Týždenný prehľad (27. február - 5. marec 2023)

Mali by pred predčasnými voľbami a počas vlády vlády v demisii položky v Zbierke zákonov pribúdať alebo práve naopak? Odpoveď je, zdá sa, jednoznačná...

ulpianus9.jpgzdroj: red

27. február 2023        59/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata novelizácie: Zmena v spôsobe výpočtu vzorca pri poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla + daň z osobitnej stavby sa definuje v zákone o dani z príjmu ako daňový výdavok + úprava nárokovateľného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu v zákone o RTVS
Účinnosť: 1.apríl 2023/1. júl 2023

27. február 2023        60/2023 Z. z. 
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Medzi daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených zákone o dani z príjmu sa dopĺňajú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Účinnosť: 15. marec 2023

27. február 2023        61/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície

Podstata nariadenia: V nadväznosti na zákon o preverovaní zahraničných investícií sa definujú zahraničné investície, ktoré sú považované za kritickú zahraničnú investíciu, t. j. investíciu v súvislosti s ktorou vzhľadom na význam cieľovej osoby alebo jej činnosti z pohľadu udržania základných funkcií štátu existuje zvýšené riziko negatívneho vplyvu na bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky
Účinnosť: 1. marec 2023

27. február 2023        62/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Podstata nariadenia: Úprava výšky a obdobia poskytovania príspevku  za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a úprava náležitostí zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie
Účinnosť: 1. marec 2023

27. február 2023        63/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2023

Podstata vyhlášky: Podrobná špecifikácia zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2023
Účinnosť: 1. marec 2023

27. február 2023        64/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje formulár žiadosti o preverenie zahraničnej investície, formulár na preverenie zahraničnej investície, formulár žiadosti o zmenu rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, formulár správy o uskutočnení zahraničnej investície a formulár monitorovacej správy

Podstata vyhlášky: V súvislosti so zákonom o preverovaní zahraničných investícií ministerstvo hospodárstva ustanovilo formulár žiadosti o preverenie zahraničnej investície, formulár na preverenie zahraničnej investície, formulár žiadosti o zmenu rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, formulár správy o uskutočnení zahraničnej investície a formulár monitorovacej správy
Účinnosť: 1. marec 2023

25. február 2023        65/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zmeny v podmienkach a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a nadväzujúca zmena v zákone o sociálnom poistení + zmena vzťahu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a daňového bonusu v zákone o dani z príjmu + úpravy podmienok pre poskytovanie životného minima v zákone o životnom minime + drobné zmeny v zákone o službách zamestnanosti (aktívne opatrenia na trhu práce a iné) + úprava podmienok dotácie na podporu výchovy 
k stravovacím návykom v zákone  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Účinnosť: 1. apríl/1.máj/1.október 2023/1. január 2024

28. február 2023        66/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

Podstata novelizácie: Na úseku BOZP sa upravuje zmena vo všeobecných a osobitných požiadavkách na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti
Účinnosť: 1. marec 2023

28. február 2023        67/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Zmeny v podobe a procese podávania  údajov na účely mesačného a ročného prerozdeľovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie 
Účinnosť: 1. marec 2023

28. február 2023        68/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov
Podstata vyhlášky: Zmena podmienok určovania kritérií trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
Účinnosť: 28. február 2023

1. marec 2023           69/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podstata  novelizácie:  Zmeny v procesoch EIA + dve procesné zmeny v Stavebnom zákone resp. v zákone o IPKZ
Účinnosť: 1. apríl 2023/1. apríl 2024

3. marec 2023           70/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2023 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2023 uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA a dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2022 – 2025 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky a dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska

Podstata oznámenia: Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa/dodatkov uzavretých medzi subjektmi uvedenými v názve oznámenia
 

Prečítali sme

  • Ústavný súd SR rozhodoval v dvoch plenárnych veciach: súlad § 12 ods. 4 a § 13 ods. 2 zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a ďalej o napadnutých ustanoveniach zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zákona o potravinách – ako rozhodol si prečítate TU
  • k starej dobrej téme, či môže advokát postúpiť pohľadávku na odmenu za poskytovanie právnych služieb sa opäť raz vyjadril Najvyšší súd SR, dočítate sa TU

Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať