Komentár k nájmu nebytových priestorov publikovaný!

Od 24. apríla 2014 je na portáli ulpianus.sk sprístupnená ďalšia publikácia -  Alexander Bröstl ml. a Tomáš Čentík pripravili komentár k zákonu o nájme a podnájme nebytových priestorov. 

Už publikovaná verzia komentára mala za cieľ spracovať problematiku hlbšie a obšírnejšie ako existujúce komentáre na domácom trhu - publikovaný komentár bude priebežne (na mesačnej báze) dopĺňaný o ďalšie témy, poznatky a rozhodnutia zo súdnej praxe tak, aby bolo vytvorené čo  najkomplexnejšie spracovanie problematiky súvisiacej s uvedeným právnym predpisom.

Cieľom je postupne prinášať aj spracovanie tém, ktorým je v domácej literatúre venovaná len okrajová pozornosť alebo vyvolávajú polemiky ako napríklad disparita výpovedných dôb, dojednanie výpovedných dôvodov pri zmluve na dobu neurčitú, modifikácia výpovedných dôvodov pri zmluve na dobu určitú, otázke následkov nájomnej zmluvy uzavretej prenajímateľom bez dispozičného oprávnenia k predmetu nájmu, či zodpovednosti nájomcu za ukončenie podnájmu v dôsledku zániku hlavného nájomného vzťahu - niektoré z uvedených tém boli čiastočne spracované v už publikovanom znení.

Bezplatnú ukážku k ustanoveniu § 6 (podnájom) môžete nájsť TU.

 
Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať