Výzva pre vymazané subjekty z OR SR

Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo hospodárstva SR vyzývajú zástupcov spoločností, ktorí sa domnievajú, že ich firmy boli minulý mesiac nedôvodne vymazané z Obchodného registra SR, aby kontaktovali Ministerstvo spravodlivosti SR.

20171122_083023.jpgzdroj: ilustračné foto: redakcia

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi spustilo v uplynulých mesiacoch „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. Uvedený proces sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka účinná od 1.10.2020.

Napriek pomerne dlhému obdobiu, odkedy sú zmeny platné a napriek tomu, že spoločnosti určené na výmaz boli ešte v marci 2021 zverejnené v Obchodnom vestníku a tiež na webe ministerstva spravodlivostipo vykonaní technického výmazu sa na Ministerstvo spravodlivosti SR začali obracať niektoré vymazané spoločnosti, s tým, že nevedeli o povinnosti, ktorej nesplnenie viedlo k ich výmazu.

Vzhľadom na uvedené, dávame subjektom opätovne možnosť, aby nás bezodkladne kontaktovali v prípade, ak sa domnievajú, že nemali byť z obchodného registra vymazané. Pre tento účel sme zriadili emailovú adresu: vymazy.orsr@justice.sk. Zástupcovia dotknutých subjektov nás prostredníctvom nej môžu kontaktovať do 3. 12. 2021. Následne situáciu vyhodnotíme a budeme informovať o ďalšom postupe. 

Pre úplnosť dopĺňame právny základ, podľa ktorého prišlo k vykonaniu výmazov:

Právny základ na vykonanie tohto výmazu vyplýva zo zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetný zákon bol prijatý 22. októbra 2019 a nadobudol účinnosť, v časti týkajúcej sa výmazov, dňa 1. októbra 2020.

Zákonom č. 390/2019 Z. z. boli zapracované opatrenia na zlepšenie fungovania obchodného registra, ktoré boli schválené vládou Slovenskej republiky – uznesenie vlády č. 167 z 20. apríla 2018 – „efektívna oprava neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti“.

Po prijatí zákona č. 390/2019 Z. z., opatrenie zamerané na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti, bolo opätovne schválené uznesením vlády č. 427 z 21. júla 2021.

Účelom právnej úpravy č. 390/2019 Z. z. bolo vyčistenie obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných „mŕtvych“ spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti.

Jednou z takých dlhodobo neplnených povinností, ktoré signalizovali nečinnú resp. tzv. „mŕtvu“ spoločnosť, bolo aj neprevedenie menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro. Táto povinnosť bola pre zapísané osoby zavedená ešte v roku 2009.

V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona č. 390/2019 Z. z., registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020.

Registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže tieto zapísané osoby z obchodného registra, ibaže

a) voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie; v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku,

b) osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa odseku 3,

c) registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa odseku 3 (6-mesačná lehota od zverejnenia zoznamu subjektov, ktoré môžu byť vymazané z obchodného registra v Obchodnom vestníku) rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname podľa odseku 3 nedôvodne.

(Zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  - č. I, § 768s).


Zdroj: justice.gov.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať