúť aj nejednu cennú radu do života. Potvrdiť to môže napríklad rozhodnutie Obvodného súdu (Amtsgericht) Mönchengladbach v Spolkovej republike Nemecko z 25. apríla 1991. 

Kategória:Profesorským perom
Autor:Alexander Bröstl
17.01.2017

...vezmite do rúk lopatu a zbavte snehu prístup na pracovisko, chodník či parkovacie miesto. 

16.01.2017

Dňa 1. januára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorým sa v rámci článku II uskutočnila novelizácia viacerých ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len „Trestný zákon“). Predmetom nášho záujmu bude bod 9 novelizácie, ktorý výraznou mierou pozmenil doterajšie znenie § 130 ods. 8 Trestného zákona, špecifikujúce extrémistický materiál.

11.01.2017

... alebo aj v rámci nej, si dobre zanalyzujte ako vhupnete do novoročných pracovných aktivít, obzvlášť ak sa vám chce ísť do práce asi tak ako slušnému človeku do slovenskej politiky.

09.01.2017

Nes­láv­ny sym­bol Fran­cúz­skej re­vo­lú­cie, gi­lo­tí­na (me­cha­nic­ký nás­troj na pop­ra­vu sťa­tím hla­vy), je epo­ny­mom priez­vis­ka Guillo­tin, fran­cúz­ske­ho le­ká­ra, učen­ca a re­vo­lu­cio­ná­ra – zá­ko­no­dar­cu.

15.12.2016

Aktuálna judikatúra práva EÚ zavádza pre spotrebiteľov možnosť domáhať sa pred súdom nového nároku, a to náhrady za „stratenú radosť z dovolenky“. Slovenská právna úprava podobný nárok nepozná a ani neupravuje. V tejto súvislosti vzniká otázka, či takéto odškodnenie (strata radosti zo zmarenej dovolenky) vylučuje z dôvodu potenciálnych duplicít konzumáciu nároku na nemajetkovú ujmu v peniazoch podľa § 13 ods. 2 a 3 OZ.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Jakub Štefanko
13.12.2016

... si uvarte skutočné slovenské bio raňajky: praženica z domácich vajec, na domácej bravčovej masti a s domácou zeleninou.

12.12.2016

... zostavte firemný dress code, túto milú symbiózu práva a módy.

05.12.2016

Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej osoby v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v platnom znení a aj inštitút náhradného obhajcu, na ktorého sa ustanovenia o ustanovenom obhajcovi a o prevzatí obhajoby v zmysle § 42 ods. 3 vzťahujú primerane.

Kategória:Trestné právo
Autor:Erik Surmánek
30.11.2016

... si prehĺbte počítačové zručnosti, má to preventívny účinok na vlastné zdravie.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
28.11.2016

... si vyrežte zemiakovú pečiatku vašej firmy, môže sa hodiť.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
21.11.2016

V tom­to ro­ku up­ly­nu­lo 50 ro­kov od roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du USA vo ve­ci Mi­ran­da v. Ari­zo­na, 384 U.S. 436 (1966), v kto­rom sa naj­vyš­ší súd za­obe­ral ap­li­ká­ciou Pia­te­ho do­dat­ku ús­ta­vy USA, kto­rý vy­slo­ve­ne sta­no­vu­je, že „nik­to nes­mie byť nú­te­ný sved­čiť pro­ti se­be“. Ide v pod­sta­te o prá­vo ob­vi­ne­né­ho (v šir­šom vý­zna­me aj po­doz­ri­vé­ho) ne­vy­po­ve­dať, pri­čom výsled­kom prí­pa­du Mi­ran­da bo­lo to, že kaž­dá za­dr­ža­ná oso­ba mu­sí byť o tom­to prá­ve vý­slov­ne pou­če­ná a to pred svo­jimvý­slu­chom s tým, že pou­če­nie mu­sí mať rov­na­ké zne­nie.

Kategória:Trestné právo
Autor:Peter Šamko
15.11.2016

... ste mohli ísť na kávu, ak by ste ráno na pracovisko zavolali, že tam je bomba.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
14.11.2016

Občiansky súdny poriadok upravoval poriadkovú pokutu v § 53 – okrem predpokladov pre jej uloženie (veľmi podobné ako dnes) poznal aj možnosť jej odpustenia (§ 53 odsek 4).

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
10.11.2016

Nová mimosporová procesná úprava (CMP) s pozbavením spôsobilosti na právne úkony už nepočíta – od 1. júla 2016 tak možno spôsobilosť na právne úkony iba obmedziť. Dôvodová správa k CMP uvádza, že predkladateľ zákona vylúčil v súčasnosti protiprávne pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či vypustenie možnosti úplného pozbavenia spôsobilosti je len záležitosťou prehnaného aktivizmu ochrancov ľudských práv alebo skutočným pozitívom pre osoby trpiace duševnými poruchami, pre ktoré nie sú schopné robiť právne úkony.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
09.11.2016

...venujte pár chvíľ psychohygiene (veď prečo nie aj na úvod týždňa!).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.11.2016

Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s dokazovaním vyvstáva otázka kto a čo je povinný v súkromnoprávnom spore preukazovať – s touto otázkou nevyhnutne súvisí aj tzv. negatívna dôkazná teória.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
24.10.2016

... si pustite svoju obľúbenú pesničku z mladosti.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
24.10.2016

Názory na uplatňovanie princípu ultima ratio sa v trestnoprávnej teórii ako aj praxi v podmienkach Slovenskej republiky stále výrazne odlišujú[i] a rozdielne pristupujú k možnému uplatňovaniu princípu ultima ratio aj orgány aplikácie práva.

Kategória:Trestné právo
Autor:Peter Šamko
19.10.2016
1 2 3 4 5 ... 11
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: