Podujatia

V rámci tejto sekcie prinášame  aktuálny prehľad najvýznamnejších právnických podujatí organizovaných spravidla na Slovensku, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým právnici z radov advokátov, notárov, exekútorov, správcov alebo študentov práva.

Kategória:
vyberte
 • Občianske právo hmotné
 • Občianske právo procesné
 • Trestné právo
 • Obchodné právo
 • Daňové právo
 • Konkurzné právo
 • Všeobecné právne inštitúty
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Zahraničné právo
Autor:
vyberte
 • Tomáš Čentík
 • Alexander Bröstl, ml.
 • redakcia

Od 1. marca 2017 je účinná novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii týkajúca sa tzv. osobných bankrotov. 

21.03.2017

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. 

14.03.2017

Akadémia konkurzného práva organizuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánu od 9. marca 2017 do 1. apríla 2017, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach.

27.02.2017

Na tému Civilného sporového poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 1. marca 2017 v čase o 9.00 hod.

20.02.2017

Akadémia konkurzného práva pripravila  prednášku venovanú reštrukturalizáciám. Skúsený lektor je dlhoročným konkurzným sudcom na Okresnom súde Žilina a aktívne sa podieľa aj na príprave zmien právnych predpisov upravujúcich insolvenčné procesy. 

07.02.2017

Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.

18.01.2017

Dňa 29. novembra 2016 schválila NR SR novelu zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorej časť nadobudla účinnosť už 1. januára 2017. 

10.01.2017

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.
 

22.11.2016

Akadémia konkurzného práva usporiada v dňoch 10. novembra 2016 (11:00 - 19:00) a 11. novembra 2016 (9:00 - 17:00) v hoteli LESNÁ**** v Starej Lesnej odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov. Seminár nie je určený len správcom - vitaní su aj záujemcovia z radov "nesprávcov".

08.11.2016

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na VII. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA na tému PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA.

20.10.2016

Akadémia konkurzného práva usporiada v dňoch 10. novembra 2016 (11:00 - 19:00) a 11. novembra 2016 (9:00 - 17:00) v Hoteli HILLS**** v Starej Lesnej odborný seminár v rámci ďalšieho vzdelávania správcov. Seminár nie je určený len správcom - privítame aj účasť záujemcov o problematiku z radov "nesprávcov".

18.10.2016

V čase, keď je slovenské právo poznačené zásadnou zmenou civilného procesného práva, chceme upriamiť vašu pozornosť aj na ďalšie novinky, ktoré posilnia vašu právnu prax v oblasti obchodného práva prostredníctvom jedinečnej konferencie Najnovšie trendy v obchodnom práve s podtitulom, Obchodný zákonník – tradícia verzus progres.

04.10.2016

Akadémia konkurzného práva organizuje seminár na tému "Trestná zodpovednosť právnických osôb". 

27.09.2016

Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Deň otvorených dverí“) sa uskutoční v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v Košiciach a ponúkne okrem prehliadky priestorov aj zaujímavý sprievodný program.

21.09.2016

Akadémia konkurzného práva organizuje seminár na tému "Trestná zodpovednosť právnických osôb". 

17.08.2016

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na VII. ročník MEDZINÁRODNÉHO VEDECKÉHO SYMPÓZIA na tému PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA.

10.08.2016

Na tému Civilného sporového poriadku pripravila Právnická fakulta UPJŠ odborný seminár, ktorý sa uskutoční 28. septembra 2016 v čase od 9.30 do 15.00.

03.08.2016

Akadémia konkurzného práva organizuje odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánuod 22. septembra 2016 do 22. októbra 2016, vždy vo štvrtok, piatok a v sobotu od 8:30 hod. v Hoteli Ambassador**** v Košiciach. Cena kurzu je 829,85 eur s DPH. 

20.07.2016

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok.

12.07.2016

Viete aké informačné systémy môže mať e-shop? Ako majú vyzerať všeobecné obchodné podmienky? Kedy môžete posielať newslettre a hlavne kedy a ktoré informačné systémy ste povinný oznamovať na úrad?

22.06.2016
1 2 3 4 5 6
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: