SEMINÁR: Novela katastrálneho zákona a zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Akadémia s.r.o. (predtým Akadémia konkurzného práva) v spolupráci s portálom ulpianus.sk pripravila celodenný seminár k zmenám katastrálneho zákona (novela účinná od 1. októbra 2018) a zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (novela účinná od 1. mája 2018).

Lektori Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR), Mgr. Ľubomíra Šoltysová (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), JUDr. Alexander Bröstl ml. (advokát) a JUDr. Pavel Vargaeštok (advokát) Vás podrobne oboznámia so zmenami, ktoré novely priniesli, a tiež s prvými reakciami aplikačnej praxe na ne.

Seminár sa uskutoční v príjemnom prostredí Hotela Ambassador**** na Hlavnej 101 v Košiciach v štvrtok 15. novembra 2018 o 9.00 hod.

Program: 

Novela katastrálneho zákona (Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová)

 • dôvody zmeny, koncepčné otázky
 • náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania
 • zmeny vkladu, záznamu a poznámky
 • konanie o oprave chyby
 • oprava chýb v katastrálnom operáte
 • publicita katastra
 • novela z pohľadu konkurzných správcov postup správcov pri speňažovaní nehnuteľností – praktické otázky (napr. nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov v rámci konkurzného konania)
 • prvé aplikačné poznatky
 • zmeny zvažované do budúcna

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov (JUDr. Alexander Bröstl ml., JUDr. Pavol Vargaeštok)

 • kľúčové zmeny
 • čo po novele upraviť v už existujúcich zmluvách
 • ako postupovať pri ukončovaní nájmu
 • problematika vydávania náhradných pozemkov
 • ďalšia novela zákona
 • prvé aplikačné poznatky
 • novela z pohľadu konkurzných správcov
 • dopad rekodifikácie na zákon

Lektori:

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky . V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností), ako aj z oblasti občianskeho práve. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Venuj sa lektorskej činnosti, zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného.

Mgr. Ľubomíra Šoltysová pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, kde sa venuje najmä legislatívnej činnosti. V minulosti pôsobila aj ako vkladárka na okresnom úrade, katastrálnom odbore. Aktívne sa podieľala na príprave novely katastrálneho zákona a novely vyhlášky z roku 2018

JUDr. Alexander Bröstl ml. pôsobí ako advokát so zameraním na súkromné právo, osobitne sa venuje problematike nájmu poľnohospodárskych pozemkov. Je spoluautorom komentára k zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

JUDr. Pavol Vargaeštok sa v rámci svojej advokátskej praxe zameriava na obchodné právo, pričom sa špecializuje na oblasť nájmu poľnohospodárskych pozemkov. Je spoluautorom komentára k zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Súčasťou obidvoch blokov bude diskusia s lektormi. Svoje otázky a podnety pre lektorov môžete zasielať vopred emailom na adresu office@konkurznaakademia.sk.

V cene podujatia je občerstvenie, písacie potreby a prezentácie k jednotlivým blokom.

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára na tejto webovej stránke alebo zaslaním emailu na adresu office@konkurznaakademia.sk.

Účastnícky poplatok vo výške 72 eur s DPH (60 eur bez DPH) prosíme uhradiť na základe zálohovej faktúry prevodom na náš účet v Tatra banke, a.s. IBAN SK5711000000002921894685 po obdržaní zálohovej faktúry (ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry).

Pre členov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (organizátori podujatia budú vychádzať zo zoznamov členov predložených komorou) platí zľavnený účastnícky poplatok 66 eur s DPH (55 eur bez DPH).

Seminár je zaradený do vzdelávacích podujatí pre správcov - Ministerstvo spravodlivosti SR mu pridelilo 3 kredity. 


ilustračné foto: pixabay.com, ulpianus.sk

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať