Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom

S účinnosťou od 1. februára 2023 bude možné spoločnosť s ručením obmedzeným, ale aj podnik zahraničnej osoby a organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby založiť zjednodušeným spôsobom, pre ktorý budú platiť osobitné pravidlá a určité obmedzenia. Okrem toho novela Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov prináša niekoľko ďalších zmien.

 

ObchZ_novela..jpgzdroj: red

Novela transponuje príslušnú smernicu týkajúcu sa používania digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločnosti (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností) a zavádza vo vybraných prípadoch zjednodušené zakladanie, ako aj možnosť výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

Z dôvodovej správy vyplýva, že zjednodušené založenie sa v zmysle predmetnej smernice bude týkať len spoločnosti s ručením obmedzeným, následne náš zákonodarca vyhodnotí ako sa ujalo a zváži jeho uplatnenie pri ostatných obchodných korporáciách.

Na zjednodušené založenie bude slúžiť elektronický formulár na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ktorý bude dostupný v slovenskom aj anglickom jazyku na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. Uvidíme aký bude praktický výsledok, ale v dôvodovej správe sa počíta s užívateľskou prívetivosťou používania elektronického formulára určeného na vytvorenie vzoru spoločenskej zmluvy a preto sa navrhuje  zavedenie  interaktívneho sprievodcu cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

V prípade zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným oproti klasickej eseročke platia tieto obmedzenia:

  • spoločnosť nemôže mať viac ako päť spoločníkov (vychádza sa zo štatistiky, podľa ktorej väčšina sro má menej ako päť spoločníkov),
  • spoločnosť je založená za účelom podnikania, pričom predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané  činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa živnostenského zákona (nová príloha 4a tohto zákona definuje 73 voľných živností, ktoré možno použiť na tento účel), nemožno si však zvoliť viac ako 15 týchto živostenských oprávnení,
  • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“ (cieľom je aby sa používala len táto skratka),
  • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné a ich správcom musí byť konateľ,
  • nezriaďuje sa dozorná rada.

Hmotnoprávne podmienky pre podnik zahraničnej osoby a organizačnú zložku zahraničnej osoby sú podobné: podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriaďuje za účelom podnikania, pričom predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané  činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa živnostenského zákona (nová príloha 4a tohto zákona definuje 73 voľných živností použiteľných na tento účel), ktorých si však nemožno zvoliť viac ako 15.

Registrovým súdom pre zjednodušené zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným, podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby bude výlučne Okresný súd Žilina.

V registrovom konaní sa osobitne skúma, či:

  • fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti je spôsobilá na právne úkony (ak to nebude možné preveriť automatizovaným spôsobom na základe údajov predložených na zápis musí sa predložiť osobitné písomné vyhlásenie), dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná a je zapísaná v registri fyzických osôb, pričom bezúhonnosťou sa rozumie, že  fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola právoplatne odsúdená – to súvisí s tým, že bezúhonnosť je preverovaná automatizovaným systémom (ktorý nedokáže selektovať prípadne zápisy v registri trestov), čo tiež znamená, že  výpis z registra trestov bude musieť predkladať len fyzická osoba, ktorá nie je občanom SR,
  • spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore – ide  o spôsob ako preveriť existenciu spoločníka. Na preukázanie bude potrebné predložiť písomné vyhlásenie spoločníka,  že má vedený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený,
  • spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

Platí potom, že živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie živností vzniká právnickej osobe, ktorá sa zakladá zjednodušeným spôsobom a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby dňom zápisu do obchodného registra. Živnostenský úrad má následne vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení bezodkladne po vykonaní zápisu do obchodného registra.

V rámci novely Obchodného zákonníka sa dopĺňa aj zákon o obchodnom registri a to v otázke výmeny informácií pri podnikoch zahraničných osôb resp. organizačných zložkách podniku zahraničných osôb prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov či podobných evidencií. Uvedené sa týka výmeny informácii o slovenskej právnickej osobe vo vzťahu ku jej podniku či organizačnej zložke zapísanej v zahraničí a naopak informácií o zahraničných právnických osobách, ktoré majú u nás zapísané podniky resp. organizačné zložky svojich podnikov. Na tento účel sa upravuje vzájomný informačný tok medzi príslušnými registrami.

V súvislosti s výmenou informácií sa tiež upravuje postup pri poskytovaní informácií z registra diskvalifikácí a ustanovuje sa, že za diskvalifikačné rozhodnutie sa môže považovať aj rozhodnutie vydané iným členským štátom Európskej únie alebo zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak bolo uznané postupom podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Novela Obchodného zákonníka zmenila aj jeho § 220c, z ktorého vypustila zákaz vydania iných druhov akcií v prípade akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním – podľa názoru zákonodarcu sa týmto obmedzením významne znižovalo využite tejto spoločnosti v praxi.

No a novela tiež v konečnom dôsledku ruší pokutovanie za oneskorené doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra (§ 15g ods. 10 zákona o obchodnom registri, podľa ktorého mala byť táto povinnosť splnená najneskôr do  konca septembra 2022) a ustanovuje, že od vymáhania pokuty za nesplnenie tejto povinnosti, ktoré už bolo zahájené sa upustí.

Novelu  Obchodného zákonníka v celom znení nájdete TU.

Súvisiacu novelu vyhlášky k obchodnému registru v celom znení nájdete TU.


Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať