Novinky

Sekcia "Novinky" prináša rôznorodé aktuálne informácie zo sveta práva a informačný servis o dianí v právnom prostredí. Cieľom rubriky je prinášať tie najzaujímavejšie ako aj prakticky využiteľné informácie napr. o prelomových počinoch orgánov verejnej moci, právnických publikáciách a časopisoch, súťažiach, či tipoch pre uľahčenie právnej praxe.

Kategória:
vyberte
  • Občianske právo procesné
  • Obchodné právo
Autor:
vyberte
  • Alexander Bröstl, ml.
  • redakcia

Súdne poplatky, ktoré sa vyrubujú v agendách exekučného konania (Ek)  a upomínacieho konania (Up) je možné po novom zaplatiť aj online. Nevyhnutnými predpokladmi sú elektronická schránka aktivovaná na doručovanie a platobná karta.

14.03.2019

21 356. Presne toľko Slovákov vyhlásilo osobný bankrot od 1.marca 2017, keď začala v praxi platiť nová právna úprava zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá pomohla nájsť východisko zo začarovaného kruhu dlhov a exekúcií.

09.03.2019

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo prostredníctvom portálu ežaloby štyri nové formuláre. Okrem ežalob sú nové formuláre pre užívateľov dostupné tiež prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

08.03.2019

Do novej voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR bolo nominovaných 30 kandidátov.

05.03.2019

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. inicioval v piatok 1. marca 2019 stretnutie s vedením Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za účelom vymenovania doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. do funkcie dekana na funkčné obdobie 2019 – 2023. Slávnostného podujatia sa zúčastnili členovia Akademického senátu PrávF UPJŠ, členovia kolégia dekana a členovia Vedeckej rady PrávF UPJŠ.

03.03.2019

Svetová banka zverejnila slovenskú verziu správy Doing Business v Európskej únii 2018: Česká republika, Chorvátsko, Portugalsko a Slovensko, ktorá bola pôvodne zverejnená (v anglickom jazyku) v júli 2018. Táto správa sa zameriava na to ako je podnikateľské prostredie ovplyvňované právnou reguláciou a fungovaním štátnych orgánov.

10.02.2019

Od 16. februára 2019 sa začne v Európskej únii uplatňovať nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstráni administratívna záťaž pre občanov súvisiaca napr. s apostiláciou alebo zabezpečovaním overených prekladov niektorých verejných listín.

09.02.2019

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí nálezom sp. zn. PL. ÚS 10/2016 rozhodlo o nesúlade § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“).

07.02.2019

Od 1.1.2019 majú všetci zamestnávatelia povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesta – podľa § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

05.02.2019

Laureátom ceny v kategórii Ľudské práva a právo ústavné sa stal doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., vysokoškolský pedagóg a sudca Ústavného súdu SR. 

03.02.2019

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) prvýkrát rozhodol o tom, že ústavný zákon nie je v súlade s Ústavou SR.

31.01.2019

Úrad na ochranu osobných údajov SR vypracoval na základe často kladených otázok metodické usmernenie k zverejňovaniu fotografií a audiovizuálnych záznamov v kontexte ochrany osobných údajov. Tento dokument sumarizuje možnosti prevádzkovateľov pri určení právnych základov pri zverejňovaní fotografií.

 

24.01.2019

Včera (7. januára 2019) bol posledný termín na predkladanie návrhov na kandidátov na sudcov ÚS SR.

08.01.2019

Minister spravodlivosti Gábor Gál predložil návrh, aby sa zdravotná dokumentácia pacienta stala úradným záznamom. Pri zabielení dôležitých údajov by mohol byť vinník trestne stíhaný.

06.12.2018

Každý, kto sa obráti na advokáta, chce dostať  kvalitnú službu a dobrú právnu radu. Slovenská advokátska komora (SAK), ako garant licencií advokátov a samosprávny orgán s disciplinárnou právomocou, dbá na zachovanie odbornosti advokátov a kvality poskytovaných služieb a koná tak, aby nedochádzalo k deformácii trhu právnych služieb.

21.11.2018

Európska prokuratúra (EPPO) zverejnila výberové konanie na hlavného európskeho prokurátora. Uchádzači z celej EÚ sa môžu na tento post prihlásiť do 14.12.2018.

20.11.2018

Po približne 4 rokoch Ústavný súd SR vyslovil nesúlad  zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku resp. jeho podstatnej časti s Ústavou SR.

15.11.2018

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil rozhodnutie o neprijateľnosti sťažnosti v prípade Žilková proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovateľka namietala porušenie práva na spravodlivé konanie. ​

29.10.2018

Od 16. februára 2019 sa začne v Európskej únii uplatňovať nové nariadenie o verejných listinách, vďaka ktorému sa odstráni administratívna záťaž pre občanov súvisiaca napr. s apostiláciou alebo zabezpečovaním overených prekladov niektorých verejných listín.

04.10.2018

Deväť z 13 sudcov Ústavného súdu SR vrátane jeho predsedníčky ukončí svoj mandát 16. februára 2019. Noví sudcovia budú volení na 12 rokov, a teda budú vo svojich funkciách až do roku 2031. 

29.05.2018
1 2 3 4 5 ... 7
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: