Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Kategória:
vyberte
  • Občianske právo procesné
  • Obchodné právo
Autor:
vyberte
  • Alexander Bröstl, ml.
  • redakcia

Každá firma, ktorá od 1. februára 2017 chce obchodovať  so štátom v objeme vyššom ako 100.000€ alebo v úhrne 250.000€ v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu.

21.06.2017

​Ak má podnikateľ zapísané nesprávne údaje v Obchodnom registri, môže sa stať, že sa nedostane do elektronickej schránky svojej firmy. Od 1. júla 2017 budú orgány štátnej a verejnej správy (teda aj súdy, exekútori, notári) doručovať dokumenty právnickým osobám výlučne do elektronických schránok. Preto je dôležité, aby si podnikatelia údaje zapísané v Obchodnom registri skontrolovali.

08.06.2017

Súdna rada Slovenskej republiky je kľúčový orgán slovenského súdnictva.

23.05.2017

​Poslanci parlamentu odobrili zmeny vo výbere sudcov, v ich hodnotení aj v disciplinárnych konaniach. Balík opatrení predstavila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Úprava má okrem iného za cieľ prispieť k napĺňaniu práva na spravodlivý súdny proces garantovaný Ústavou SR aj Listinou základných ľudských práv a slobôd. Zmeny by sa do praxe mohli dostať už od 1. júla 2017.

11.05.2017

Doba sa zrýchľuje. Trh sa plní. Spoločnosti potrebujú presné a spoľahlivé informácie, od ktorých je závislá ich činnosť.

03.05.2017

Vyhlasovateľom tretieho ročníka súťaže BLOGER ROKA® 2017 je agentúra Content agency v spolupráci s partnermi súťaže.

25.04.2017
​Špekulantom, ktorí sa zbavovali zadlžených firiem bez vyrovnania záväzkov, môže čoskoro odzvoniť. Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predstavila novelu Obchodného zákonníka. Navrhovaná právna úprava zavádza účinné nástroje proti tzv. „bielym koňom“, zameriava sa na nepoctivé fúzie obchodných spoločností a kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem. Novela je ďalším významným krokom k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Prináša opatrenia v prospech všetkých poctivých podnikateľov.
07.04.2017
​Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pokračuje v plnení Programového vyhlásenia vlády. Po sérii už presadených zásadných opatrení najnovšie na rokovanie kabinetu predkladá novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Návrh rieši tri základné okruhy – výberové konania na sudcu, ich hodnotenie a disciplinárnu zodpovednosť sudcov. Zmenami chceme prispieť aj k napĺňaniu práva na spravodlivý súdny proces garantovaný Ústavou SR aj Listinou základných ľudských práv a slobôd.
02.03.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správa v znení neskorších predpisov v znení zákona 287/2012 Z. z. (ďalej len zákon) a v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020 vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v zmysle § 2 zákona:

02.02.2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej tiež „Úrad“) predložil 20.12.2016 do riadneho medzirezortného pripomienkového konania materiál s názvom Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Ide o prvú aktualizáciu rovnomenného materiálu, ktorý na základe splnomocňovacieho ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vypracoval Úrad v roku 2014 a následne ho schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 287/2014 zo dňa 11.06.2014. 

24.01.2017

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dva rozsudky, prvým rozhodol spoločne o prípadoch Riedel a Stínová proti Slovenskej republike, Horáková a ďalší proti Slovenskej republike, Sochor proti Slovenskej republike a Kordoš a ďalší proti Slovenskej republike a druhým rozhodol v prípade Mečiar a ďalší proti Slovenskej republike. Všetky prípady sa týkajú systému regulovaného nájomného.

12.01.2017

V dôsledku pirátstva a falšovania prichádza EÚ každý rok o 83 miliárd EUR a 790 tisíc pracovných miest. Pre prítomnosť falzifikátov na trhu príde deväť odvetví o 7,4 % objemu predaja. Medzi dotknuté odvetvia patria odevy, hračky, športové potreby, šperky, kabelky a hudba. Príjmy, ktoré vláda stratí v dôsledku falšovania a pirátstva, sa odhadujú na 14,3 miliardy EUR.

08.12.2016

V NR SR boli 29. novembra 2016 schválené novely Exekučného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

30.11.2016
Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) vyhlásila 15. novembra 2016 rozsudok v prípade Dubská a Krejzová proti Českej republike, v ktorom na základe žiadosti Českej republiky intervenovala ako tretia strana v konaní aj Slovenská republika. V uvedenom prípade Veľká komora Súdu v zložení 17 sudcov rozhodovala opätovne o prípade na žiadosť sťažovateliek, ktoré boli v konaní pred komorou neúspešné. Sťažovateľky tvrdili, že tým, že im v dôsledku českej právnej úpravy a uplatňovanej praxe nebolo umožnené porodiť v domácom prostredí za prítomnosti pôrodnej asistentky, bolo porušené ich právo na súkromný život, garantované článkom 8 Dohovoru.
 
23.11.2016

Portál judikaty.info prináša BULLETIN JUDIKATÚRY č. 11/2016, v ktorom nájdete vybrané rozsudky z občianskeho, správneho, trestného, ústavného práva a práva sociálneho zabezpečenia s vymedzením MERITA, PRÁVNEJ VETY a KĽÚČOVÝCH SLOV.

03.11.2016

Ak máte aktivovanú elektronickú schránku, súd vám od 1. novembra doručí písomnosti iba do nej. Je preto potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne. Ak si neotvoríte svoju elektronickú schránku, môžete zmeškať dôležitú lehotu pre uplatnenie vášho práva, napr. odvolať sa voči rozsudku.

02.11.2016

​Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská presadila na októbrovej parlamentnej schôdzi veľký balík zmien zlepšujúcich prístup k spravodlivosti. S veľkou podporou koaličných aj opozičných poslancov bol schválený tzv. protischránkový zákon, vďaka ktorému bude verejné, kto skutočne profituje z biznisu so štátom. Poslanci odobrili aj zmeny v trestných kódexoch, ktoré umožnia účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov. Zelenú v parlamente dostal aj zákon o upomínacom konaní, ktorého cieľom je lepšia a rýchlejšia vymožiteľnosť pohľadávok.

26.10.2016

Vláda dnes schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote predložené podpredsedníčkou vlády a ministerskou spravodlivosti L. Žitňanskou. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie. Zároveň odbremeňujeme súdy od exekučnej agendy, čo prispeje k lepšiemu prístupu k spravodlivosti vôbec. Zmenami v konkurznom zákone dávame dostupnejšiu možnosť oddlženia tým,  ktorí sa z vlastnej viny alebo z iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať. Nemajetným s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Významne zvyšujeme aj ochranu pred úplnou stratou bývania dlžníkov.

26.09.2016

Iba pred niekoľkými dňa bolo zverejnené 2 číslo 4. ročníka elektronického vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia vydávaného Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

22.09.2016

​Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská chce krok za krokom zlepšovať prístup k spravodlivosti. Napomôcť tomu majú aj zákony, ktorými sa poslanci zaoberali už aj na tejto septembrovej schôdzi Národnej rady SR. Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov, či nový zákon o upomínacom konaní, ktorého cieľom je zlepšiť a zrýchliť vymožiteľnosť pohľadávok.

08.09.2016
1 2 3 4 5
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: