Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Zákon č. 24/2015 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priniesol významnú zmenu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorá sa dotkne subjektov, ktoré majú uzavreté nájomné zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom

Od 1. januára 2018 vstupuje do účinnosti pravidlo (§ 13 odsek 9 zákona č. 504/2003 Z. z.), že ak bude ukončená zmluva so Slovenským pozemkovým fondom, nebude prednostné právo patriť doterajšiemu nájomcovi , ktorý má v prenájme viac ako 100 ha pozemkov a ktorý nevykonáva na nich špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu, ak o ich nájom požiada poľnohospodár vykonávajúci najmenej tri roky v obci alebo v susednej obci, v ktorej sa tieto pozemky nachádzajú, špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu a ktorý sa zmluvne zaviaže v takomto rozsahu rozšíriť vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby aj na týchto pozemkoch.

Uvedené znamená, že subjekt, ktorý má dnes uzavretú nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, ktorá bude ukončená po 1. januári 2018 a ktorý zároveň neprevádzkuje špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu sa nemôže bez ďalšieho spoliehať na to, že mu aj v prípade, že si riadne plnil všetky záväzky, bude zmluva obnovená.

Z § 2a nariadenia vlády č. 238/2010 Z. z. o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom vyplýva, že špeciálnou rastlinnou výrobou je:

  • obhospodarovanie prenajatého pozemku, na ktorom je vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica,
  • založenie vinohradu, ovocného sadu alebo chmeľnice na prenajatom pozemku a jeho následné obhospodarovanie, alebo
  • pestovanie špeciálnych plodín na výmere najmenej 50 % prenajatého pozemku; špeciálnymi plodinami sú najmä zelenina, okopanina, strukovina, liečivá rastlina, aromatická rastlina, koreninová rastlina, mak, ľan, konopa alebo pseudocereália, ako je láskavec, pohánka, či proso.

V prípade živočíšnej výroby nesmie zaťaženosť prenajatého pozemku klesať počas celej doby nájmu pod 0,4 veľkej dobytčej jednotky/ha.

Novela zároveň aj pri týchto zmluvách odkazuje na obdobné použitie § 13 odsek 8 zákona – to znamená, že ak nájomca prestane spĺňať uvedené podmienky Slovenský pozemkový fond od zmluvy (podľa znenia textu obligatórne) odstúpi.

Opísaná zmena zákona  nebola súčasťou znenia návrhu zákona predloženého do legislatívneho procesu, preto o nej dôvodová správa neobsahuje žiadnu zmienku a musíme uviesť, že sa nám na stránke Národnej rady SR nepodarilo vypátrať, akým spôsobom a z akého dôvodu bola táto zmena prijatá.

Pripomíname, že na portáli ulpianus.sk  je publikovaný komentár k zákonu č. 504/2003 Z. z. – komentár k uvedenej zmene bude zapracovaný do konca mája 2015.  Bezplatnú ukážku z komentára nájdete TU.

 

Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať