Týždenný prehľad (6. - 12. marec 2023)

Ak sa vám zdá, že predpisov je v Zbierke zákonov pomenej, požiadajte chat GPT o napísanie zákona z vami definovanej oblasti, niečo určite vypľuje. My sme si dali napísať poéziu o advokátoch...

ulpianus10.jpgzdroj: red

7. marec 2023        71/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upravujú sa podmienky zvyšovania dôchodkov a suma minimálneho dôchodku
Účinnosť: 1. júl 2023/1. január 2024

7. marec 2023        72/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upravuje sa, že Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky môže byť zakladateľom a zriaďovateľom inej právnickej osoby + vypúšťa sa navýšenie výdavkového limitu, ak štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie obstarávajú osobný automobil, ktorý je zároveň ekologickým vozidlom
Účinnosť: 7. marec 2023/1. apríl 2024

7. marec 2023        73/2023 Z. z.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 475/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podstata rozhodnutia: V dôsledku rozhodnutia NSS SR sa zrušuje vyhlásenie volieb dvoch poslancov obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce, keďže podľa uvedeného rozhodnutia bude potrebné vykonať voľby do obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce v počte poslancov určenom pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026

8. marec 2023        74/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Definuje sa revitalizácia, podmienky jej ohlásenia a uskutočnenia + definujú sa podmienky odstránenia a zmeny vodnej stavby + upravujú sa pojmy súvisiace s definíciou vodného toku (umelé koryto, upravené koryto, riečny materiál a iné)
Účinnosť: 1. máj 2023

8. marec 2023        75/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

Podstata vyhlášky:  Doterajšiu vyhlášku vydanú podľa § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nahrádza nová, ktorá upravuje oblasti ako priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia pre deti a mládež, vybavenie zariadenia pre deti a mládež, prevádzka zariadenia pre deti a mládež, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, výchovno-vzdelávacia činnosť či  náležitosti prevádzkového poriadku
Účinnosť: 15. marec 2023/1. január 2024

10. marec 2023        76/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Podstata novelizácie: Novelizácia vyhlášky vydanej na základe vodného zákona upravuje jednotlivé typy nádrží, upravuje podmienky zaobchádzania, prepravy a skladovania znečisťujúcich látok a podmienky schvaľovania havarijných plánov
Účinnosť: 15. marec 2023

10. marec 2023        77/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

Podstata vyhlášky: Baldovská, kráľovná minerálnych vôd môjho detstva. V sklenených fľašiach, už vtedy aj ochutená. A takto sa stretávame po tých dlhých rokoch zase...  Ministerstvo podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách nanovo definuje ochranné pásmo I a II stupňa v Baldovciach s vymedzením toho, čo je v ňom zakázané, s mapovým zobrazením ako aj s opisom hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach
Účinnosť: 15. apríl 2023
 

Rande s umelou inteligenciou

O Chat GPT je potrebné vedieť, že nie je napojená na internet a odpovede generuje z dát, ktoré má „načítané“ do roku 2021 (čo vysvetľuje, prečo nepozná všetky udalosti po tomto roku). Chat GPT vo verzii ktorá je zadarmo dostupná pre všetkých je len obmedzenou ukážkou jej schopností pre verejnosť  – (postupne) sú blokované  napríklad odpovede na dopyty typu ako vyrobiť bombu, ale zakryté sú aj citácie vedeckých diel (chat GPT neukazuje zdroj vedeckej informácie).

Vždy sme si kládli otázku, či umelá inteligencia dokáže písať poéziu – poprosili sme ju nech napíše sonet o advokátovi. Výsledok je zaujímavý a je zrejmé, že umelá inteligencia si o advokátoch prečítala všeličo: 

Advokát, jeho slovo má vážnosť, 
Odborník, ktorý nájde riešenie, 
Keď sa vyskytne spor, stojíš sám, 
On stojí za tebou s pevnosťou a čestnosťou.

Svojou múdrosťou, vzdelaním a lojalitou, 
Pomáha ti vyrovnať sa s právom, 
Nezanecháva to, aj keď je to ťažké, 
Háji svojich klientov s veľkou starostlivosťou.

Závisí od neho, ako koná, 
Či s morálkou a spravodlivosťou, 
Alebo bezohľadne, s cieľom získať zisk.

Advokát, naozaj mocný tvor, 
Jeho snaha môže zmeniť mnohé, 
Byť spravodlivým, to je jeho veľký dar.

Fascinujúce je, že na každé ďalšie požiadanie, za pár sekúnd dostanete úplne novú báseň. Ddpoveď na našu druhú rovnakú požiadavku:

Advokát, kráľ práva a spravodlivosti, 
Majster slova a presvedčenia, 
Keď právo tvrdí, že si nevinný, 
On ťa zastane a pôjde s tebou do boja.

Svojou erudíciou a múdrosťou, 
Pomáha ti nájsť cestu von z problému, 
Vie, ako poraziť právne nástrahy, 
A chrániť tvoje práva s oddanosťou.

Aj keď zákony sú zložité a ťažké, 
On ich ovláda a dokáže ich zdvihnúť, 
A bojovať za tvoje práva s vierou.

Advokát, rytier spravodlivosti, 
Svojou úprimnosťou a oddanosťou, 
Chránia tvoje záujmy s poctivosťou.

Takýto advokát je vzácny ako diamant, 
A jeho práca je potrebná a nenahraditeľná, 
Je zástupcom zákona a ochrancom tvojho práva.

No a dali sme aj jednu otázku z civilného procesu: Aký je rozdiel medzi neodkladným opatrením a zabezpečovacím opatrením?  (ak by ste chceli chat GPT vie aj tu odpovedať vo forme básne):

Neodkladné opatrenie a zabezpečovacie opatrenie sú dva rôzne typy opatrení, ktoré sa v právnych a bezpečnostných kontextoch môžu používať.

Neodkladné opatrenie je opatrenie, ktoré sa vykonáva bezodkladne a okamžite, aby sa predišlo alebo minimalizovali škody, ktoré môžu byť spôsobené nežiaducimi udalosťami alebo nečakanými situáciami. Neodkladné opatrenia môžu byť vykonané bez súhlasu alebo predchádzajúceho rozhodnutia súdu alebo iného orgánu a sú často potrebné v prípadoch, kde sa musí konať okamžite a neexistuje čas na posúdenie alebo rozhodnutie.

Na druhej strane, zabezpečovacie opatrenie je opatrenie, ktoré sa vykonáva s cieľom zabezpečiť majetok alebo zdroje, ktoré môžu byť predmetom sporu alebo nezhôd medzi stranami. Tieto opatrenia sú často určené súdom alebo inými orgánmi ako dočasné opatrenia, kým sa nerozhodne o konečnom výsledku sporu alebo nezhôd.

Zhrnutie:
•    Neodkladné opatrenie sa vykonáva bezodkladne na minimalizovanie škody alebo predchádzaní nebezpečným situáciám, bez predchádzajúceho súhlasu alebo rozhodnutia súdu.
•    Zabezpečovacie opatrenie sa vykonáva s cieľom zabezpečiť majetok alebo zdroje, ktoré môžu byť predmetom sporu alebo nezhôd medzi stranami, často na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu ako dočasné opatrenie.
 

Prečítali sme


Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať