Civilný sporový poriadok

§ 386 (Rozhodnutie o odmietnutí odvolania)

Rozhodnutie o odvolaní

§ 386

Odvolací súd odmietne odvolanie, ak

a) bolo podané oneskorene,

b) bolo podané neoprávnenou osobou,

c) smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné, alebo

d) nemá náležitosti podľa § 363, ak pre vady odvolania nemožno v odvolacom konaní pokračovať.

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z.z.:

Navrhuje sa ponechať právna úprava odmietnutia odvolania z dôvodu nesplnenia tzv. podmienok prípustnosti. Uznesenie o odmietnutí odvolania nie je meritórnym rozhodnutím, len rozhodnutím o neprípustnosti odvolania z dôvodu neplnenia zákonom stanovených podmienok.

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať