Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová
 • Adam Giertl
 • Juraj Schmidt
 • Ján Lengvarský

Zdá sa, že hľadanie a testovanie limitov výkonu kreačných právomoci prezidenta republiky je znovu jednou z hlavných tém verejnej diskusie. Po tom, čo sme si v marci minulého roku osviežili ústavné možnosti hlavy štátu (ne)menovať novú vládu a na konci roku zas jeho oprávnenie (ne)prijať demisiu člena vlády, môžeme v komentároch k ústave opätovne nalistovať už pomerne ošúchané stránky kontemplujúce nad právomocou prezidenta menovať sudcov ústavného súdu. Skrátka, vyťahujme záložky, ďalšie kolo zápasu o výklad menovacích právomocí prezidenta sa podľa všetkého práve začalo.

17.01.2019

Diskusiu o nových sudcoch Ústavného súdu Slovenskej republiky vnímam ako príležitosť nechať sa príjemne prekvapiť schopnosťou slovenských médií kvalifikovane zhodnotiť jednotlivých kandidátov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
14.01.2019

Je tu divne prázdno. Píšem manželke a prechádzam bez zdržania cez bezpečnostnú kontrolu. Úplne pusto, skľučujúco, ako v nejakom katastrofickom filme, píšem opäť. Ešte som také ľudoprázdne letisko nezažil, odbavovacia hala, schody, koridor, žiadna živá duša. Na to, že je po sviatkoch, skorý večer pracovného dňa. Zvláštne, vyberiem mobil. Zvláštne, že vyberiem mobil...

10.01.2019

Predvídavosť je základným atribútom právnického myslenia, tak si skúsme v novom roku zaprognózovať, aby sme si o takomto čase v roku 2020 spravili skúšku správnosti.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
07.01.2019

„Pán doktor, čo si mám obliecť na pojednávanie?“

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
17.12.2018

V prípade zmiešaných zmlúv, ktoré obsahujú zmluvu o prevode vlastníckeho práva a zároveň zmluvu o zriadení vecného bremena zamietajú okresné úrady návrhy na vklad ako celok, ak došlo k smrti prevodcu, ktorý bol zároveň oprávneným z vecného bremena in personam. 

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
12.12.2018

Dnes jeden praktický poznatok z rodinného práva.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
10.12.2018

V  pracovne zbesilejšie dni na chvíľu zatvorím oči a predstavujem si, ako fungovali advokáti (a vlastne celá spoločnosť) niekoľko desaťročí dozadu.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
02.12.2018

Najznámejší prípad judrlantizmu (o ňom sme písali  TU) vyústil do  novely vysokoškolského zákona, ktorá má upraviť odoberanie neprávom získaných titulov (tlačová správa rezortu školstva TU). 

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
25.11.2018

Právnickým jazykom by to príslovie mohlo byť opísané napríklad takto: „Podnikateľove blízke osoby sú vylúčené z prijímania ním poskytovaných služieb.“.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
19.11.2018

V dnešnom príspevku sa pokúsime objasniť skutočnosť, prečo niektoré úrady zvyknú vyžadovať, aby tlačivá a žiadosti boli opatrené pečiatkou. Inšpiráciou tohto vedeckého bádania, ktorého sloboda je mimochodom zaručená čl. 43 Ústavy SR nám bude inštitút „judrlanstva“ (o ktorom sme písali TU), ktorý sa mohol pričiniť o vznik pečiatkového fenoménu.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Tomáš Čentík
12.11.2018

Prijatím zákona č. 52/2018 Z. z. vstúpila od 1.11.2018 do účinnosti povinnosť pre právnické osoby zapísať do jednotlivých registrov, v ktorých sú evidované ich konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“). Táto povinnosť sa netýka len podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri, ale aj neziskového sektora (napr. nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie).

Kategória:Obchodné právo
Autor:Tomáš Čentík
07.11.2018

Dňa 1.júla 2018 vstúpila do účinnosti rozsiahla novela zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorá sa snaží  zmierniť a v niektorých prípadoch aj odstrániť najvypuklejšie aplikačné problémy jednotlivých inštitútov podľa doterajšej právnej úpravy.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
30.10.2018

Keď si budete chcieť založiť štát bude k tomu potrebných veľa skutkov, ale málo slov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
29.10.2018

Kristián Csach patrí v generácii právnikov - tridsiatnikov medzi najvýraznejšie osobnosti. Debatovali sme s ním o súčasnom stave  a budúcnosti právnického vzdelávania, právnej vedy či o výberových konaniach na súdoch.

 

Kategória:Rozhovory
Autor:Alexander Bröstl, ml.
24.10.2018

Ktosi už zaviedol pojem juristútka, pridávame ďalší: judrlant (JUDrlant).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
22.10.2018

V civilnom procesnom práve (a nielen v ňom) platí pravidlo okamžitej aplikability procesnoprávnych noriem. Tento princíp je premietnutý v ustanovení § 470 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), podľa ktorého „Ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti“. Z tohto pravidla existujú určité výnimky, pričom jednou z nich je textácia § 470 ods. 2 in fine CSP, ktorej interpretáciou sa budeme bližšie zaoberať vzhľadom na jej nejednotnú aplikáciu a významné procesné dopady.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
17.10.2018

Všetko nasvedčuje tomu, že nekonečnému príbehu rekodifikácie súkromného práva je koniec.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
15.10.2018

V prvej časti príspevku som poukázal na názory hovoriace v prospech, ako aj v neprospech možnosti účastníka správneho konania zaznamenať si priebeh ústneho pojednávania pred správnym orgánom zvukovým záznamovým zariadením.

Kategória:Správne právo
Autor:Ján Lengvarský
11.10.2018

Išiel by si ešte raz študovať právo?

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
08.10.2018
1 2 3 4 5 ... 16
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: