Civilný sporový poriadok

§ 268 (Nadobudnutie právoplatnosti platobného rozkazu)

§ 268

Platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť

a) márnym uplynutím lehoty na podanie odporu,

b) dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu podľa § 267 ods. 2 písm. c).

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Navrhovaná právna úprava ponecháva inštitút odporu ako prostriedku procesnej obrany voči platobnému rozkazu, avšak s mnohými funkčnými zmenami, ktorých primárnym cieľom je procesná efektivita.

Inštitút vecného odôvodnenia treba vykladať ako odôvodnenie riadne, teda vecne odôvodnený odpor znamená odpor podaný s odôvodnením vo veci samej, teda so splnením si povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti.

Riešia sa mnohoročné aplikačné problémy, ako posudzovať odpor, ktorého odôvodnenie tvorí jedna veta, že žalovaný nesúhlasí, dodaním adjektíva „vecne“ sa sprísňuje režim odporu voči platobnému rozkazu, ktorý je špecifikovaný v odseku 2.

Vec sama tvorí predmet konania, žalovaný musí uvádzať skutočnosti odôvodňujúce spochybnenie žalobcom tvrdeného nároku.

Opúšťa sa koncepcia zániku a zrušenia procesných úkonov zo zákona rovnako ako pri neodkladných a zabezpečovacích opatreniach kvôli právnej istote strán a kvôli zabezpečeniu koncentrovaného a kontradiktórneho konania vo veci samej. Platobný rozkaz zrušuje súd a spolu s uznesením doručí žalobcovi odpor, ktorý naň môže reagovať v ďalšom procesnom postupe.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať