Civilný sporový poriadok

§ 272 (Primerané použitie ustanovení o platobnom rozkaze)

§ 272

Ustanovenia o platobnom rozkaze sa použijú primerane, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Inštitút európskeho platobného rozkazu vychádza z právnej úpravy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 zo dňa 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, pričom predkladateľ zotrval na vnútroštátnej právnej úprave tohto inštitútu zásadne tak, ako bol upravený v OSP.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať