Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík

... si trénujte „zoči“, superprostriedok boja proti nepriateľovi.

19.02.2017

... si preyoutubujte svoje obľúbené hlášky z filmov. Na rozdiel od porady to prináša zábavu, poučenie, či nostalgiu.

13.02.2017

Nie je zriedkavé, že v činnosti obchodných spoločností často dochádza k momentom, kedy posúdenie vzniknutého stavu vyžaduje sémantickú prácu právnika. K téme zákazu finančnej asistencie v kapitálových spoločnostiach má autor tohto článku skromnú snahu vyvolať diskusiu hlavne z dôvodu, že v odbornej obci sa o tematike zákazu finančnej asistencie jednej z najvýznamnejších spoločností, a síce spoločnosti s ručením obmedzeným veľa nediskutuje, preferuje sa totiž spájanie tohto zákazu s druhou nám známou kapitálovou spoločnosťou - akciovou spoločnosťou. Dôvod je jasný: dopad nestálosti akciovej spoločnosti na finančný trh bude väčší ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným. Obchodný zákonník ako „alfa a omega“ pravidiel o obchodných spoločnostiach explicitne ukotvuje zákaz finančnej asistencie v  § 161e zákona č. 513/1991 Zb. pre akciové spoločnosti.

 

09.02.2017

Začiatkom roka 2017 zarezonovala v tuzemských médiách informácia o uzatvorení manželstva dvoch známych osobností slovenského šoubiznisu. Svoje „áno“ si povedali strany jedného trestného konania, a to ženích ako toho času poškodený a nevesta ako osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie. Pre úplnosť dodávame, že v čase pred uzatvorením manželstva bolo vo veci neprávoplatne rozhodnuté tak, že obžalovaná bola uznaná vinnou a bol jej uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Poškodený v súvislosti s takýmto rozhodnutím senátu okresného súdu verejne vyjadril svoj nesúhlas a s tým spojené rozčarovanie. Následne bola v čase po uzatvorení manželstva medializovaná informácia o tom, že poškodený učinil späťvzatie súhlasu s trestným stíhaním svojej manželky.

08.02.2017

... si prečítajte právnický horoskop na tento týždeň.

06.02.2017

Mnohorakosti prejavov jednotlivých stránok a zložiek osobnosti fyzickej osoby zodpovedá aj široké spektrum možných zásahov do jednotlivých stránok a zložiek osobnosti. Právo na ochranu zdravia ako také nepochybne patrí medzi osobnostné atribúty každého človeka a je pre každú fyzickú osobu jedným z najvýznamnejších stránok a zložiek ochrany jej osobnosti (čo je výslovne uvedené aj v zákonnom výpočte v § 11 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte len „OZ“), pretože má bezprostredný dopad na kvalitu jej života.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
01.02.2017

... vytlačte každú správu, ktorú ste chceli poslať mailom - kašlite na stromy a zachraňujte radšej klasické poštové služby!

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
30.01.2017

Na našom území má hodnosť kapitána dlhoročnú tradíciu. Je možné sa s ňou stretnúť nielen v rámci ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ale tiež pri pohľade do našej histórie (napr. zbojnícky kapitán Jánošík), či vo filmovom stvárnení niektorých hrdinov Slovenského národného povstania (napr. kapitán Dabač). O tom, že národ slovenský je národom kapitánov svedčí aj mimoriadne vymenovanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky do hodnosti kapitán v zálohe. Stalo sa tak na základe rozkazu Ministra obrany Slovenskej republiky č. OÚ-115-4/2016 zo dňa 21.09.2016, ktorý sa v ostatných dňoch stal alfou a omegou politického a mediálneho života. 

Autor:Erik Surmánek
25.01.2017

... si prelistujte príslovia a porekadlá, dozviete sa oveľa viac ako z nudných povíkendových rečí kolegov a šéfa.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
23.01.2017

Od apríla 2016 rezonuje v našej spoločnosti fenomén hliadok v niektorých rizikových vlakoch, ktoré organizuje konkrétny opozičný politický subjekt. Reakcie štátneho prepravcu (TU) a vládnej väčšiny na seba nenechali dlho čakať, čoho výsledkom boli dve zásadné skutočnosti, a to (I.) uskutočnenie zmien v Prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej len „Prepravný poriadok“) s účinnosťou od 15.06.2016 a (II.) novelizácia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o dráhach“) s účinnosťou od 01.01.2017. Oboje uskutočnené zmeny si kládli za cieľ zastaviť hliadkovú činnosť vo vlakoch. Nebudeme sa snažiť hodnotiť úspešnosť týchto krokov, avšak poukážeme na nezákonnosť spôsobu, akým mal byť zrealizovaný prvý uvedený zámer – zákaz propagácie politických subjektov vo vlakoch.

Kategória:Správne právo
Autor:Erik Surmánek
19.01.2017

Sudcovia vedia svoje aj o sexuálnych praktikách. A dokážu v rámci súdenia a posúdenia konkrétneho prípadu poskytnúť aj nejednu cennú radu do života. Potvrdiť to môže napríklad rozhodnutie Obvodného súdu (Amtsgericht) Mönchengladbach v Spolkovej republike Nemecko z 25. apríla 1991. 

Kategória:Profesorským perom
Autor:Alexander Bröstl
17.01.2017

...vezmite do rúk lopatu a zbavte snehu prístup na pracovisko, chodník či parkovacie miesto. 

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
16.01.2017

Dňa 1. januára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorým sa v rámci článku II uskutočnila novelizácia viacerých ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len „Trestný zákon“). Predmetom nášho záujmu bude bod 9 novelizácie, ktorý výraznou mierou pozmenil doterajšie znenie § 130 ods. 8 Trestného zákona, špecifikujúce extrémistický materiál.

Kategória:Trestné právo
Autor:Erik Surmánek
11.01.2017

... alebo aj v rámci nej, si dobre zanalyzujte ako vhupnete do novoročných pracovných aktivít, obzvlášť ak sa vám chce ísť do práce asi tak ako slušnému človeku do slovenskej politiky.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
09.01.2017

Nes­láv­ny sym­bol Fran­cúz­skej re­vo­lú­cie, gi­lo­tí­na (me­cha­nic­ký nás­troj na pop­ra­vu sťa­tím hla­vy), je epo­ny­mom priez­vis­ka Guillo­tin, fran­cúz­ske­ho le­ká­ra, učen­ca a re­vo­lu­cio­ná­ra – zá­ko­no­dar­cu.

15.12.2016

Aktuálna judikatúra práva EÚ zavádza pre spotrebiteľov možnosť domáhať sa pred súdom nového nároku, a to náhrady za „stratenú radosť z dovolenky“. Slovenská právna úprava podobný nárok nepozná a ani neupravuje. V tejto súvislosti vzniká otázka, či takéto odškodnenie (strata radosti zo zmarenej dovolenky) vylučuje z dôvodu potenciálnych duplicít konzumáciu nároku na nemajetkovú ujmu v peniazoch podľa § 13 ods. 2 a 3 OZ.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Jakub Štefanko
13.12.2016

... si uvarte skutočné slovenské bio raňajky: praženica z domácich vajec, na domácej bravčovej masti a s domácou zeleninou.

12.12.2016

... zostavte firemný dress code, túto milú symbiózu práva a módy.

05.12.2016

Tento príspevok si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na spôsob, akým sa v podmienkach súdov Slovenskej republiky rozhoduje o ustanovení obhajcu v trestnom konaní v prípade povinnej obhajoby. Pod povinnú obhajobu zaraďujeme prípady upravené v §§ 37 a 38 Trestného poriadku, v praxi sa najčastejšie jedná o väzbu, výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, konanie proti mladistvému, konanie proti ušlému. V širšom slova zmysle je možné pod povinnú obhajobu subsumovať aj zastúpenie vyžiadanej osoby v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v platnom znení a aj inštitút náhradného obhajcu, na ktorého sa ustanovenia o ustanovenom obhajcovi a o prevzatí obhajoby v zmysle § 42 ods. 3 vzťahujú primerane.

Kategória:Trestné právo
Autor:Erik Surmánek
30.11.2016

... si prehĺbte počítačové zručnosti, má to preventívny účinok na vlastné zdravie.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
28.11.2016
1 2 3 4 5 ... 11
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: