Civilný sporový poriadok

§ 418 (Nové rozhodnutie a tretie osoby)

§ 418

Právne vzťahy niekoho iného než strany nemôžu byť novým rozhodnutím dotknuté.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Navrhuje sa ponechať doterajšia právna úprava postupu súdu po povolení obnovy konania, ktorá nevykazuje zásadné aplikačné problémy.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať