Civilný sporový poriadok

§ 440 (Viazanosť dovolacími dôvodmi)

§ 440

Dovolací súd je dovolacími dôvodmi viazaný.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Povaha dovolacieho konania nepripúšťa iný režim viazanosti dovolacími dôvodmi i rozsahom dovolania (s výnimkami ustanovenými v § 430). Kvalitatívnou stránkou dovolacieho petitu, teda navrhovaným spôsobom rozhodnutia dovolacieho súdu, z povahy veci dovolací súd viazaný nie je. S ohľadom na právoplatnosť napádaného rozhodnutia je dovolací súd viazaný aj skutkovým stavom, z ktorého vychádzal súd odvolací.

Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201122.07.2022 o 14:32:02Reagovať
I. Ak najvyšší súd zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu z dôvodu, ktorý dovolateľ neuplatnil, ale ktorý najvyšší súd sám z jeho obsahu vyvodil, konal v rozpore s § 440 CSP i s ústavným imperatívom konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 ústavy). Týmto procesným excesom najvyšší súd zasiahol do základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie sťažovateľky, ktorá stála na opačnej procesnej strane. II. Ak dovolateľ podal dovolanie z dôvodu podľa § 421 ods. 1 písm. b) CSP [nie § 420 písm. f) CSP] a žiadal priamu odpoveď na právnu otázku v dovolaní nastolenú, nie je možné vyhnúť sa jej riešeniu cez vyvodenú nepreskúmateľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu. (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. I. ÚS 75/2021 z 30. novembra 2021)
Právnik od roku Reagovať