Týždenný prehľad (27. marec - 2. apríl 2023)

Pestrá plejáda takmer všetkého čo v Zbierke zákonov vychádza. Jeden z predpisov bol publikovaný  1. apríla - týka sa poplatkov, no nemohol by to byť žartík?

ulpianusApril1.jpgzdroj: red

29. marec 2023        95/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata novelizácie: formálna úprava (oprava odkazu na paragraf v rámci zákona) + pri posudzovaní 
rizika negatívneho vplyvu zahraničnej investície sa vypúšťa podmienka dopadu „na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky“ + zakotvenie možnosti ministerstva hospodárstva začať konanie z úradnej moci aj pri zahraničných investíciách
Účinnosť: 29. marec 2023

29. marec 2023        96/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Peňažný príspevok na opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – dopĺňa resp. upravuje sa postup pri vypracovaní komplexného zdravotného posudku a priznania príspevku
Účinnosť: 1. máj 2023

29. marec 2023        97/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zriaďuje sa Výbor pre hybridné hrozby + upravuje sa, že členom  Výboru pre obranné plánovanie bude aj zástupca Úradu vlády SR + Výbor pre kybernetickú bezpečnosť – upravuje sa, že správu o výsledkoch vyhodnotení kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a vo svete predkladá Kancelárii Bezpečnostnej rady SR minimálne raz ročne (predtým raz mesačne).
Účinnosť: 1. máj 2023

29. marec 2023        98/2023 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne

Podstata novelizácie: Medzi harmonizované európske čísla sa dopĺňa linka pomoci obetiam násilia páchaného na ženách - 116016
Účinnosť: 1. apríl 2023

29. marec 2023        99/2023 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu

Obsah oznámenia: NBS vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu, tieto mince majú štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike. Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000. Oznámenie obsahuje aj presný vzhľad mince.
Začiatok vydávania mince: máj 2023

30. marec 2023         100/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023

Podstata vyhlášky: V prílohe vyhlášky sa podrobne upravuje percento výdavkov určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte a minimálna celková suma v eurách určená pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023 
Účinnosť: 30. marec 2023

30. marec 2023        101/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Vykonávací predpis k Colnému zákonu – vzor ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky a pri ručení vo forme celkovej záruky sa dopĺňa o Ukrajinu
Účinnosť: 30. marec 2023

30. marec 2023        102/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o zamestnávaní rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Obsah oznámenia: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. novembra 2016 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o zamestnávaní rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov. Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2017 v súlade s článkom 9; do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

30. marec 2023        103/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí dodatkov k Prílohám I a II k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Obsah oznámenia: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2009 boli v Ženeve prijaté Dodatky k Prílohám I a II k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (oznámenie č. 367/2003 Z. z. a oznámenie č. 5/1985 Zb.).Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkami uznesením č. 521 z 23. marca 2017. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 25. apríla 2017. Listina o prijatí bola uložená 25. mája 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov. Dodatky nadobudli platnosť 26. februára 2023 v súlade s článkom 13 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň. Do textu dodatkov možno nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

30. marec 2023        104/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach v Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Obsah oznámenia: Zamedzenie dvojakého zdanenia a zabránenie daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku – zmeny a doplnenia v zmluve uzavretej medzi vládami SR a Rumunska. Oznámenie obsahuje všetky zmeny.

30. marec 2023        105/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upravujú sa normatívy ambulancií paliatívnej medicíny, hospicov a mobilných hospicov
Účinnosť: 31. marec 2023

31. marec 2023        106/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Upresňuje sa, že medzi nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré nespravuje Slovenský pozemkový fond nepatria pozemky, na ktorých hospodária LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (nahradili sa tým pozemky, na ktorých hospodári Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik)
Účinnosť: 1. máj 2023

31. marec 2023        107/2023 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

Podstata novelizácie: Nová vyhláška upravuje pre rok 2024 cenovú reguláciu dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu a dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie
Účinnosť: 1. apríl 2023/1. január 2024

31. marec 2023        108/2023 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2020 z 1. marca 2023 vo veci vyslovenia nesúladu § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 35 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 3 ods. 5 písm. ab) zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 13 ods. 4 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 14 ods. 10 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 12 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 7 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, § 28 ods. 12 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 51 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky

Podstata nálezu: Nevyhovujúci nález pléna ÚS SR o posúdení ústavnosti napadnutých ustanovení zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

1. apríl 2023        109/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upravujú sa poplatky za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie od 1. júla 2023 – súčasne bolo potrebné vysporiadať sa so skoršou novelou (59/2023 Z.z.), ktorá mala meniť tieto poplatky.
Účinnosť: 1. apríl 2023/1. júl 2023

 

Rande s umelou inteligenciou

V Taliansku už umelá inteligencia musí bojovať s prvými právnymi obmedzeniami, bližšie napríklad TU

Dnes sme opäť testovali do akej miery môže byť umelá inteligencia praktickou spoločníčkou v advokátskej kancelárii.

Chat GPT sme 3 x požiadali nech vymyslí slogan pre advokátsku kanceláriu, toto je odpoveď:
"Zastávame Vaše práva s odhodlaním a profesionalitou."
"Vaša spravodlivosť je našou prioritou - spoľahnite sa na nás."
"Spoločne nájdeme riešenie - ochraňujeme Vaše záujmy.“

A potom sme ju požiadali o preklad slovenského textu do angličtiny, nemčiny a francúzštiny a to nasledovne: 

Zadanie:

Prelož do angličtiny, nemčiny a francúzštiny nasledovný text: 

Vážený pán kolega, 

ďakujeme za Váš mail. 
Uvedený problém podlieha slovenskému hmotnému aj procesnému právu. Z našej strany si vyžaduje niekoľko dní na spracovanie podrobnejšej analýzy, predovšetkým slovenského Obchodného zákonníka. Bezodkladne po jej obdržaní Vám ju zašleme. 
S pozdravom 

Odpoveď:

Anglicky: 

Dear colleague, 
Thank you for your email. 
The issue mentioned falls under Slovak substantive and procedural law. It will take us a few days to process a more detailed analysis, especially of the Slovak Commercial Code. We will send it to you immediately upon receipt. 
Best regards,

Nemecky: 

Sehr geehrter Kollege, 
vielen Dank für Ihre E-Mail. 
Das genannte Problem fällt unter das slowakische materielle und formelle Recht. Es wird uns einige Tage dauern, um eine detailliertere Analyse zu erstellen, insbesondere des slowakischen Handelsgesetzbuches. Wir werden es Ihnen umgehend nach Erhalt zusenden. 
Mit freundlichen Grüßen,

Francúzsky: 

Cher collègue, 
Merci pour votre email. Le problème mentionné relève du droit matériel et procédural slovaque. Il nous faudra quelques jours pour effectuer une analyse plus détaillée, en particulier du Code de commerce slovaque. Nous vous l'enverrons immédiatement dès réception. 
Cordialement,

Čo poviete na výsledok, na ktorý musíte čakať pár sekúnd? Áno, slogany pre kanceláriu vymýšľame raz za pár rokov, ale preklady... 

 

Do pozornosti

  • pri príležitosti osláv 30. výročia Ústavného súdu SR vznikol veľmi príjemný filmový dokument „Najmocnejšia inštitúcia“ – môžete si ho pozrieť TU.
  • Najvyšší súd SR informuje o aktuálnom rozhodnutí k téme obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov TU

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať