Pozemkové spoločenstvá počas pandémie koronavírusu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo iniciatívny návrh novely zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“), ktorým reagovalo na pandémiu spojenú so šírením koronavírusu.

paragrafy.jpgzdroj: pixabay.com

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách bola schválená 22. apríla 2020 ako zákon č.  91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

V mimoriadnej situácii spojenej s obmedzením slobody pohybu a pobytu a  práva na pokojné zhromažďovanie, bolo nevyhnutnosťou riešiť činnosť vlastníkov neštátnych poľnohospodárskych a lesných pozemkov v obhospodarovaní pozemkových spoločenstiev.

Cieľom novely zákona, ako to vyplýva z obsahu dôvodovej správy,  je predísť zhromažďovaniu veľkého počtu (vlastníkov) členov pozemkových spoločenstiev, ktorí by mohli ohroziť verejné zdravie a zároveň predísť škodám na lesnom a poľnohospodárskom majetku členov spoločenstiev a na majetku samotných pozemkových spoločenstiev, relatívne spôsobených ich nečinnosťou, či nesprávnymi postupmi pri ich činnosti.

Novelou zákona, boli vykonané zmeny, týkajúce sa najmä základného práva člena pozemkového spoločenstva vyjadriť svoj názor prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení pozemkového spoločenstva. V období platnosti mimoriadnych opatrení týkajúcich sa šírenia koronavírusu sa však niektoré úkony, ktoré zákon výlučne zveruje valnému zhromaždeniu dočasne presunuli na:

  1. výbor pozemkového spoločenstva, ak ide o úkony,  ktorých rozhodovanie je len v kompetencií valného zhromaždenia, na základe interných dokumentov spoločenstva (zmluva o pozemkovom spoločenstve, stanovy spoločenstva). Uplatnenie tohto ustanovenia však ďalej zákon obmedzuje iba na prípady, ak by ich nevykonaním hrozilo zmeškanie lehôt ustanovených všeobecne záväznými predpismi alebo sankciami za nesplnenie povinnosti (to neplatí pre úkony, ktorých lehota bola predĺžená osobitným predpisom, alebo na rozhodnutie o rozdelení zisku a majetku spoločenstva medzi členov spoločenstva);
  2. dozornú radu, v prípade nefunkčnosti výboru a to aj v prípade, že sama dozorná rada je nefunkčná;

Výbor a dozorná rada sú povinní o úkonoch vykonaných počas mimoriadnej situácie informovať valné zhromaždenie na najbližšom zasadnutí.

Novela zákona sa priamo dotkla aj pôsobnosti okresných úradov súvisiacich s ich dozorom nad činnosťou pozemkových spoločenstiev v prípadoch, týkajúcich sa porušenia zákonných povinností pozemkovými spoločenstvami upravených v § 28 ods. 1 písm. d) druhého a tretieho bodu zákona t. j. nezvolanie zasadnutia valného zhromaždenia a nezvolenie nových orgánov pozemkového spoločenstva, ak uplynulo ich funkčné obdobie. V uvedených prípadoch okresný úrad nezačne alebo zastaví konanie o uložení pokuty.  

Zároveň sa touto novelou vykonali aj úpravy súvisiace s objasnením niektorých pojmov obsiahnutých v zákone:

  1. definícia tzv. nefunkčného výboru: výbor, ktorému klesol počet členov pod minimálny počet ustanovený zákonom (menej ako traja členovia výboru) § 16 ods. 7 zákona;
  2. nefunkčný výbor má medzi svojimi oprávneniami aj právo urobiť nevyhnutné úkony na odvrátenie možného rizika ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti alebo značnej škody § 16 ods. 7 písm. d) zákona;
  3. nefunkčné dozorné rady majú oprávnenie kontrolovať úkony nefunkčných výborov a právomoc zvolávať valné zhromaždenie § 17 ods. 6 zákona.
Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať