AKADÉMIA: Jesenný seminár pre správcov

AKADÉMIA s.r.o. organizuje dvojdňový jesenný seminár pre správcov. Ale nielen pre nich!

TERMÍN: 29. a 30. novembra 2018 

MIESTO: Konferenčná miestnosť Hotel Lesná**** v Starej Lesnej.

PROGRAM:

ŠTVRTOK                                           

JUDr. Soňa Surmová, LL.M. (advokát a správca)

Vybrané otázky z práva duševného vlastníctva v konkurznom konaní Predmety duševného vlastníctva a konkurzná podstata. Oceňovanie a stanovenie súpisovej hodnoty. Speňažovanie majetku v konkurze a predmety práva duševného vlastníctva. Ako postupovať vo vzťahu k licenčným zmluvám. Spôsoby zániku ochrany predmetov duševného vlastníctva v konkurze - možné zanedbanie povinností správcu.

Ing. Bc. Jaroslav Ďaďo, PhD. (správca, daňový poradca a znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie: financie, účtovníctvo a daňovníctvo), Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. (daňový a marketingový poradca a znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie: účtovníctvo a daňovníctvo)

Oceňovanie majetku v insolvenčných konaniach.Všeobecne o oceňovaní majetku v  konaniach podľa Zákona o konkurze areštrukturalizácii. Stanovenie hodnoty záväzkov a hodnoty majetku pre účely posúdenia predlženia dlžníka. Určovanie súpisovej hodnoty súpisových zložiek v konkurzoch. Určenie hodnoty majetku podľa účtovných dokladov. Povinnosť správcu/dlžníka/veriteľa/oprávnenej osoby nechať vypracovať znalecký posudok na stanovenie hodnotu majetkovej položky.

PIATOK

Mgr. Peter Bubla (odborník na komunikáciu s médiami, aktuálne pôsobiaci v Kancelárii verejnej ochrankyne práv)

Komunikácia správcu s médiami. Vzájomná komunikácia medzi správcami.Prečo komunikovať. Kedy komunikovať. Čo môže správca komunikovať. Ako komunikovať, aby nebola informácia pochopená inak ako bola podaná.

Ing. Bc. Jaroslav Ďaďo, PhD. (správca, daňový poradca a znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie: financie, účtovníctvo a daňovníctvo), Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. (daňový a marketingový poradca a znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie: účtovníctvo a daňovníctvo)

Vybrané otázky zo vzťahu správca/úpadca v insolvenčnom konaní a správca dane. Povinnosti správcu v insolvenčnom konaní a dlžníka/úpadcu počas insolvenčného konania voči správcovi dane. Kto, kedy a za aké účtovné obdobie má povinnosť zostavovať účtovnú závierku. Na základe akých podkladov zostavuje správca účtovnú závierku, ak subjekt neposkytuje súčinnosť. Povinnosť podať daňové priznanie (daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, iné dane). Pokuty ukladané správcom dane počas insolvenčných konaní. Uplatnenie nárokov správcom dane v insolvenčnom konaní - kedy prihláškou, kedy ako pohľadávku proti podstate a v akom poradí).

Účastnícky poplatok:

  • 72 eur s DPH /1 deň podujatia bez ubytovania/
  • 200 eur s DPH /2 dni ,ubytovanie, strava a vstup do wellness

Účastnícky poplatok sa uhrádza na základe zálohovej faktúry prevodom na náš účet v Tatra banke, a.s. IBAN SK5711000000002921894685 (ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry).

MS SR v rámci kreditov pre vzdelávanie správcov pridelilo 6 + 6 kreditov (12 kreditov za obidva dni).

Súčasťou obidvoch blokov bude diskusia s lektormi. Svoje otázky a podnety pre lektorov môžete zasielať vopred emailom na adresu office@konkurznaakademia.sk

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára na tejto webovej stránke alebo zaslaním emailu na adresu office@konkurznaakademia.sk


Zdroj, obrázok: www.konkurznaakademia.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať