Legislatíva

V sekcii "Legislatíva" sú publikované aktuálne novinky a zaujímavosti týkajúce sa plánovaných ako aj čerstvo prijatých legislatívnych zmien. V rámci tejto rubriky je dostupný základný popis a pohľad autorov na jednotlivé legislatívne zmeny. 

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Konkurzné právo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Právo duševného vlastníctva
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • Alexander Bröstl, ml., Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml., Matúš Králik
 • Peter Šamko
 • Ján Lengvarský

Vláda Slovenskej republiky 15. marca 2020 vyhlásila s účinnosťou od 16. marca 2020 6.00 hod. núdzový stav.

16.03.2020

V tesnej blízkosti pred parlamentnými voľbami bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, predmetom ktorého je zavedenie 13. dôchodku. Z tohto dôvodu mu prischol prívlastok predvolebný zákon o trinástych dôchodkoch. Predovšetkým z radov opozície bol označovaný „vulgárnejším“ spôsobom, ktorá ho označila ako akt volebnej korupcie.

Kategória:Správne právo
Autor:Tomáš Čentík
14.03.2020

Začiatkom roka 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 320/2019 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“ a/alebo „zákon“).

Kategória:Pracovné právo
Autor:Ján Lengvarský
12.02.2020

Ak ktokoľvek označuje legislatívnu zmenu, ktorú si priblížime na nasledovných riadkoch za „očistu justície“  povahu plánovaných zmien mierne preháňa.

Kategória:Správne právo
Autor:Alexander Bröstl, ml.
05.12.2019

Dňa 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

28.11.2019

Pravidelnou súčasťou nájomných zmlúv, predmetom ktorých je nájom poľnohospodárskych pozemkov je ustanovenie typu  „Zmluvné strany sa dohodli, že daň z prenajatých  pozemkov bude uhrádzať nájomca.“ 

Kategória:Daňové právo
Autor:Alexander Bröstl, ml.
21.11.2019

V priebehu leta Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo informáciu, že na jeho webovej  stránke možno vyhľadať údaje o výške nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v členení podľa jednotlivých katastrov.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
03.10.2019

Od soboty (15. jún 2019) bude účinnou novela vyhlášky  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

12.06.2019

Od 1. februára 2019 je účinnou ďalšia novela zákona  č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoNPP“). V Zbierke zákonov ju možno nájsť pod číslom 2/2019 Z. z. (zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), prijatá bola Národnou radou SR  6. decembra 2018.

07.03.2019

V legislatívnom procese sa objavil návrh zákona, ktorým sa má novelizovať Trestný zákon a Trestný poriadok s účinnosťou od 1. júla 2019.

Kategória:Trestné právo
Autor:Peter Šamko
17.02.2019

V parlamente sa aktuálne prerokúva novela tlačového zákona (zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)); v médiách už vyvolala búrlivú odozvu. O čo ide?

07.02.2019

V závere prvého príspevku k novele katastrálneho zákona (Zmena návrhu na začatie katastrálneho konania, pojmové a organizačné zmeny) sme sa venovali návrhu na začatie katastrálneho konania, ktorý sa bude používať vo všetkých prípadoch zápisov do katastra nehnuteľností.

Kategória:Správne právo
Autor:Alexander Bröstl, ml.
13.09.2018

Od 1. októbra bude účinnou novela katastrálneho zákona (zákon č. 212/2018 Z. z. z 19. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Kategória:Správne právo
Autor:Alexander Bröstl, ml.
06.09.2018

Od 1. mája 2018 je účinnou novela zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov“), presnejšie povedané jej najpodstatnejšia časť, keďže jeden bod novely a to vypustenie niekdajšieho § 13 odsek 10 zákona (týkal sa obmedzenia prednostného práva na uzavretie zmlúv so Slovenským pozemkovým fondom), nadobudol účinnosť už 1. januára 2018.

Kategória:Občianske právo hmotné
Autor:Alexander Bröstl, ml.
14.06.2018

Novela Obchodného zákonníka, medzičasom už podpísaná prezidentom a publikovaná v Zbierke zákonov, novým spôsobom  upravila aj pravidlá súvisiace s postavením a zodpovednosťou štatutárnych orgánov.

08.11.2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 18. októbra 2017 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

02.11.2017

V tieni mediálne viac prezentovaných zmien zavádzaných nedávno schválenou novelou Obchodného zákonníka ostala jedna veľmi zásadná inovácia: zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby.

24.10.2017

Parlament 12. októbra 2017 schválil novelu Obchodného zákonníka – môže ju síce ešte vetovať prezident (čo je skôr menej pravdepodobné), ak sa tak nestane, nadobudne účinnosť 1. januára 2018 s výnimkou niektorých častí, ktoré sa stanú účinnými dňom vyhlásenia alebo potom až 1. septembra 2018.

19.10.2017

Podľa predbežnej informácie vydanej podľa § 9 zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov sa pripravuje novela Správneho poriadku a ďalších predpisov, ktorej cieľom je odbúrať administratívnu záťaž a zbytočnú byrokraciu v zmysle princípu „jedenkrát a dosť“.  

10.10.2017

Do medzirezortného pripomienkovania sme predložili novelu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom. 

18.09.2017
1 2 3 4
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: