Aktualizovaný komentár k zákonu o ochrane osobných údajov

Trojica autorov Zuzana Valková, Jozef Dudáš a Juraj Palúš spracovala printový komentár k novému zákonu o ochrane osobných údajov. 

Autori v predhovore ku komentáru uvádzajú:  „Svojim obsahom predstavuje ucelený komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona a k ich praktickému uplatneniu pri spracúvaní osobných údajov. Myšlienky a dôvody, ktoré nás viedli pri tvorbe zákona, sú zhmotnené v podobe komentára. Na viacerých miestach poukazujeme na význam a opodstatnenosť ochrany osobných údajov, ktorej hlavným cieľom je nutnosť rešpektovať práva každého jedinca a dodržiavať zákonné ustanovenia počas celého priebehu spracúvania osobných údajov. Naše argumenty podporujú aj platné medzinárodné dokumenty, ktoré spolu s existujúcou judikatúrou môžu slúžiť ako vhodný nástroj výkladu a aplikácie zákona v praxi.“

Bližšie informácie o tejto publikácii, vrátane možnosti jej objednania nájdete TU.

Na uvedenej stránke je možné bezplatne v PDF formáte stiahnuť doplnok ku komentáru – jeho predmetom je komentár ku zmenám zapracovaným novelou zákona o ochrane osobných údajov, uskutočnenou zákonom č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – uvedená novela je  účinná od 15. apríla 2014.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať