Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová
 • Adam Giertl
 • Juraj Schmidt

Základnou úlohou exekučného konania je zabezpečiť rozumné vyváženie práv oprávneného na jednej strane a povinného na strane druhej a priznať im čo najvyššiu právnu ochranu, avšak stále je potrebné pamätať na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky oprávneného a to na úkor povinného. Práve deformáciami exekučnej notárskej zápisnice v súdnej praxi dochádza k výraznému zvýhodňovaniu povinného na úkor oprávneného, čo je v rozpore s hlavným cieľom exekučného konania a spôsobuje exekučnú paralyzovateľnosť notárskych zápisníc ako exekučných titulov. K tejto nefunkčnosti exekučných notárskych zápisníc prispievajú všeobecné súdy konštatovaním o neprípustnosti exekúcie vedenej na podklade notárskej zápisnice, ktorá obsahuje ako právny záväzok zmluvu o pôžičke uzavretú v ten istý deň ako je spísaná notárska zápisnica. V tomto článku bude poukázané na to, že exekučné súdy svojou rozhodovacou činnosťou prekračujú prieskumnú právomoc a neprípustným spôsobom zasahujú do výsledku dohody veriteľa a dlžníka o exekvovateľnosti notárskej zápisnice. 

Kategória:Exekučné právo
Autor:Tomáš Čentík
13.12.2017

Dôkazom celospoločenského významu právneho predpisu je vždy to, že sa preňho uchytí všeobecne prijímaná skratka.

11.12.2017

Nie celkom rozumiem tomu, ako sa v časoch, kedy sa ľudia zvlčia nájdu jedinci, ktorí sa postavia na čelá besniacich svoriek.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
04.12.2017

Žijem s ňou dobrých desať – jedenásť rokov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
27.11.2017

So zakladaním obchodných spoločností je neodmysliteľne spojený inštitút obchodného registra, keďže obchodné spoločnosti vznikajú až dňom zápisu do tohto registra – následne sa do tohto registra zapisujú aj zmeny v obchodných spoločnostiach ako napr. zmeny sídla, spoločníkov, štatutárnych orgánov, rozšírenie predmetov podnikania a pod. V podnikateľskej sfére je takmer nemožné vyhnúť sa kontaktu s obchodným registrom, resp. registrovým súdom, či už pri vzniku spoločnosti alebo následne pri realizovaní zmien v spoločnosti, ukladaní rôznych dokumentov do zbierky listín (s výnimkou fyzických osôb-podnikateľov, ktoré sa povinne nezapisujú do obchodného registra). Z tohto dôvodu sme zosumarizovali niekoľko problematických oblastí v registrovom konaní, ktoré sme v ostatnom čase postrehli v praxi registrových súdov.

Kategória:Obchodné právo
Autor:Tomáš Čentík
22.11.2017

O tom, že žijeme dobu spotrebiteľskú, už zrejme netreba nikoho zvlášť presviedčať. Ochrana spotrebiteľa má podľa nášho názoru v modernom právnom poriadku svoje miesto a nespochybniteľný význam a to pokiaľ máme na mysli prevenciu a eliminovanie negatívnych zásahov do práv spotrebiteľa. Súčasný prístup mnohých súdov k ochrane spotrebiteľa však považujeme za prehnane pro-spotrebiteľský, t. j. mnohokrát za hranicou toho, čo právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa zamýšľala.  Akoby z úplnej tmy v oblasti ochrany spotrebiteľa sme sa za niekoľko rokov prehupli do opačného extrému, pričom jej ciele a zmysel sme minuli niekde na polceste. Namiesto užitočnej včely tu dnes miestami šarapatí otravná osa. 

Kategória:Spotrebiteľské právo
Autor:Juraj Schmidt
20.11.2017

Médiami nedávno prebleskla správa, že trestné stíhanie v kauze vražednej lampy bolo definitívne ukončené povestným „skutok sa nestal“.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
13.11.2017

Vyzerá to tak, že elektronizácii úradného styku zase raz na chvíľku vypadol prúd...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
06.11.2017

Piatková atmosféra na pracoviskách býva takáto:

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
23.10.2017

V priebehu septembra bol hlavným predmetom zahraničnopolitických debát separatizmus. V popredí boli dve územia, ktorých obyvateľstvo, resp. politickí predstavitelia prejavili ambície dosiahnuť štátnosť – menovite ide o Katalánsko a Kurdistan. V obidvoch prípadoch možno nájsť spoločné znaky ale aj znaky, ktoré tieto prípady zásadne odlišujú. Debata o (ne)legitímnosti separatistických snáh menovaných regiónov mala predovšetkým politický charakter. Ako na tieto situácie nazerať optikou práva sa pokúsim objasniť na nasledujúcich riadkoch.

Kategória:Európske a medzinárodné právo
Autor:Adam Giertl
18.10.2017

Parlament schválil v rámci tohtoročnej jesene jeden z najväčších legislatívnych počinov a to novelu Obchodného zákonníka a celého radu ďalších predpisov (Trestný zákon, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o bankách a ďalšie).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
16.10.2017

Prednedávnom sme publikovali krátku glosu na tému zviera z pohľadu civilného práva (pozri TU). Teraz sa na túto problematiku pozrieme aj optikou trestného práva.

Kategória:Trestné právo
Autor:Peter Šamko
13.10.2017

Ak ste si dnes ráno dali v rýchlosti jeden suchý rožok a vypili polovychladnutý čaj, vedzte, že ste neraňajkovali. 

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
09.10.2017

Nechcem sa venovať otázkam ako je  verejné obstarávanie, z ktorého vzišla „tá zmluva“, právna a etická zodpovednosť štátnych manažérov, ale aj advokátov, ani rôznym úvahám „ako to naozaj bolo.“

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
02.10.2017

V žiadnej kancelárii nesmie chýbať kancelárske zvieratko nenáročné na stravu, ktorou je trochu elektriny, veľa papiera (príležitostne s kúskom kovu) a z času na čas pár kvapiek oleja na premazanie čriev.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
25.09.2017

Tento článok vznikol ako reakcia na reportáž odvysielanú dňa 17. septembra 2017 televíznou stanicou TA3, ktorej predmetom bolo posvietenie si na nespravodlivé prideľovanie prípadov povinnej obhajoby zo strany sudcov. Viac o tejto téme sme písali aj v tomto článku.

Kategória:Trestné právo
Autor:Erik Surmánek
21.09.2017

Spravidla je uzatváraná raz za štyri roky, niekedy častejšie a niekedy vôbec. Z hľadiska počtu existujúcich kusov ide asi o najvzácnejší právny úkon v našom právnom prostredí: koaličná dohoda.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
18.09.2017

Tohtoročná tatranská turistická sezóna zaznamenala nebývalý prípad – stratených aj nájdených 300 000  eur v batôžku na čerpacej stanici.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
11.09.2017

Momentom pristúpenia všetkých majetkovou podstatou určených vlastníkov k zmluve o spoločenstve (ďalej len „zmluva“) v zákonnom rozsahu (rozdielne pri spoločnej nehnuteľnosti a pri spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach) môžeme pozemkové spoločenstvo považovať za založené. 

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
07.09.2017

V konaniach podľa Civilného sporového poriadku sme sa od nadobudnutia účinnosti procesného kódexu začíname pomerne často stretávať s výzvou súdu, aby strana konania vyčíslila trovy konania v súdom určenej lehote. Takýto procesný postup súdu podľa nášho názoru nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutie o výške trov konania je ponechané na súdneho úradníka, pričom toto rozhodnutie zahŕňa automaticky aj proces vyčíslenia trov konania zo strany súdneho úradníka bez povinnosti procesnej aktivity strany konania.

Kategória:Občianske právo procesné
Autor:Tomáš Čentík
17.08.2017
1 2 3 4 5 ... 14
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: