Civilný sporový poriadok

§ 430 (Rozšírenie rozsahu dovolania)

§ 430

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Prísny režim koncentrácie sporového konania sa vzťahuje i na rozsah dovolaním napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu, pričom časová hranica tejto koncentrácie je zhodná so základnou objektívnou podmienkou prípustnosti dovolania (lehotou).

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať