Ministerstvo spravodlivosti: Bilancia roka 2020

​Rok 2020 bol na ministerstve spravodlivosti „jazdou na plný plyn“. Napriek tomu, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková musela okamžite po nástupe v marci 2020 riešiť krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom, s rovnakým tempom sa tím na ministerstve pod jej vedením pustil aj do plnenia úloh z Programového vyhlásenia vlády. Už počas prvých mesiacov bola nielenže pripravená zmena ústavy a zásadná reforma justície, ale dôležité zmeny sa reálne podarilo aj presadiť. Okrem tejto „vlajkovej lode“ ministerstvo spravodlivosti pracovalo na množstve legislatívnych aj nelegislatívnych zmien, ktoré uľahčia život podnikateľom či zlepšia prístup k spravodlivosti.

justice-626461_640.jpgzdroj: pixabay.com

LEGISLATÍVNE ZMENY

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

V súvislosti s koronavírusom ministerstvo veľmi rýchlo prišlo s opatreniami pre zmiernenie dopadov krízy. Prerušili sa premlčacie, prekluzívne a procesné lehoty. Zaviedli sme zákaz výkonu záložného práva, dražieb či iného speňažovania majetku zo strany dražobných spoločností, exekútorov či správcov. Vďaka legislatíve navrhnutej ministerstvom spravodlivosti sa spružnilo aj obstarávanie napríklad rúšok a respirátorov počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Medzi najvýznamnejšie opatrenia pre pomoc podnikateľom zasiahnutým ekonomickými dopadmi koronakrízy patrilo vytvorenie tzv. dočasnej ochrany podnikateľov I. Túto jednoducho dostupnú dočasnú ochranu pre podnikateľov možno využiť do konca roka 2020. 

Zámerom ministerstva spravodlivosti je pomôcť podnikateľom štandardným inštitútom dočasnej ochrany obdobne ako je to v zahraničí aj následne, po 1. januári 2021. Pripravili sme preto nový zákon, ktorý rovnako našiel podporu parlamentu a vďaka ktorému bude dočasná ochrana podnikateľov od 1.1.2021 pôsobiť ako trvalejší nástroj. Súčasťou tejto úpravy sú aj nové opatrenia ako tzv. malý, nízkonákladový, rýchly konkurz, či neformálna reštrukturalizácia podnikov.

 

ZAISŤOVANIE MAJETKU

Parlament v októbri odobril rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku. Ide o dôležitú úpravu pre efektívny boj proti korupcii. Prináša zriadenie nového úradu pre správu zaisteného majetku. Zavádza dve nové skutkové podstaty trestných činov, a to trestný čin ohýbania práva a trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (tzv. prikrmovanie).

Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021. Odložená účinnosť k 1. augustu 2021 sa vzťahuje k zriadeniu nového úradu pre správu zaisteného majetku s cieľom zabezpečiť organizačno-personálnu, procesnú a materiálnu pripravenosť tohto úradu pre výkon navrhovanej pôsobnosti.

 

REFORMNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON V OBLASTI JUSTÍCIE 

Poslanci 9. decembra definitívne schválili návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície. Ide o kľúčový zákon, ktorým otvárame veľa bolestivých tém justície a ponúkame k nim konkrétne riešenia.  

Ústavný zákon v oblasti justície zahŕňa: 

 • reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov sudcami tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť a vedela nastaviť justícii skutočné zrkadlo;
 • previerky majetkových pomerov všetkých sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti;
 • reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj s brzdou proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie pre prípad, že by väčšina ústavných sudcov bola volená jednou politickou garnitúrou;
 • zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky; 
 • zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov a ďalšie právnické profesie.

Právna úprava nadobudne účinnosť 1. januára 2021.

 

REFORMA SÚDNEJ MAPY

V novembri ministerka spravodlivosti predstavila veľký reformný zámer novej súdnej mapy. Cieľom reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov bude aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve. Prioritu zmeny je teda zabezpečiť efektívnu justíciu na Slovensku, aby človek dostal rýchle, kvalitné rozhodnutie, ktorému rozumie, ktoré je spravodlivé a ktoré urobil sudca, ktorý je v danej oblasti odborník. 

Na reformný zámer nadväzuje legislatívna podoba novej súdnej mapy. Návrh nového zákona o sídlach a obvodoch súdov predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkovania 14. decembra 2020. Vzhľadom na dôležitosť materiálu a s ohľadom na vianočné a s tým spojené aj dovolenkové obdobie je lehota pripomienkového konania predĺžená na dvojnásobok oproti štandardu, teda až na 30 dní. Materiál je tak možné pripomienkovať do konca januára 2021 a jeho celé znenie je dostupné tu.

 

NOVÉ PRAVIDLÁ VYDRŽANIA

V parlamente prešlo v prvom čítaní aj ďalšie významné opatrenie pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa má presunúť z notárov na súdy. Návrh reaguje aj na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom ani len netušili.

Navrhovaná účinnosť tohto opatrenia je 1. marec 2021. 

 

ZLEPŠENIE POMOCI PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Vláda 16. decembra 2020 schválila právnu úpravu zameranú na posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Reagujeme ňou nielen na nárast prípadov domáceho násilia, ktorý je smutnou súčasťou pandemickej situácie. Tému ako takú vnímame veľmi citlivo. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí garantovať štát. Pripravená novela sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete. Navrhujeme, aby zmeny boli účinné v budúcom roku. 

 

ZRÝCHĽUJEME PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Do medzirezortného pripomienkovania sme 14. decembra 2020 predložili nový zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. Cieľom je vytvoriť rýchlejší a efektívnejší prostriedok preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania. S ohľadom na nadchádzajúce vianočné a s tým spojené aj dovolenkové obdobie bude lehota pripomienkového konania predĺžená na dvojnásobok oproti štandardu, teda až 30 dní. Materiál je tak možné pripomienkovať do konca januára 2021 a jeho celé znenie je dostupné tu.

 

NELEGISLATÍVNE PROJEKTY

Ministerstvo spravodlivosti pracovalo aj na mnohých nelegislatívnych opatreniach. Predstavili sme nový, transparentný systém určovania počtu voľných miest sudcov na súdoch. Tým sa skončila prax prideľovania voľných sudcovských miest „len“ na základe osobných stretnutí predsedov krajských súdov s vedením rezortu a sile ich argumentácie. 

Naštartovali sme zber údajov na meranie pracovnej záťaže sudcov. Hlavné ciele projektu „Váženie prípadov“ sú zamerané na dosiahnutie rovnomerného pracovného zaťaženia sudcov krajských a okresných súdov, ako aj zvýšenie transparentnosti a efektívnosti prideľovania personálnych zdrojov a s tým súvisiacich finančných zdrojov pre krajské a okresné súdy. Zbieranie údajov, žiaľ, prerušila  koronakríza, ale budeme v ňom pokračovať na jar. 

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí robí všetky kroky k tomu, aby sa Slovensko stalo stranou v trestnom konaní v prípade vyšetrovania smrti J. Chovanca. Ministerka spravodlivosti úzko komunikovala so svojím rezortným belgickým partnerom a ministerstvo je pripravené poskytnúť všetku pomoc, ktorá môže viesť k objasneniu prípadu. 

Okrem toho bolo ministerstvo spravodlivosti aktívne aj v diskusiách so zahraničnými partnermi a často participovalo na medzinárodných fórach venujúcim sa témam skvalitňovania justície či dopadom pandémie na spravodlivosť. Ministerka Mária Kolíková absolvovala niekoľko diskusií s poslancami Európskeho parlamentu aj predstaviteľmi Európskej komisie o presadzovaných justičných zmenách. Jasne komunikovala aj to, že Slovensko odmieta regionálny výklad demokracie a právneho štátu. V Európskej únii môže platiť len jeden výklad týchto základných princípov a dôsledne o tomto ubezpečovala partnerov zo zahraničia. 

Medzi právomoci ministerky patrí aj udeliť Cenu za prínos v oblasti ľudských práv. Tento rok ju získali epidemiologička Alexandra Bražinová a Lenka Škorpilová [in memoriam]. Cenu Karola Planka za rok 2019 zase udelili Rastislavovi Funtovi za príspevky do Justičnej revue, v ktorých otvára aktuálne témy týkajúce sa novodobých fenoménov, ako je umelá inteligencia, online priestor či problematika GDPR. 

 

PERSONÁLNE OTÁZKY

Príchod Márie Kolíkovej na ministerstvo spravodlivosti sprevádzali aj personálne zmeny v justícii. Od jej nástupu sa obmenili členovia Súdnej rady nominovaní vládou a parlamentom. Súdna rada SR má nového predsedu Jána Mazáka. Nové vedenie má aj Najvyšší súd SR, Súdna rada zvolila za predsedu Jána Šikutu. Po náročnom verejnom vypočutí bol zvolený aj nový generálny prokurátor Maroš Žilinka. Parlament volil aj kandidátov na jedno uvoľnené miesto sudcu Ústavného súdu, pričom prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Róberta Šorla. Na Slovensku od októbra pôsobí aj sedem nových notárov. Notári sú ministerkou spravodlivosti menovaní raz ročne. 

 

VÝKON DOHĽADU

Ministerka spravodlivosti SR podala od apríla 2020:

 • 8 disciplinárnych návrhov proti sudcom, ktoré sa týkali 9 sudcov; 
 • 4 návrhy na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sdcu, celkovo v roku 2020 bolo podaných 18 návrhov na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu (14 podal ešte predchádzajúci minister spravodlivosti); 
 • 15 disciplinárnych návrhov proti notárom, najmä za  porušenie ustanovení zákonov (vydržanie, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, nezapožičanie spisov, prieťahy v dedičských konaniach), začala 1 správne konanie vo veci dočasného pozastavenia výkonu notárskeho úradu z dôvodu, že notár bol uznaný za vinného zo spáchania trestného činu súdom prvého stupňa, až do právoplatnosti uvedeného rozhodnutia; 
 • 10 disciplinárnych návrhov proti súdnym exekútorom, najmä za prieťahy v exekučnom konaní, resp. porušenie iných povinností podľa Exekučného poriadku; 

Ministerstvo spravodlivosti SR od apríla 2020 

 • vydalo 26 právoplatných rozhodnutí o vine zo spáchania správneho deliktu znalcami, tlmočníkmi, prekladateľmi (od začiatku roka 38 právoplatných rozhodnutí);
 • po splnení zákonných podmienok zapísalo do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 61 znalcov-fyzických osôb, 2 znalecké organizácie, 4 tlmočníkov a 9 prekladateľov, teda spolu 76 nových subjektov (od začiatku roka 84 znalcov-fyzických osôb + 3 znalecké organizácie + 7 tlmočníkov + 13 prekladateľov = 107 nových subjektov);
 • vytvorilo pracovnú skupinu pre štandardizáciu znaleckej činnosti v odbore Psychológia a v odbore Zdravotníctvo a farmácia (pre odvetvia Psychiatria a Sexuológia) spolu so zástupcami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, znaleckých ústavov a odborných komôr, v rámci ktorej sa uskutočnilo niekoľko stretnutí v záujme zvýšenia kvality znaleckej činnosti v uvedených odboroch a odvetviach, takisto začalo spoluprácu so znaleckými ústavmi vo veci zmeny a doplnenia právnej úpravy stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností; 
 • začalo 31 správnych konaní voči správcom pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu (z toho je 8 právoplatne skončených), a to najmä za bezdôvodnú nečinnosť správcu v konkurznom konaní, nesprávny spôsob speňažovania majetku, chýbajúce náležitosti súpisu majetku, event. neaktualizovanie súpisu majetku, 3 správne konania voči správcom pre podozrenie, že sú splnené dôvody na pozastavenie správcovskej činnosti, pretože bolo voči nim vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu;
 • začalo 4 správne konania voči dražobníkom pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu (z toho sú 2 právoplatne skončené), a to najmä za neposkytnutie súčinnosti pri vykonávaní dohľadu a porušenie povinností dražobníka v súvislosti s prípravou a organizovaním dražby;
 • podalo 4 podnety Slovenskej advokátskej komore na advokátov resp. advokátskych koncipientov, z toho v troch prípadoch komora začala disciplinárne konanie.

Zdroj: www.justice.gov.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať