Týždenný prehľad (9.- 15. január 2023)

Z tohtotýždňových noviniek bude pre prax najzaujímavejšou novela Obchodného zákonníka prinášajúca zjednodušené zakladanie eseročiek. Ak vás nebavia suché právnické texty, pútavejším čítaním môžu byť obidva nálezy ústavného súdu.

ulpianus2.jpgzdroj: red

10. január 2023        8/2023 Z. z.    
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zjednodušený spôsob  zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným, podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 
Účinnosť: 1. február/1. august  2023

10. január 2023        9/2023    Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: úprava sadzby dane za alkohol, určenie zoznamu služieb so zníženou DPH, úprava výšky odvodu prevádzakovateľom hazardných hier
Účinnosť: 1. február /1. apríl 2023

10. január 2023        10/2023 Z. z.    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva

Podstata nariadenia:  sektor včelárstva – nariadenie, ktoré podrobne upravuje podmienky poskytovania podpory
Účinnosť: 15. január 2023

11. január 2023        11/2023 Z. z.    
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Podstata nariadenia:  Úprava podmienok týkajúcich sa výberových konaní a započítavania praxe asistenta prokurátora
Účinnosť: 15. február 2023

11. január 2023        12/2023 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 5/2022 z 13. decembra 2022 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 4 ods. 1 v slovách: „Opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve vrátane projektovej činnosti zabezpečuje a náklady znáša vlastník verejného vodovodu, na ktorý sa vodovodná prípojka pripája. Náklady na opravy a údržbu vrátane projektovej činnosti sú ekonomicky oprávnený náklad.“ a ustanovenie § 15 ods. 1 písm. f) v slovách: „a opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve vrátane projektovej činnosti“ zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 516/2021 Z. z., ktorým s mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Oblasti, ktorých sa nález týka: Náklady na opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve 

11. január 2023        13/2023 Z. z.    
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 37/2018 z 13. decembra 2022 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 768db Obchodného zákonníka

Oblasti, ktorých sa nález týka: právo na primerané vyrovnanie pri fúzii akciových spoločností, retroaktivia novely Obchodného zákonníka

13. január 2023        14/2023 Z. z.    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Podstata nariadenia: Definovanie platieb, ktoré sa nepovažujú za príjem  na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi
Účinnosť: 15. január 2023

13. január 2023        15/2023 Z. z.    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Podstata nariadenia: Schválenie novej stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby od 1. januára 2023 resp. od 1. septembra 2023
Účinnosť: 1. január 2023/1. september 2023

13. január 2023        16/2023 Z. z.    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

Podstata nariadenia: Upravujú sa maximálne ceny pre dodávateľa elektriny schválené maximálne ceny za elektrinu pre dodávku elektriny malému podniku a pre dodávateľa plynu maximálne sadzby za plyn v roku 2022
Účinnosť: 13. január 2023

13. január 2023        17/2023 Z. z.    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Podstata nariadenia: V Doterajšie nariadenie z roku 2017 sa mení tak, že štátnu službu v odbore štátnej služby Investície (2.28) a Informatizácia (2.29) môže vykonávať aj iná osoba ako štátny občan SR
Účinnosť: 15. január 2023

13. január 2023        18/2023 Z. z.    
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku o pristúpení zamestnávateľov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb

Podstata oznámenia: Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 9. decembra 2022 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.
Účinnosť: 13. január 2023

Do pozornosti

  • J. Gyarfáš a jeho úvahy o vzťahu klasickej a preventívnej reštukturalizácie na portáli lexforum nájdete TU.
  • Poznáte slovíčko greenwashing? Čo znamená a ako súvisí s nekalou súťažou sa dozviete v tomto článku na portáli epravo.sk 
Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať