Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2018

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Vedecké sympózium bude už tradične organizované v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a Ústavom štátu a práva SAV.

Sympózium predstavuje spojenie teórie a aplikačnej praxe, a tak na sympóziu sa stretávajú nielen predstavitelia akademickej obce, ale aj zástupcovia jednotlivých právnych profesií, zástupcovia bánk a orgánov štátnej a verejnej správy.

Organizátori sympóziá sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právne úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i tieto okruhy vedeckých a legislatívnych problémov:

1) Jednotný digitálny trh – legislatívne a aplikačné otázky

2) Obchodné, daňové a finančné aspekty financovania obchodných spoločností

3) Využiteľnosť „ususfructu“ a ďalších porovnateľných obligačných foriem pri správe podielov v rodinných spoločnostiach

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantového projektu APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty.

Cieľom sympózia je taktiež vytvorenie možnosti pre širšiu diskusiu týkajúcu sa frekventovaných otázok právnej vedy a praxe a zároveň vytvorenie priestoru pre neformálne stretnutia a diskusie.

TERMÍN: 7. – 9. november 2018

MIESTO:  Štrbské Pleso, Hotel Patria

PROGRAM:


7.NOVEMBER 2018

10,00 – 13,00                  Registrácia účastníkov

13,30                                Otvorenie sympóziá

13,45 – 15,30                  I. blok príspevkov (trvanie príspevku 20 minút)

 • Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (Právnická fakulta UPJŠ v KE):Metamorfózy slovenského obchodného práva (úvahy)
 •  Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (Právnická fakulta MU v Brne):O vplyvu digitalizácie na súťažné právo – mnoho kriku pre nič?
 • Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (Právnická fakulta UPJŠ v KE): Jednotný digitálny trh a ochrana duševného vlastníctva


16,00 – 18,00                  II. blok príspevkov (trvanie príspevku 20 minút)

 • Prof. JUDr. Márie Karfíková, CSc. (Právnická fakulta UK v Prahe): Daňové povinnosti vo svetle zákonnosti a judikatúry
 • Prof. JUDr. Ján Husár, CSc. (Právnická fakulta UPJŠ v KE):Sociálny podnik a jeho postavenie v podnikateľskej praxi
 • Prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (Vysoká škola finanční a správní, a.s. v Prahe): Pravidlá pre rodinné podniky
 • JUDr. Josef Holejšovský (Vrchní soud v Prahe): Výkon hlasovacích práv s vlastnými akciami vo vzťahu ku konkurzu akciovej spoločnosti o ktorej akcie ide

DISKUSIA

19,00                                Slávnostná recepcia

 

8.NOVEMBER 2018

9,00 – 10,30                    I. Blok príspevkov (trvanie príspevku 15 minút)

 • Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brne):K možným spôsobom predávania (rodinných) podnikov právnym nástupcom
 • Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.): Oddelenie práv spoločníka (akcionára) od jeho podielu (akcie)
 • Doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci): Nájom a pacht obchodného podielu
 • Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (Právnická fakulta MU v Brne): Družstvo ako platforma pre rodinné podnikanie

DISKUSIA a PRESTÁVKA

11,00 – 12,30                  II. Blok príspevkov (trvanie príspevku 15 minút)

 • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.): Vyhradené predmety podnikania ako limity financovania. K problematike čiernych investičných fondov a bánk
 • Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. (Právnická fakulta UPJŠ v KE): Zákaz vrátenia vkladov
 • JUDr. Ján Ferenci (Juhás, Marják a Ferenci AK, Košice): Financovanie obchodných spoločností emisiou cenných papierov
 • JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. (Ústav štátu a práva SAV Bratislava): Kapitálové fondy obchodných spoločností po novele Obchodného zákonníka
 • JUDr. Ľuboš Frolkovič (AK Frolkovič Legal): Register partnerov verejného sektora – vybrané praktické a aplikačné súvislosti


15,00 – 16,30                  III. Blok príspevkov (trvanie príspevku 15 minút)

 • Dr. Dariusz Gibasiewicz, Ph.D. (AK Rykowski Jusiel, Varšava): GDPR Reform –  the First Experiences
 • Mgr. Alžbeta Krausová, LLM. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.): Inteligentné spracovanie dát z pohľadu rôznych právnych režimov údajov
 • Mgr. Radoslav Luby (Slovenská sporiteľňa, a.s.): Oprávnený záujem ako právny základ spracovania osobných údajov
 • JUDr. Jana Štulrajterová (AK Krivák & Co): Čo prinieslo GDPR bežnému prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi? Praktický pohľad advokáta na povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa pri ochrane osobných údajov.


17,00 – 18,00                  IV. Blok príspevkov (trvanie príspevku 15 minút)

 • JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci): Digitalizácia civilného súdneho konania
 • JUDr. Branislav Jablonka, PhD. (Právnická fakulta UK v Bratislave): Prečo civilné odvolacie súdy nerady menia prvoinštančné rozsudky
 • Doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.   (Vysoká škola finanční a správní v Prahe): Audit digitálnych finančných služieb

                                        

9.NOVEMBER 2018

9,00-10,30                       I. Blok príspevkov (trvanie príspevku 20 minút)

 • Doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. – Doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. (Právnická fakulta TU v Trnave): Zodpovednosť za škodu spôsobenú autonómne a poloautonómne riadenými vozidlami podľa slovenského právneho poriadku
 • JUDr. Zuzana Adamová, PhD. (Právnická fakulta TU v Trnave):Autorské právo a jednotný digitálny trh
 • Mgr. Michal Černý, Ph.D. (Právnická fakulta UP v Olomouci): Garancia kvality služieb – využitie označenia pôvodu, zemepisných označení, certifikačných známok alebo (kolektívnych) záručných známok pre vyznačenie služieb zvláštnej či garantovanej kvality na Vnútornom trhu EU


ZHRNUTIE a ZÁVER SYMPÓZIA                                  

Všetky informácie o podujatí nájdete TU.


Zdroj: https://poe.pravo.upjs.sk/

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať