Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Kategória:
vyberte
  • Občianske právo procesné
  • Obchodné právo
Autor:
vyberte
  • Alexander Bröstl, ml.
  • redakcia

Vláda schválila novelu Obchodného zákonníka predloženú podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti L. Žitňanskou. Úprava rieši nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“. Po už presadených zmenách, ktoré bránia špekulatívnym reštrukturalizáciám a po spustení lacnejšieho a rýchlejšieho elektronického upomínacieho konania je aj táto novela ďalším významným krokom k zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Prináša opatrenia v prospech všetkých poctivých podnikateľov.

18.08.2017

Dňa 30.6.2017 sprístupnil rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do testovacej prevádzky novú webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS, ktorá poskytuje plnohodnotné informácie z rezortu geodézie, kartografie a katastra SR „pod jednou strechou“.

04.07.2017

Každá firma, ktorá od 1. februára 2017 chce obchodovať  so štátom v objeme vyššom ako 100.000€ alebo v úhrne 250.000€ v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu.

21.06.2017

​Ak má podnikateľ zapísané nesprávne údaje v Obchodnom registri, môže sa stať, že sa nedostane do elektronickej schránky svojej firmy. Od 1. júla 2017 budú orgány štátnej a verejnej správy (teda aj súdy, exekútori, notári) doručovať dokumenty právnickým osobám výlučne do elektronických schránok. Preto je dôležité, aby si podnikatelia údaje zapísané v Obchodnom registri skontrolovali.

08.06.2017

Súdna rada Slovenskej republiky je kľúčový orgán slovenského súdnictva.

23.05.2017

​Poslanci parlamentu odobrili zmeny vo výbere sudcov, v ich hodnotení aj v disciplinárnych konaniach. Balík opatrení predstavila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Úprava má okrem iného za cieľ prispieť k napĺňaniu práva na spravodlivý súdny proces garantovaný Ústavou SR aj Listinou základných ľudských práv a slobôd. Zmeny by sa do praxe mohli dostať už od 1. júla 2017.

11.05.2017

Doba sa zrýchľuje. Trh sa plní. Spoločnosti potrebujú presné a spoľahlivé informácie, od ktorých je závislá ich činnosť.

03.05.2017

Vyhlasovateľom tretieho ročníka súťaže BLOGER ROKA® 2017 je agentúra Content agency v spolupráci s partnermi súťaže.

25.04.2017
​Špekulantom, ktorí sa zbavovali zadlžených firiem bez vyrovnania záväzkov, môže čoskoro odzvoniť. Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predstavila novelu Obchodného zákonníka. Navrhovaná právna úprava zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“, zameriava sa na nepoctivé fúzie obchodných spoločností a kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem. Novela je ďalším významným krokom k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Prináša opatrenia v prospech všetkých poctivých podnikateľov.
07.04.2017
​Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pokračuje v plnení Programového vyhlásenia vlády. Po sérii už presadených zásadných opatrení najnovšie na rokovanie kabinetu predkladá novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Návrh rieši tri základné okruhy – výberové konania na sudcu, ich hodnotenie a disciplinárnu zodpovednosť sudcov. Zmenami chceme prispieť aj k napĺňaniu práva na spravodlivý súdny proces garantovaný Ústavou SR aj Listinou základných ľudských práv a slobôd.
02.03.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správa v znení neskorších predpisov v znení zákona 287/2012 Z. z. (ďalej len zákon) a v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020 vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v zmysle § 2 zákona:

02.02.2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej tiež „Úrad“) predložil 20.12.2016 do riadneho medzirezortného pripomienkového konania materiál s názvom Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Ide o prvú aktualizáciu rovnomenného materiálu, ktorý na základe splnomocňovacieho ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vypracoval Úrad v roku 2014 a následne ho schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 287/2014 zo dňa 11.06.2014. 

24.01.2017

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dva rozsudky, prvým rozhodol spoločne o prípadoch Riedel a Stínová proti Slovenskej republike, Horáková a ďalší proti Slovenskej republike, Sochor proti Slovenskej republike a Kordoš a ďalší proti Slovenskej republike a druhým rozhodol v prípade Mečiar a ďalší proti Slovenskej republike. Všetky prípady sa týkajú systému regulovaného nájomného.

12.01.2017

V dôsledku pirátstva a falšovania prichádza EÚ každý rok o 83 miliárd EUR a 790 tisíc pracovných miest. Pre prítomnosť falzifikátov na trhu príde deväť odvetví o 7,4 % objemu predaja. Medzi dotknuté odvetvia patria odevy, hračky, športové potreby, šperky, kabelky a hudba. Príjmy, ktoré vláda stratí v dôsledku falšovania a pirátstva, sa odhadujú na 14,3 miliardy EUR.

08.12.2016

V NR SR boli 29. novembra 2016 schválené novely Exekučného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

30.11.2016
Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) vyhlásila 15. novembra 2016 rozsudok v prípade Dubská a Krejzová proti Českej republike, v ktorom na základe žiadosti Českej republiky intervenovala ako tretia strana v konaní aj Slovenská republika. V uvedenom prípade Veľká komora Súdu v zložení 17 sudcov rozhodovala opätovne o prípade na žiadosť sťažovateliek, ktoré boli v konaní pred komorou neúspešné. Sťažovateľky tvrdili, že tým, že im v dôsledku českej právnej úpravy a uplatňovanej praxe nebolo umožnené porodiť v domácom prostredí za prítomnosti pôrodnej asistentky, bolo porušené ich právo na súkromný život, garantované článkom 8 Dohovoru.
 
23.11.2016

Portál judikaty.info prináša BULLETIN JUDIKATÚRY č. 11/2016, v ktorom nájdete vybrané rozsudky z občianskeho, správneho, trestného, ústavného práva a práva sociálneho zabezpečenia s vymedzením MERITA, PRÁVNEJ VETY a KĽÚČOVÝCH SLOV.

03.11.2016

Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, súd vám od 1. novembra doručí písomnosti iba do nej. Je preto potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne. Ak si neotvoríte svoju elektronickú schránku, môžete zmeškať dôležitú lehotu pre uplatnenie vášho práva, napr. odvolať sa voči rozsudku.

02.11.2016

​Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská presadila na októbrovej parlamentnej schôdzi veľký balík zmien zlepšujúcich prístup k spravodlivosti. S veľkou podporou koaličných aj opozičných poslancov bol schválený tzv. protischránkový zákon, vďaka ktorému bude verejné, kto skutočne profituje z biznisu so štátom. Poslanci odobrili aj zmeny v trestných kódexoch, ktoré umožnia účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov. Zelenú v parlamente dostal aj zákon o upomínacom konaní, ktorého cieľom je lepšia a rýchlejšia vymožiteľnosť pohľadávok.

26.10.2016

Vláda dnes schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote predložené podpredsedníčkou vlády a ministerskou spravodlivosti L. Žitňanskou. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie. Zároveň odbremeňujeme súdy od exekučnej agendy, čo prispeje k lepšiemu prístupu k spravodlivosti vôbec. Zmenami v konkurznom zákone dávame dostupnejšiu možnosť oddlženia tým,  ktorí sa z vlastnej viny alebo z iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať. Nemajetným s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Významne zvyšujeme aj ochranu pred úplnou stratou bývania dlžníkov.

26.09.2016
1 2 3 4 5
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: