Týždenný prehľad (30. január- 5. február 2023)

Pracovali ako vláda, tak niektoré ministerstvá - opäť dominujú najmä energetické normy (cenové stropy, či pravidlá týkajúce sa ropy a ropných produktov z Ruskej federácie).

ulpianus4T.jpgzdroj: red

31. január 2023        32/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023

Podstata vyhlášky: Nová vyhláška určujúca hodnoty jednotlivých výstrojných súčastí tvoriacich služobnú rovnošatu
Účinnosť: 1. marec 2023

31. január 2023        33/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z.

Podstata vyhlášky: Drobné zmeny v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve
Účinnosť: 1. apríl 2023

1. február 2023        34/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

Podstata vyhlášky: V rámci tvorby variabilného symbolu na označovanie platby dane bez rozhodnutia vydaného colným úradom sa zavádza druh daňového subjektu „schválený príjemca“
Účinnosť: 1. február 2023

2. február 2023        35/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva

Podstata nariadenia: Nový zoznam obcí, ako aj zoznam označení obcí a ich častí v jazykoch národnostných menšín, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine s trvalým pobytom v danej obci tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 % obyvateľov
Účinnosť: 1. marec 2023

2. február 2023        36/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah oznamovaných údajov súvisiacich s ropou a ropnými výrobkami, na ktoré sa vzťahujú sankcie podľa osobitného predpisu a spôsob ich oznamovania, podrobnosti o označovaní ropy a ropných výrobkov a podrobnosti o vedení hmotnostnej bilancie

Podstata vyhlášky:  Ropa s pôvodom v Ruskej federácii – podrobnosti o označovaní ropy, vedení hmotnostnej bilancie, určenie rozsahu oznamovaných údajov, rozsah oznamovaných údajov
Účinnosť: 5. február 2023

3. február 2023        37/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z.

Podstata nariadenia: určenie maximálnych cien pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny
Účinnosť: 3. február 2023

3. február 2023        38/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Podstata nariadenia: Metodika určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny + zakotvenie stropu takéhoto trhového príjmu +  rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii + určenie pevných cien elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
Účinnosť: 3. február 2023

3. február 2023        39/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Podstata nariadenia: Určenie pevných cien elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
Účinnosť: 3. február 2023

 

Do pozornosti

  • Ministerstvo spravodlivosti informuje o v parlamente schválenej novele Exekučného poriadku, ktorá umožní efektívnejšie vymáhanie výživného TU
  • Základné info o pripravovanom zákone o ochrane svedka na slov lexe nájdete TU

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať