Blog

Blog predstavuje platformu pre publikovanie autorských článkov z rôznych oblastí práva. Jej úloha je dvojaká - na jednej strane prispieť k zvýšeniu právneho povedomia o jednotlivých právnych inštitútoch v širšej verejnosti a to zrozumiteľným priblížením vybraných právnych otázok. Inokedy zase vytvoriť priestor pre fundovanú právnickú diskusiu o jednotlivých aplikačno-interpretačných problémoch právnej úpravy a zaujať k nim argumentačne podopreté stanoviská vrátane úvah v rovine de lege ferenda. Z hľadiska prehľadnosti je blog členený  podľa odvetví právneho poriadku (napr. občianske právo, trestné právo a pod.), obsahuje aj tématické rubriky ako napríklad "Profesorským perom", "Paškviliár", "Na notársku nôtu" a iné.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Právnické balamuty
 • Profesorským perom
 • Na notársku nôtu
 • Rozhovory
 • Paškviliár
 • Exekučné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Z advokátskej praxe
 • Zo života študentov práva
 • Európske a medzinárodné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Rodinné právo
 • Namiesto pondelkovej porady
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl
 • Juraj Göbl
 • Ján Dankovčík
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Ján Dankovčík, Alexandra Rajničová Knapíková
 • Zuzana Kovaľová
 • Peter Šamko
 • Erik Surmánek
 • Martin Husovec, Dominika Bezáková
 • Laura Rózenfeldová
 • Soňa Jacková
 • Juraj Martaus
 • Juraj Ferenčík
 • Jakub Štefanko
 • Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
 • Dávid Horváth

... si dajte cumlík, plienky, perinku a poproste niektorého z kolegov, nech vás uloží do kočíka. Späť do detstva!

24.04.2017

... a vlastne, na poradu pekne choďte a nezabudnite dať najavo, že ste dnes najdrahšie oblečený, najlepšie pripravený a máte za sebou najlepšiu možnú veľkonočnú dovolenku. Že to poteší?

18.04.2017

... vykonávajte fyzickú aktivitu - pôstne dni končia, čo znamená hrozbu návratu namáhavo stratených kíl.

10.04.2017

Pre mnohých z nás sú psíky každodennou súčasťou nášho života. Ako verní spoločníci vnášajú do našich životov lásku, radosť a bezhraničnú oddanosť. Avšak nie všetci najlepší štvornohí priatelia človeka majú to šťastie, aby mali svojho vlastného pána a strechu nad hlavou, preto im ako náhradný domov musí poslúžiť útulok. Tí z nás, ktorí si túto skutočnosť uvedomujú, môžu jednotlivým útulkom pomôcť hneď viacerými spôsobmi. Najlepšou formou pomoci je zaiste adopcia psíka, avšak asi najčastejšie pomáhame cestou daňovej asignácie (takzvané „2 % z dane“), či dobrovoľníckou činnosťou alebo sponzoringom. Ako však útulkom a ich štvornohým nájomníkom pomáha daňovo-právna legislatíva?

Kategória:Daňové právo
Autor:Erik Surmánek
06.04.2017

...si dajte ovsené vločky, učešte hrivu, povoľte uzdu, či cválajte k ďalšej pracovnej úlohe -  ak ste urobili aspoň dve z týchto činností, skontrolujte si, či nie ste bielym koňom (v lepšom prípade, či nedriete ako kôň).

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
03.04.2017

... ehm, sa venujte tvorbe svojho vlastného nascitura, ale pozor, je to v hrubom rozpore so Zákonníkom práce.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
27.03.2017

O advokátskych koncipientoch sa v poslednom období písalo pomerne často, najmä v súvislosti so snahou o znovuzavedenie trojročnej koncipientskej praxe (pre viac informácií pozri TU). Predmetom nášho záujmu však nebude rovina úvah de lege ferenda, ale poukaz na aktuálne možnosti a mieru právnej istoty 2071 advokátskych koncipientov (počet advokátskych koncipientov zapísaných v zozname advokátskych koncipientov SAK ku dňu písania tohto článku,dostupné TU) zapísaných do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného Slovenskou advokátskou komorou (ďalej ako „SAK“).

Kategória:Všeobecné právne inštitúty
Autor:Erik Surmánek
22.03.2017

Namiesto pondelkovej porady... (prehľad 13. -19. marca 2017)

... si študujte zlepšenie techniky prípravy rezňa napríklad prostredníctvom tohto videa s nádherným názvom: „How to make schnitzel“.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
20.03.2017

... si precvičte zostručňovanie písomného prejavu, napríklad tak, že si svoje aktuálne písomné podania prebehnete ešte dvakrát a posnažíte sa vyhodiť každé nadbytočné slovo.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
13.03.2017

V každodennom živote sa je možné stretnúť s mnohými výrazmi a pomenovaniami, ktoré sa v spoločnosti bežne, avšak nie vždy aj správne, používajú. Právnický žargón nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Tento príspevok poukáže len na niektoré príklady, s ktorými sa je možné v praxi stretnúť a to s poukazom na osoby a situácie, pri ktorých k ľudovo povedané „breptom“ často dochádza.

Kategória:Právnické balamuty
Autor:Erik Surmánek
09.03.2017

V súdnej praxi (konkrétne na súdoch prvej inštancie) sa začali objavovať názory, podľa ktorých sa ako podmienka pre naplnenie zodpovednosti za zásah do dobrej povesti právnickej osoby vyžaduje preukázanie vzniku negatívnych následkov zásahu najmä pri priznávaní finančného zadosťučinenia - väčšinou tento názor nie je výslovne pomenovaný, avšak z postupu súdu (najmä zameranie dokazovania na preukazovanie vzniku reálnych negatívnych následkov zásahu) a jeho rozhodnutia vyplýva. Tento názor nepovažujeme za správny, pretože je v rozpore s účelom a zmyslom právnej úpravy z dôvodov a vysvetlením uvedeným v tomto článku.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Tomáš Čentík
07.03.2017

Ten­to prís­pe­vok sa ve­nu­je špe­ci­fic­kým prí­pa­dom ve­de­nia tres­tné­ho stí­ha­nia pro­ti zá­lož­ným ve­ri­te­ľom za spá­chanie tres­tné­ho či­nu ma­re­nia exekuč­né­ho ko­na­nia pod­ľa § 234a ods. 1 písm. b) Tr. zák.

Kategória:Trestné právo
Autor:Peter Šamko
01.03.2017

... si trénujte „zoči“, superprostriedok boja proti nepriateľovi.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
19.02.2017

... si preyoutubujte svoje obľúbené hlášky z filmov. Na rozdiel od porady to prináša zábavu, poučenie, či nostalgiu.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
13.02.2017

Nie je zriedkavé, že v činnosti obchodných spoločností často dochádza k momentom, kedy posúdenie vzniknutého stavu vyžaduje sémantickú prácu právnika. K téme zákazu finančnej asistencie v kapitálových spoločnostiach má autor tohto článku skromnú snahu vyvolať diskusiu hlavne z dôvodu, že v odbornej obci sa o tematike zákazu finančnej asistencie jednej z najvýznamnejších spoločností, a síce spoločnosti s ručením obmedzeným veľa nediskutuje, preferuje sa totiž spájanie tohto zákazu s druhou nám známou kapitálovou spoločnosťou - akciovou spoločnosťou. Dôvod je jasný: dopad nestálosti akciovej spoločnosti na finančný trh bude väčší ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným. Obchodný zákonník ako „alfa a omega“ pravidiel o obchodných spoločnostiach explicitne ukotvuje zákaz finančnej asistencie v  § 161e zákona č. 513/1991 Zb. pre akciové spoločnosti.

 

Kategória:Obchodné právo
Autor:Dávid Horváth
09.02.2017

Začiatkom roka 2017 zarezonovala v tuzemských médiách informácia o uzatvorení manželstva dvoch známych osobností slovenského šoubiznisu. Svoje „áno“ si povedali strany jedného trestného konania, a to ženích ako toho času poškodený a nevesta ako osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie. Pre úplnosť dodávame, že v čase pred uzatvorením manželstva bolo vo veci neprávoplatne rozhodnuté tak, že obžalovaná bola uznaná vinnou a bol jej uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Poškodený v súvislosti s takýmto rozhodnutím senátu okresného súdu verejne vyjadril svoj nesúhlas a s tým spojené rozčarovanie. Následne bola v čase po uzatvorení manželstva medializovaná informácia o tom, že poškodený učinil späťvzatie súhlasu s trestným stíhaním svojej manželky.

Kategória:Trestné právo
Autor:Erik Surmánek
08.02.2017

... si prečítajte právnický horoskop na tento týždeň.

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
06.02.2017

Mnohorakosti prejavov jednotlivých stránok a zložiek osobnosti fyzickej osoby zodpovedá aj široké spektrum možných zásahov do jednotlivých stránok a zložiek osobnosti. Právo na ochranu zdravia ako také nepochybne patrí medzi osobnostné atribúty každého človeka a je pre každú fyzickú osobu jedným z najvýznamnejších stránok a zložiek ochrany jej osobnosti (čo je výslovne uvedené aj v zákonnom výpočte v § 11 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte len „OZ“), pretože má bezprostredný dopad na kvalitu jej života.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Jakub Štefanko, Tomáš Čentík
01.02.2017

... vytlačte každú správu, ktorú ste chceli poslať mailom - kašlite na stromy a zachraňujte radšej klasické poštové služby!

Kategória:Namiesto pondelkovej porady
Autor:Alexander Bröstl, ml.
30.01.2017

Na našom území má hodnosť kapitána dlhoročnú tradíciu. Je možné sa s ňou stretnúť nielen v rámci ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ale tiež pri pohľade do našej histórie (napr. zbojnícky kapitán Jánošík), či vo filmovom stvárnení niektorých hrdinov Slovenského národného povstania (napr. kapitán Dabač). O tom, že národ slovenský je národom kapitánov svedčí aj mimoriadne vymenovanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky do hodnosti kapitán v zálohe. Stalo sa tak na základe rozkazu Ministra obrany Slovenskej republiky č. OÚ-115-4/2016 zo dňa 21.09.2016, ktorý sa v ostatných dňoch stal alfou a omegou politického a mediálneho života. 

Autor:Erik Surmánek
25.01.2017
1 2 3 4 5 ... 12
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: