Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth
 • Katarína Moľová
 • Adam Giertl
 • Juraj Schmidt

Predstavte si, že ste hliadkujúci policajt, vidíte pofidérne sa pohybujúce auto, dáte signál, aby zastavilo, niečo sa deje na prednom sedadle. Pristúpite k vozidlu a...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
02.07.2018

V Zbierke zákonov bol v ostatnom týždni pod číslom 177/2018 publikovaný zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
25.06.2018

Že vraj patriím ku generácii mileniálov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
18.06.2018

Už na koncipientských seminároch nás varovali, že obľúbenosť právnikov v spoločnosti nie je práve najvyššia.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
11.06.2018

S kategóriou blízkych osôb sa možno stretnúť na viacerých miestach právneho poriadku, pričom s existenciou blízkej osoby spája právo významné právne dôsledky. Napríklad pri prevode spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu sa neuplatňuje predkupné právo (§ 140 OZ), pri odporovateľnosti právnych úkonov medzi blízkymi osobami sa uplatňuje vyvrátiteľná právna domnienka ukracujúceho úmyslu (§ 42a OZ), pri prevode poľnohospodárskeho pozemku na blízku osobu sa neuplatňuje postup podľa zákona č. 140/2014 Z .z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Tomáš Čentík
30.05.2018

Ak by bol do prieskumu dôveryhodnosti na Slovensku zaradený Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s vysokou pravdepodobnosťou by obstál lepšie ako parlament, polícia či justícia.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
28.05.2018

Po svete pobehuje viacero osôb s právnickým vzdelaním, ktoré sa popri právnickej práci stihli zviditeľniť v inej oblasti, prípadne ktoré popri dosahovaní úspechov v neprávníckych disciplínach dokázali vyštudovať právnickú fakultu...

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
21.05.2018

Vráťme sa do prvého ročníka právnickej fakulty.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
14.05.2018

V právnom poriadku sa vyskytujú nenápadné paragrafy, ktoré môžu mať zásadné právne dopady,  a ktoré sú buď „zašité“ a preto ich dlhodobo prehliadame (nachádzajú sa na mieste, kde by sme to z hľadiska systematiky zákona nečakali) alebo ich po zbežnom (povrchnom) prečítaní vyhodnotíme ako na prvý pohľad nepodstatné alebo im jednoducho neprikladáme veľkú váhu (o podobných prípadoch sme písali v článku Niekoľko tipov z advokátskej praxe).

Kategória:Obchodné právo
Autor:Tomáš Čentík
09.04.2018

Internetové diskusie sa stali bežnou súčasťou modernej doby. Na webe sa diskutuje spravidla o hocičom a hocikom. Napriek rôznym etickým kódexom, resp. kódexom správania v internetových diskusiách, ktorými prevádzkovatelia portálov určujú pravidlá diskusie dochádza zo strany diskutujúcich prispievateľov k zásahom do práv tretích osôb najmä do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb a práva na ochranu dobrej povesti právnických osôb. Často sa tak deje pod rúškom anonymity, čo spôsobuje poškodenej tretej strane problém s identifikáciou prispievateľa a následným domáhaním sa ochrany svojho práva či už mimosúdnou alebo súdnou cestou. V tomto článku si preto načrtneme možnosti obrany tretej strany pri zásahoch do jej práv.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Tomáš Čentík
12.03.2018

Dnes trocha osvety.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
26.02.2018

Naša vlasť začiatkom roka oslávila 25 rokov.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
19.02.2018

Mám v živej pamäti, ako nám nemenovaný pedagóg na vysokej školy vysvetľoval, že súd by musel prijať žalobu napísanú na toaletnom papieri.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
12.02.2018

Politickou scénou opäť prebleskol prípad neprimerane vysokých odmien za právne služby platených štátnou organizáciou externým firmám.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
29.01.2018

Zažil som už adrenalinové stories ako faxovanie podania niečo po 23. tej hodine posledného dňa odvolacej lehoty, či zbesilú jazdu na poslednú otvorenú poštu v meste tesne pred záverečnou.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
22.01.2018

Obhospodarovanie rozdrobeného vlastníctva pozemkov prostredníctvom spoločenstva ako právnickej osoby prináša so sebou komplex zložitých právnych vzťahov. Súčasný zákon o pozemkových spoločenstvách svojou interpretačnou zložitosťou prispieva k rôznym výkladom úpravy predkupného práva, a následne nesprávnej aplikačnej praxe, nielen členmi pozemkových spoločenstiev, ale aj orgánmi štátnej správy.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Katarína Moľová
17.01.2018

Koľkokrát ste pri neočakávanom stretnutí použili vetičku „svet je malý“?

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
15.01.2018

Jednou z obligatórnych podmienok konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) je zastúpenie advokátom, čo možno považovať za rozumnú podmienku vzhľadom na špecifikum a zložitosť ústavnoprávnej problematiky. Táto požiadavka je však rozumná len do tej miery, ak je sťažovateľom osoba, ktorá nie je advokátom. Do pozície sťažovateľa sa totiž môže dostať aj advokát, pri ktorom trvanie na tejto podmienke nie je v žiadnom smere opodstatnené. V tomto článku si povieme prečo.

Kategória:Ústavné právo
Autor:Tomáš Čentík
10.01.2018

Čo postretne slovenského právnika v roku 2018?

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
08.01.2018

Základnou úlohou exekučného konania je zabezpečiť rozumné vyváženie práv oprávneného na jednej strane a povinného na strane druhej a priznať im čo najvyššiu právnu ochranu, avšak stále je potrebné pamätať na účel exekučného konania, ktorým je vymoženie pohľadávky oprávneného a to na úkor povinného. Práve deformáciami exekučnej notárskej zápisnice v súdnej praxi dochádza k výraznému zvýhodňovaniu povinného na úkor oprávneného, čo je v rozpore s hlavným cieľom exekučného konania a spôsobuje exekučnú paralyzovateľnosť notárskych zápisníc ako exekučných titulov. K tejto nefunkčnosti exekučných notárskych zápisníc prispievajú všeobecné súdy konštatovaním o neprípustnosti exekúcie vedenej na podklade notárskej zápisnice, ktorá obsahuje ako právny záväzok zmluvu o pôžičke uzavretú v ten istý deň ako je spísaná notárska zápisnica. V tomto článku bude poukázané na to, že exekučné súdy svojou rozhodovacou činnosťou prekračujú prieskumnú právomoc a neprípustným spôsobom zasahujú do výsledku dohody veriteľa a dlžníka o exekvovateľnosti notárskej zápisnice. 

Kategória:Exekučné právo
Autor:Tomáš Čentík
13.12.2017
1 2 3 4 5 ... 15
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: