Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová
 • Adam Giertl
 • Juraj Schmidt
 • Ján Lengvarský

V dnešnom príspevku sa pokúsime objasniť skutočnosť, prečo niektoré úrady zvyknú vyžadovať, aby tlačivá a žiadosti boli opatrené pečiatkou. Inšpiráciou tohto vedeckého bádania, ktorého sloboda je mimochodom zaručená čl. 43 Ústavy SR nám bude inštitút „judrlanstva“ (o ktorom sme písali TU), ktorý sa mohol pričiniť o vznik pečiatkového fenoménu.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Tomáš Čentík
12.11.2018

Prijatím zákona č. 52/2018 Z. z. vstúpila od 1.1.2018 do účinnosti povinnosť pre právnické osoby zapísať do jednotlivých registrov, v ktorých sú evidované ich konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“). Táto povinnosť sa netýka len podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri, ale aj neziskového sektora (napr. nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie).

Kategória:Obchodné právo
Autor:Tomáš Čentík
07.11.2018

Dňa 1.júla 2018 vstúpila do účinnosti rozsiahla novela zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorá sa snaží  zmierniť a v niektorých prípadoch aj odstrániť najvypuklejšie aplikačné problémy jednotlivých inštitútov podľa doterajšej právnej úpravy.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
30.10.2018

Keď si budete chcieť založiť štát bude k tomu potrebných veľa skutkov, ale málo slov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
29.10.2018

Kristián Csach patrí v generácii právnikov - tridsiatnikov medzi najvýraznejšie osobnosti. Debatovali sme s ním o súčasnom stave  a budúcnosti právnického vzdelávania, právnej vedy či o výberových konaniach na súdoch.

 

Kategória:Rozhovory
Autor:Alexander Bröstl, ml.
24.10.2018

Ktosi už zaviedol pojem juristútka, pridávame ďalší: judrlant (JUDrlant).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
22.10.2018

V civilnom procesnom práve (a nielen v ňom) platí pravidlo okamžitej aplikability procesnoprávnych noriem. Tento princíp je premietnutý v ustanovení § 470 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), podľa ktorého „Ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti“. Z tohto pravidla existujú určité výnimky, pričom jednou z nich je textácia § 470 ods. 2 in fine CSP, ktorej interpretáciou sa budeme bližšie zaoberať vzhľadom na jej nejednotnú aplikáciu a významné procesné dopady.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
17.10.2018

Všetko nasvedčuje tomu, že nekonečnému príbehu rekodifikácie súkromného práva je koniec.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
15.10.2018

V prvej časti príspevku som poukázal na názory hovoriace v prospech, ako aj v neprospech možnosti účastníka správneho konania zaznamenať si priebeh ústneho pojednávania pred správnym orgánom zvukovým záznamovým zariadením.

Kategória:Správne právo
Autor:Ján Lengvarský
11.10.2018

Išiel by si ešte raz študovať právo?

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
08.10.2018

Ukázalo sa, že ani samotní právnici nevedia aký je rozdiel medzi JUDr. a PhD..

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
01.10.2018

Predstavte si nasledovnú situáciu: správny orgán vo vašej veci (napríklad vo veci prejednania priestupku) nariadi ústne pojednávanie, na ktoré vás ako účastníka konania predvolá. V určený termín sa dostavíte k správnemu orgánu. Priebeh pojednávania si chcete nahrať, preto vyberiete diktafón, vyložíte ho na stôl a zapnete ho. V tom vás iniciatívna pracovníčka správneho orgánu dôrazne upozorní, že z priebehu pojednávania nie je možné vyhotoviť zvukový záznam a že svoj diktafón môžete pekne vypnúť a odložiť ho odkiaľ ste ho vybrali. Ste v rozpakoch, neviete čo máte robiť. Má na to správny orgán právo? Skutočne je pravda, že z pojednávania pred správnym orgánom nie je možné vyhotoviť zvukový záznam?

Kategória:Správne právo
Autor:Ján Lengvarský
27.09.2018

Prominentný advokát zastupuje prominentných klientov, alebo obhajuje šľachetné záujmy.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
24.09.2018

Nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) došlo k viacerým koncepčným zmenám v právnej úprave dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku. Naďalej platí, že dovolaním možno napadnúť výlučne rozhodnutie odvolacieho súdu – reforma dovolania sa však dotkla toho, že pri vadách zmätočnosti došlo k limitácii rozhodnutí odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolania prípustné (došlo k zúženiu prípustného predmetu dovolania). Táto zmena priniesla aj odlišné pohľady na prípustnosť dovolaní proti rozhodnutiam o neodkladných opatreniach.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
19.09.2018

Dnešný textík by ste si nemali nechať ujsť, ak patríte aspoň do jednej z týchto kategórií:

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
17.09.2018

O notáromate, alebo teda o tom, že raz všetky právnické profesie v dnešnej podobe zaniknú, sme už písali TU.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
10.09.2018

Človek má neraz nutkanie zaoberať sa tým, ako niektoré veci, vrátane tých právnických, fungujú vo vyspelejších kútoch sveta.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
03.09.2018

Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) so sebou priniesol viacero zaujímavých noviniek, medzi inými tiež inštitút zabezpečovacieho opatrenia. Ako to u nových inštitútov býva, žiadne z nich sa nezaobídu bez aplikačných problémov, ktoré sa, najmä v začiatkoch platnosti novej úpravy, vyskytujú v nemalom množstve.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Ján Lengvarský
15.08.2018

Predstavte si, že ste hliadkujúci policajt, vidíte pofidérne sa pohybujúce auto, dáte signál, aby zastavilo, niečo sa deje na prednom sedadle. Pristúpite k vozidlu a...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
02.07.2018

V Zbierke zákonov bol v ostatnom týždni pod číslom 177/2018 publikovaný zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
25.06.2018
1 2 3 4 5 ... 16
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: